Р Е Ш Е Н И Е

 

347 /18.09.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ТЕДОРА МИЛЕВА

                                                                                       СИЛВИЯ САНДЕВА

 

           При участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от съдия Т.Милева к.адм.д. №385/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от “ЕВРОСТРОЙ 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя П.Д.Й., чрез пълномощника си адв. В.Г. - ДАК срещу Решение №214/18.05.2017 год. по нахд856/2016 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление №08-0803093-068/25.03.2016 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” Добрич.

В жалбата се твърди, че решението е  неправилно, незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните норми и правила. Излагат се доводи, че по делото липсват безспорни доказателства за извършване на вмененото нарушение, поради което и не следва да се налага административно наказание. Моли, се да се отмени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з. процесуалният представител на касатора поддържа подадената жалба на изложените в нея твърдения.

           ОтветникътДирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич не изразява становище по жалбата.

           Представителят на ДОП счита, че касационната жалба е неоснователна. Твърди, че безспорно е доказано административното нарушение и не са налице съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на НП. Моли, да се потвърди решението на районния съд.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателно постановление №08-0803093-068/25.03.2016 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на “ЕВРОСТРОЙ 2007ЕООД, в качеството му на работодател по смисъла на § 1 т. 1 от ДР на КТ, е наложенаимуществена санкция” в размер на 1 500 лева, за това че е допуснало до работа на 25.02.2016 г. на строителен обект „Дестилерия на тревни култури“, находящ се ПИ 72624.604.1045 по плана на гр. Добрич, изпълняван от дружеството,  лицето Л.З.Г.преди да регистрира в НАП сключения с него трудов договор и съответно преди да връчи на лицето копие от уведомлението до НАП за регистрирането на договора, с което е нарушил чл. 63 ал.1 и ал.2  от Кодекса на труда.

Съдът е приел, че НП е издадено от компетентен орган. Описал е подробно фактическата обстановка и я е приел за установена, такава каквато е по АУАН и НП. Приел е, че от всички писмени доказателства безспорно се установява, че с Г. има сключен трудов договор на 25.02.2016 г., а уведомлението до НАП за сключения трудов договор е подадено на същата дата в 16:18:51 часа, а проверката е извършена в 15.00 часа.  Приел е, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, накърняващи правото на защита на наказаното лице.

Настоящият състав изцяло споделя  изводите на ДРС.

            Съгласно чл.63, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, както и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено то ТД на НАП. От друга страна алинея 2 на същата норма, предписва, че работодателят няма право да допуска на работа работника или служителя, преди да му предостави документите по предходната алинея. Най-сетне, съгласно чл.4, ал.3 от Наредба №5 на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от КТ, работодателя е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление.

        В този смисъл, за да бъде санкциониран работодателят за неспазване на нормата на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ, е необходимо на работника или служителя да не са предоставени, както екземпляр от трудовия договор, така и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от съответната ТД на НАП.

Безспорно в случая е установено, че в обекта е полагал труд работника Л. З. Г., който е бил с работно облекло и каска. Безспорно е, че в момента на проверката същият е нямал сключен трудов договор, тъй като както той самият е заявил е бил регистриран в Бюрото по труда.

С оглед направените по-горе от касационният състав изводи,  налагат касационната жалба да бъде отхвърлена като неоснователна, а решението на районния съд да бъде потвърдено. 

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №214/18.05.2017 год. по НАХД №856/2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                       2…………………….