Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 336 /08.09.2017 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на пети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                         МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

        При участието на прокурора НАТАЛИЯ СТАНЧЕВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 383/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 1564/ 07.07.2017 г. от Р.Н.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. А.А., ДАК, срещу Решение № 231/ 06.06.2017 г. по нахд  № 521/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич.

Процесуалният представител на жалбоподателя сочи в касационната жалба, че последният не е доволен от потвърждаването на НП. Иска от съда да бъде отменено решението на ДРС и да бъде отменено и НП. Алтернативно настоява за намаляване размера на наложеното наказание.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич, редовно призован, не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на ОП - Добрич счита, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 16-0851-002238 от 01.12.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич, с което на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено на Р.Н.Г. административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв.

Видно от описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, водачът е наказан, за това че на 05.11.2016 г. около 23.40 часа в гр. Добрич на бул. Русия - № 49 до СОУ „Кл. Охридски“ посока ул. Дунав като водач на лек автомобил Ланчия Ипсилон с рег. № ТХ хххх, държава България, управлява автомобила /чужда собственост/, като няма сключена застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите към момента на проверката, с което виновно е нарушил чл. 638, ал. 3 от КЗ.

Предмет на обжалване в производството пред ДРС е наказателното постановление изцяло. Жалбоподателят не е изложил конкретни доводи защо счита, че НП е незаконосъобразно. В хода по същество процесуалният му представител е изложил твърдение, че автомобилът не е бил в движение, поради което не се дължи застраховка гражданска отговорност.

Съдът е обсъдил събраните по делото писмени и гласни доказателства и правилно е приел, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП. Счел е за неоснователно възражението на адв. А., че автомобилът не е бил в движение, като се е позовал на показанията на разпитаните свидетели. Вследствие на това е стигнал до извода, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, а при съставяне на АУАН и издаване на НП няма допуснати нарушения, като не са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Изложил е доводи и защо счита, че размерът на санкцията е правилно определен.

Настоящият състав изцяло споделя изводите на РС за правилна квалификация на деянието и съответност на наложеното наказание, респ. за доказаност на нарушението.

Съображенията за това са следните:

Фактическата обстановка е установена на база АУАН, който има своята доказателствена сила, като редовен от външна страна. Свидетелските показания са еднопосочни, а жалбоподателят по никакъв начин не е опровергал доказателствената сила на АУАН. Не стори това и пред касационната инстанция. Настояването за намаляването на наказанието е довод за явна несправедливост на същото и основание за изменение на решението по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК. При справка със закона обаче се установява, че законодателят е предвидил, че лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. В този смисъл размерът на санкцията е определен като стойност, поради което не са налице предпоставки за изменението му, респ. намаляването му. С оглед изложеното решението на РС е правилно, обосновано и в този смисъл законосъобразно. Не са налице нарушения, които да налагат отмяната му. Касационната жалба е напълно необоснована и неоснователна.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1  АПК,

 

                                   Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231/ 06.06.2017 г. по нахд  № 521/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-002238 от 01.12.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич, с което на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено на Р.Н.Г. административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

     2.