Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№………../04.07.2017 год.

 

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІV състав, в закрито заседание на четвърти юли, две хиляди и седемнадесета година в състав Нели Каменска- съдия-докладчик разгледа докладваното адм.д. № 371/2017г. по описа на съда и за да се произнесе, установи следното:

 

Производството е по чл.185 и сл. от АПК и е образувано по жалба на РИ“Свидетели на Йехова в България“, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“ № 227, представлявано от Екхард Дейвид Никлаус, Ж.Д.М. и К.Д.В. срещу чл.8 ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета от Общински съвет –Каварна. При извършване на служебна справка съдът установи, че срещу оспорената в настоящото производство разпоредба на подзаконовия нормативен акт, приет от Общински съвет на Община Каварна на 05.05.2017г. е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич, М.Любенова, по който е образувано и насрочено за 04.07.2017г. адм.д. № 259/2017г. по описа на АдмС-Добрич.

С определение № 196/04.07.2017г. по адм.д. № 259/2017г. съдът е съединил в едно производство разглеждането на протеста и жалбата на РИ “Свидетели на Йехова в България“, поради което образуваното адм.д. № 371/2017г. следва да се прекрати.

На основание чл.213 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

                            Р А З П О Р Е Д И :

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 371/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич, поради присъединяването на жалбата за разглеждане по адм.д. № 259/2017г. по описа на АдмС-Добрич.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО да се съобщи на страните и на съдия-докладчика по адм.д. № 259/2017г.

 

 

                                                           АДМИНИНСТРАТИВЕН СЪДИЯ: