П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 12.09.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на дванадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело №378, по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, представлява се от старши юрисконсулт ГЕОРГИ Г., редовно упълномощен и приет от съда от днес

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА, редовно призован, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, редовно призовано, представлява се от адвокат ДИЯНА П., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

по хода на делото

             ЮРИСК.Г. : Да се даде ход на делото.

АДВ.П. : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК съдът

докладва, че производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 219, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на Областен управител на област Добрич с изх. № АдК-01-39/04.07.2017г., с която, на основание чл. 45, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл.145, ал.1 и чл.146, т.4 от АПК е оспорено като незаконосъобразно Решение № 312 по протокол № 23 от заседание на Общински съвет-Каварна, проведено на 30.05.2017г., с което е:

1/ дадено съгласие за провеждане на трасе на надземни събирателни газопроводи през общински имоти с кад № 07257.50.385 с НТП-пасище, кад № 07257.50.146 с НТП-път ІV клас и кад. № 07257.50.581 – полски път , всички по кадастралната карта на с.Българево, община Каварна;

2/ одобрено е задание за изработване на проект на ПУП –парцеларен план;

3/ разрешена е изработване на проект на ПУП- парцеларен план  за обект „Въвеждане в експлоатация на оценъчно-експлоатационни сондажи „Е-4 Българево“ и „Е-6 Българево“ и изграждане на надземни събирателни газопроводи (шлейфи) от сондажи „Е-4 Българево“ и „Е-6 Българево“ до събирателен възел (колектор) на площадката на съществуващ експлоатационен сондаж „Е-2 Българево“.

Областният управител е изложил съображения, че  доколкото с решението се засяга и имот публична общинска собственост – пасище с кад № 07257.50.385, не били налице основанията по чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ този имот да бъде обявен за частна общинска собственост, тъй като не е било променено предназначението му към момента на приемане на оспореното решение. Поддържа се, че обжалваното решение не е съобразено с нормите на чл.25, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ във вр. с чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.17, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.22, ал.1, чл.24, ал.1 и чл.24а от ЗУТ. Направено е искане за отмяна на оспорения акт, като незаконосъобразен.

В придружително писмо от 14.07.2017г. ответникът Общински съвет Каварна представя административната преписка. Не изразява становище.

По делото е конституирана заинтересована страна, която представя на 23.08.2017г. писмено становище, с което прави възражение за недопустимост на жалбата, по съображение, че решението е изключено от възможността за упражнен съдебен контрол на основание нормата на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, алтернативно излага становище за неоснователността на жалбата.

ЮРИСК.Г. :  Оспорвам твърдението на заинтересованата страна, считам, че жалбата отговаря на изискуемите реквизити. Считам, че решението на общински съвет Каварна не отговаря на материалноправните разпоредби на ЗСПЗЗ, а именно чл.25, ал.1 и ал.3, т.1. Поддържам изложеното в жалбата.

В жалбата е допусната техническа грешка вместо чл.22, ал.1 ЗУТ, чл.24, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.24а от ЗУТ да се Закон за опазване на околната среда.

СЪДЪТ допуска поправка на жалба на стр. от 1, първи абзац, изречение първо – вместо чл.22, ал.1 ЗУТ, чл.24, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.24а от ЗУТ да се чете Закон за опазване на земеделските земи.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, адв.П.: Поддържаме изразеното становище за недупустиост на жалбата.

Съдът намира, че оспорването е процесуално недопустимо, поради наличие на основанията за прекратяване на делото по чл.159, т.1 и т.2 от АПК

Първо, оспорващият е неправосубектен.

Нормата на чл. 131 ЗУТ е специална и изключва приложението на общата норма на чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, във вр. с чл. 32, ал. 2 ЗА. В настоящата хипотеза областният управител не разполага с активна процесуална легитимация, тъй като приетото от Общинския съвет решение представлява акт, изключен от осъществявания от областния управител контрол за законосъобразност на основание ЗМСМА. Решението на Общински съвет Каварна касае разрешаване изработването на проект за ПУП – парцеларен план и е прието на основание нормите на ЗУТ, поради което допустимостта на оспорването следва да се преценява по правилата на ЗУТ. Приложение намира ограничението по на чл.45, ал.4 от ЗМСМА Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Разпоредбата на чл. 131 ЗУТ очертава кръга на лицата с право на оспорване измененията на ПУП. С оглед изявленията, респ. липсата на твърдения, че някой от имотите в обхвата на разработката на плана е държавна собственост, оспорващият областен управител не обосновава наличието на правен интерес от оспорването по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.

Второ, актът не подлежи на оспорване.

Решението е прието на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, съгласно който разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. С оспореното решение Общински съвет - Каварна е дал съгласие за провеждане на трасе на надземни събирателни газопроводи през процесните общински имоти и е разрешил изработването на проект на ПУП-парцеларен план. Съгласно разпоредбата на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ /т.е актовете, с които се разрешава и допуска изработването на проекти за общи устройствени планове и на проекти за подробни устройствени планове/, не подлежат на оспорване.

Следователно, налице са и изрични законови норми – чл.131 и чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, които изключват възможността областният управител да оспори процесното решение на общинския съвет.

 По изложените съображения съдът приема, че оспорването на областния управител  е процесуално недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

Оспорващият претендира присъждане на юрисконсулско възнаграждение, каквото в случая при оставяне на оставяне без разглеждане на оспорването не му се дължи.

Ответникът не прави искане за присъждане на разноски.

Заинтересованата страна представя пълномощно и договорено възнаграждение платено от 720 лв. с включен ДДС по договор за правна защита.

ЮРИСК.Г. : Оспорвам претендираните разноски, считам, че с оглед фактическата сложност на делото, моля да ги преизчислите по Наредба №1 за минималния размер на адвокатско възнаграждение.

АДВ.П. : Това е минималното възнаграждение по наредбата и тъй като съм регистрирана по ДДС това е 120 лв.

Съдът намира, че на основание чл.143, ал.4 от ГПК заинтересованото лице в полза на което е издадено оспореното решение има право на разноски, същото е представлявано от адвокат, който е  изготвил писмено становище. Възражението за прекомерност на разноските е основателно, тъй като по делото е проведено едно  заседание – настоящото, разноските следва да бъдат редуцирани до минималния размер от 600 лв. по наредба, поради което

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т. 1 и т. 4 от АПК във вр. с чл. 131, ал. 1 и, ал. 2 и чл.124б, ал.4 от ЗУТ, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд – Добрич.

ОСЪЖДА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област ДОБРИЧ да заплати на заинтересованата страна “Проучване и добив на нефт и газ”АД разноски в размер на 600 лв. за процесуално съдействие и оказване на адвокатска защита за едно съдебно заседание в минималния размер по наредбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и заинтересованата страна и от съобщаването за ответника Общински съвет Каварна.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.09.2017г.

ДЕЛОТО приключи в 11.30 часа.

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                 СЕКРЕТАР :