О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№……………..

гр. Добрич, 04.07.2017 год.

 

Красимира Иванова – съдия - докладчик по ЧАД № 372/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич, в закрито заседание, след като се запозна с материалите по делото, установи следното:

 

Производството по делото е образувано по ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ, след разделяне на постъпилата жалба с вх. № 1514/ 03.07.2017 г., подадена от РИ „С***“, седалище и адрес на управление: гр.***, тел. ***, представлявано от ***, ЕГН **********, в качеството му на председател на **** и Ж.Д.М., ЕГН **********,*** – лично, К.Д.В., ЕГН **********, от гр. *** - лично, срещу чл. 8 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета с Решение № 51 по протокол № 6 от 01.03.2016 г., изм. с Решение № 6 от 23.01.2017 г. на Административен съд – Добрич, в сила от 20.02.2017 г., в която се съдържа ОСОБЕНО ИСКАНЕ – да бъде спряно действието на оспорения текст. 

По отношение третия жалбоподател са липсвали изложени доводи за правния му интерес.

Липсвали са и изложени доводи съобразно разпоредбата на чл. 166 АПК във връзка с чл. 60 от АПК относно обстоятелствата, които налагат спиране на изпълнението на оспорения текст от Наредбата.

С оглед горното и на основание чл. 152 АПК съдът е оставил ИСКАНЕТО без движение, като е дал възможност на третия жалбоподател да обоснове правния си интерес от жалбата, респ. искането за спиране, както и на жалбоподателите да обосноват искането за спиране.

Срокът за изправяне на нередовностите е бил до 10.00 часа на 04.07.2017 г.

Жалбоподателите са уведомени за указанията на съда на 3.07.2017 г. по мейл и по телефон. До момента изправяне не е последвало. Освен това с молби с вх. № 1524, 1530 и 1531 от 04.07.2017 г. е заявено от всеки един от жалбоподателите оттегляне на искането за спиране.

С оглед на това, съдът намира, че са налице предпоставките от една страна на чл. 158, ал. 3 от АПК, а от друга - на чл. 159, т. 8 от АПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено, а искането за спиране – оставено без разглеждане.

Предвид изложеното, Административен съд – Добрич, І едноличен състав

 

                                 О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане вх. № 1518/ 03.07.2017 г. за спиране действието на чл. 8 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по  ЧАД № 372/ 2017 г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.

        

 

 

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: