Р Е Ш Е Н И Е

470

гр. Добрич, 29.11.2017 година.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври  две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                             2. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА,разгледа докладваното от съдия Георгиева касационно адм. дело №  374 / 2017 г. по описа на АС- Добрич.

          С Решение,постановено по н.а.х.д. № 215/2017 г.  РС-Добрич  е потвърдил Електронен фиш Серия К № 1385442  на ОД на МВР-Добрич,с който на А.А.Т. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.21,ал.1 от Закона за движението по пътищата,установено с автоматизирано техническо средство № TFR1-M, с инвентарен №537, по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, на основание чл.189,ал.4,във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, е наложено административно наказание "Глоба", в размер на 300 лева.

          В законния срок,решението е обжалвано от санкционираното лице. Счита решението за неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон.Цитира Тълкователно решение №1/26.02.2014г. по тълкувателно дело №1/2013г. по описа на ВАС съгласно което,в хипотезата на чл.189,ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение могат да се осъществят единствено със стационарно техническо средство,което е предварително обозначено и функционира автоматизирано,в отсъствие на контролен орган.В случая се касае за мобилно техническо средство,което е било монтирано в МПС. Същото е било обслужвано от контролен орган. В тези случаи не трябва да се издава ЕФ, а водачът трябва да бъде спрян и да му бъде съставен АУАН, а впоследствие-НП.Иска от съда да  отмени решението на районния съд и потвърденият с него Електронен фиш.

          В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

          Ответникът,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Счита решението на районния съд за правилно и законосъобразно. От събраните по делото доказателства може да се направи обоснования извод,че жалбоподателката е осъществила състава на админстративно нарушение, като е управлявала МПС със скорост,надвишаваща значително двукратно разрешената. С това е извършила нарушение на разпоредбите на ЗДвП. В този смисъл издадения ЕФ е законосъобразен.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          За да постанови решението си, районният съд е приел, че не са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство.Приел е също, че изискването на закона,свързано с обстоятелствата, при които се съставя електронен фиш са спазени.Не са допуснати сочените в жалбата  нарушения на процесуалния и материалния закон. От формална страна ЕФ съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189,ал.4 от ЗДвП. Посочени са териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението.Точния час на неговото извършване, марката и модела на МПС и неговия регистрационен номер, собственика на превозното средство и неговия ползвател.Описано е нарушението, нарушената разпоредба, размерът на глобата, срокът,сметката и мястото на доброволното й заплащане. Съдът е установил безспорно, че управлявания от Т. автомобил е бил засечен с автоматизирано техническо средство-система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата тип TFR1-M, № 537.Същият е одобрен тип техническо средство, съгласно наредбата за средствата за измерване, подлежащо на метрологичен контрол, със срок на валидност до 24.02.2020 г. Монтирана е на служебен автомобил с рег.№ ***. Мобилната радарна система е била в изправност.Съдът е направил извод,че мястото, на което е позициониран автомобилът, със системата за видео контрол е било обозначено,като се е позовал на представени доказателства. Като краен резултат съдът е приел,че А.Т.,като водач на ППС,не е съобразила поведението си с поставеното обозначение на мястото,където на практика е осъществяван видеоконтрол и е преминала с превишена скорост, значително превишаваща максимално определената в чл.21,ал.1 от ЗДвП от 50 км/ч за населени места,като това го е мотивирало да потвърди атакувания електронен фиш.

           Фактическата  обстановка е правилно установена от районния съд, предвид което не следва да се излага повторно от настоящия състав.

           Касаторът е санкциониран за това,че на 26.09.2016г. в 14.30 маса, в с.Стожер, в посока гр.Добрич, по улица „Опълченска“, до бензиностанция „Химойл“, с МПС „Пежо-Партнер“, с регистрационен № *** е  извършил нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство,като при разрешена стойност на скоростта 50 км./ч., се е движил с 97 км./ч.Превишената стойност на скоростта е 47 км/ч. Съгласно чл. 189, ал. 4  ЗДвП,при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. От доказателствата по делото безспорно е установено,че в конкретния случай, изискванията на закона за съставяне на електронен фиш са спазени.Правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на А. Т.  по реда на чл.189,ал.4 от ЗДвП, като управляващ превозното средство и е определил правилно санкционната норма,съответстваща на превишението на скоростта.Като е потвърдил атакувания ЕФ, съдът  е постановил  правилно и законосъобразно решение.

          В касационната жалба не са посочени конкретни пороци на съдебния акт.Твърдението,че не са спазени процесуалните и материални норми  е  неоснователно и не кореспондира с текста на решението.При преценката му касационният състав установи, че съдът  е събрал  и  проверил при условията на НПК, всички възможни и необходими писмени и гласни доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно -наказателната отговорност. Решаващият съд е изложил ясно и мотивирано преценката си, която напълно се споделя от касационния състав като  правилна  и законосъобразна. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост. Обстоятелството,че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не е основание да се направи извод за незаконосъобразност на решението,като при това е без значение дали касаторът споделя изводите на първоинстанционния съд.

           Настоящата инстанция установи,че направените в касационната жалба възражения напълно съвпадат с тези,във въззивната жалба и по всички тях съдът се е произнесъл,предвид което в настоящото решение не следва изводите му напълно да се преповтарят. За пълнота на изложението и предвид цитирането на Тълкователно решение №1/26.02.2014г. по т. д. №1/ 2013г. по описа на ВАС касационният състав счита същото за неприложимо, както   правилно е преценил първоинстанционният съд.Нормата на чл.189, ал.4 от  ЗДвП е изменена,като изменението е публ. в ДВ бр.19 от 2015г. т.е.,след постановяване на Тълкователното решение. Съгласно действащия към момента на извършване на нарушението текст на нормата, ЕФ за налагане на глоба в размер,определен за съответното нарушение се издава при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство, или система,в отсъствието на контролен орган и на нарушител.Единственият извод, че към момента на извършване на процесното нарушение, нарушенията на  правилата за движението по пътищата могат да се санкционират с издаване на ЕФ  не само при установяването им посредством стационарни АТСС,но и посредством мобилни АТСС, обозначени с пътен знак и оповестени по законово определения начин.

           Предвид изложеното, оспорваното решение, като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

           Така мотивиран, както и на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 12.05.2017г., постановено по  н.а.х. дело №  215 / 2017 г. по описа на РС  Добрич.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                     1………………….

 

 

                                                                                                     2…………………