Р Е Ш Е Н И Е

474

гр. Добрич, 30.11.2017 година.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                              2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА,разгледа докладваното от съдия М. Георгиева кас. адм.дело № 382/ 2017 г. по описа на АдмС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на Е.А.А. ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Х.Х.,срещу решение № 229/02. 06.2017 г. по н.а.х.д. № 329/2017 г. по описа на РС-Добрич,с което е потвърдено НП № 28-0000044/ 24.02.2017г. на Началника на ОО “АА”-Добрич.

           Касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е неправилно и необосновано,постановено в нарушение на съдо -производствените  правила.Настоява,че между АУАН и НП има разминаване в датите на нарушението.Тази грешка е абсолютна предпоставка за отмяна на наказателното постановление.Счита,че съдът е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН, което не е сторил.В съдебно заседание, жалбата се поддържа от адв. Х..

          Ответникът, ОО “АА”- Добрич, редовно призован,не се представлява.В депозиран писмен отговор, оспорва касационната жалба.

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.Решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно, предвид което следва да бъде оставено в сила.От събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод,че жалбоподателят е осъществил състав на административно нарушение,като не е въвеждал информация за периодите на прекъсване,почивка и управление,с което е нарушил разпоредба на Закона за автомобилните превози. В хода на административното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения и административно-наказващият орган законосъобразно и правилно е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

          След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство, срещу наказателно постановление № 28-0000044/ 24.02.2017г. на Началника на ОО “АА”-Добрич, с което за  нарушение на чл.34, §3, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 165/14, на основание чл. 93в,ал.11 от ЗАвПр  му е наложено наказание “глоба” в размер на 1500 лева .

          С Решение № 229/ 02.06.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 329/2017г. РС- Добрич  е потвърдил наказателното  постановление.В мотивите си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми.Наведените в жалбата основания за отмяна на постановлението не се уважават от съда,за което са изложени подробни съображения. Съдът е приел фактическата обстановка,описана в акта и наказателното постановление,която се потвърждава и от показанията на св. Й. и св.Т., от приобщените по делото писмени доказателства,както и от заключението по назначената Автотехническа експертиза.В  АУАН и в НП правилно е описано извършеното нарушение.Съдът е достигнал до извода,че описаното нарушение е безспорно установено,както безспорно е установен и неговият извършител. Коментирал е размера на глобата,строго определен от законодателя, предвид което, не подлежи на преразглеждане. Изложил е  и много подробни съображения,защо не може да се приложи чл.28 от ЗАНН,като случаят се определи като маловажен.   

          След преценка на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства настоящият касационен състав възприема в цялост фактическата обстановка, установена от въззивния съд.На касатора е наложена глоба за това, че на 07.02.2017г. около 12,25 ч. на входа на гр. Добрич,на около 200 метра преди кръгово кръстовище за бул.“Добрузжа“ и околовръстен път на Добрич на КПП-Балчик управлява товарен автомобил Ивеко с рег.*** с прикачено полуремарке с рег.*** и извършва превоз за собствена сметка по маршрут от с. Граничар до с.Карапелит, като не е въвел ръчно, автоматично, или по друг начин необходимите  данни, когато водачът е бил извън превозното средство и е бил в състояние да използва тахографа за периода  от 05.24 (UTC време)  на 05.02.2017г до 06.14ч. (UTC време)   на 06.02.2017г.   Наказващият орган е определил нарушението по чл.34, §3,буква „б“ от Регламент (ЕС) № 165/14, като на основание чл. 93в,ал.11 от ЗАвПр   е наложил на водача  “глоба” в размер на 1500 лева.В постановлението наказващият орган е вписал,че не намира основание да приложи чл.28 от ЗАНН. Това нарушение  решаващият съд правилно е приел за безспорно доказано. Правната квалификация на деянието е правилно определена от наказващия орган и е приложена съответстващата на нарушението санкционна норма.

          Настоящият  съд не споделя твърденията в касационната жалба за процесуални нарушения.Санкционираният не е посочил  конкретни пороци на самото решение а нарушения в административнонаказателното производството. Липсват доказателства, от които установената фактическа обстановка да се обори. Ето защо, правните съображения на районния съд се споделят напълно от настоящия състав. Възраженията в касационната жалба до голяма степен съвпадат с тези,във въззивната жалба, и всички са обсъдени от решаващия съд, който е изложил мотивирани правни съждения,включително разликата в датите между акта и наказателното постановление и липсата на условия за приложение на чл.28 от ЗАНН.Съдът е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираните нарушения.

         За пълнота на изложението и настоятелното възражение относно датите в акта и постановлението, които се разминават, касационната инстанция счита за необходимо да преповтори мотивите на решаващия съд.Действително, в акта и наказателното постановление има разминаване в годината, но това не е въвело санкционирания в заблуда,нито е нарушило правото му на защита.Допуснатата   грешка следва да се преценява в контекста на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, а от тях по безспорен начин се установява коя е датата на нарушението и коя е датата на съставяне на АУАН.В него е посочено,че е съставен 07.02.2016г., при извършена на същата дата проверка,но същевременно в графата „дата на подписване на акта от нарушителя е посочена дата 07.02. 2017г. Водачът е бил наясно за какво нарушение е ангажирана отговорността му. Правилно решаващият съд е приел,че в горния смисъл, погрешното изписване на годината на извършената проверка,както и годината на съставянето на акта,като денят и месеца са правилни,не съставлява съществено нарушение  на процесуалните правила и не е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление.В подкрепа относно годината следва да се посочи и заключението по САвТЕ за която е използвана разпечатка от дигиталния тахограв на управлявания от касатора т.а.Според вещото лице водачът е поставил картата в тахографа на 06.02.2017г. в 06.14ч,без да влезе в диалогов режим т.е.,без да въведе ръчно,че от 05.24 ч. на 05.02.2017г. до 06.24 часа но 06.02. 2017г. е почивал. 

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/02.06.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 329/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: