Р Е Ш Е Н И Е

 

№451/гробрич, 17.11.2017г.

 

                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание, проведено на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА И.

                                                        ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                            СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря Веселина Сандева, разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева КАД № 387/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “Извора” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление сранево, ул. “****” № 47, община Балчик, област Добрич, представлявано от С.Н.К., срещу решение № 74 от 26.05.2017г., постановено по н.а.х.д. № 331/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803251/15.08.2016г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Добрич, с което на касатора на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 63, ал.1 и ал.2 от КТ. В жалбата се излагат съображения за неправилност на решението поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Твърди се, че липсват доказателства за материалната компетентност на наказващия орган. Навеждат се доводи за несъставомерност на деянието, тъй като законът въздига в нарушение само кумулативната липса на двата документа – трудовия договор и уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, докато в случая е бил подписан трудов договор и работникът е разполагал с екземпляр от него. Изразява се и становище за маловажност на деянието. Счита се, че наличието на сключен писмен договор следва да се отчете като смекчаващо вината обстоятелство. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се отмени обжалваното НП.     

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Добрич счита касационната жалба за неоснователна и иска решението на БРС да бъде оставено в сила.  

Добричкият административен съд, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал.2 от АПК, прие за установено следното :

Касационната жалба е подадена в законния срок, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. 

За да постанови обжалваното решение, районният съд е приел, че наказателното постановление е издадено при спазване на изискванията на закона и при наличие на безспорни доказателства за извършването на нарушението и неговото авторство. Изрично е отбелязал, че нарушенията по чл. 63, ал. 1 и 2 от КТ са изключени от приложното поле на чл. 415в КТ, поради което деянието не може да се квалифицира като маловажен случай. 

Така постановеното решение е правилно.

Балчишкият районен съд е изяснил напълно фактическата обстановка по спора и е направил своите правни изводи, след като е обсъдил всички събрани по делото писмени и гласни доказателства. Преценени в своята съвкупност, те налагат направените от съда фактически изводи. От доказателствата по делото се установява по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят в качеството си на работодател е допуснал до работа като камериерка в обекта (хотел – ресторант “Съни Касъл”) Гинка Орлинова Ангелова преди да регистрира в ТД на НАП сключения трудов договор и преди да предостави на лицето копие на завереното уведомление по чл.62, ал.3 от КТ.  

Неоснователно е възражението на касатора, че изводите на съда не кореспондират със събраните по делото доказателства. Нормата на чл. 63, ал. 1 КТ задължава работодателя да предостави на работника преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП. Разпоредбата на чл. 63, ал. 2 КТ установява забрана за работодателя да допуска до работа работника или служителя преди да му предостави документите по ал. 1. Законът изисква кумулативното наличие на двата документа преди постъпването на работа на работника или служителя, поради което липсата на който и да е от тях към този момент прави деянието съставомерно по този състав. В декларацията си по чл.402, ал.1, т.3 от КТ и в показанията си пред съда работничката Гинка Ангелова е потвърдила категорично, че към момента на проверката не е получила нито екземпляр от сключен писмен трудов договор, нито от уведомление по чл.63, ал.2 от КТ. Проверката е извършена на 05.07.2016г. в 10, 40 часа, докато уведомлението за регистрацията на трудовия договор е подадено в 11, 49 часа, т.е. един час след проверката, видно и от справката от ТД на НАП. Следователно налице са достатъчно доказателства, които установяват безспорно, че с бездействието си жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.63, ал.2 от КТ. Тези доказателства не са оспорени, нито пък са оборени с годни доказателствени средства в хода на съдебното производство, поради което правилно и обосновано районният съд е основал фактическите и правните си изводи върху тях.

Пред касационната инстанция за първи път се прави възражение, че по делото не са налице доказателства за компетентността на наказващия орган. Съгласно чл. 416, ал. 5 от КТ наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган по чл. 399, 400 и 401 или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на актосъставителите. В случая АУАН е издаден от длъжностно лице (инспектор) при Д”ИТ” - Добрич, поради което компетентността за издаване на НП е на ръководителя (директора) на тази дирекция. От събраните в касационното производство писмени доказателства (заповеди за изменение и прекратяване на служебното правоотношение) се установява, че издателят на обжалваното НП е изпълнявал длъжността директор на Д “ИТ” – Добрич към момента на издаването му. Следователно НП е издадено от компетентния наказващ орган и не са налице основания за отмяната му поради това.

Не са налице основания и за отмяна на НП поради маловажност на нарушението с оглед на ограничителната норма на чл.415в, ал.2 от КТ, както правилно е преценил и районният съд. Наложеното наказание е определено в минималния предвиден в закона размер, поради което не е и явно несправедливо и не подлежи на преразглеждане от съда.    

Предвид на изложеното настоящият касационен състав счита, че обжалваното решение е постановено в съответствие с материалния закон и данните по делото, поради което следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

Р Е Ш И :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 26.05.2017г. , постановено по н.а.х.д. № 331/ 2016г. по описа на Балчишкия районен съд.   

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :