Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

№ 457

гр. Добрич, 17.11.2017 год.

 

 

 

          Административен съд-Добрич в открито съдебно заседание, проведено на седемнадесети октомври  две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав :

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА  ИВАНОВА                                                                          

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА                                                                              

                                                                            МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

            

с участието на прокурора ЗЛАТКО Т. и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА изслуша докладваното от съдия ГЕОРГИЕВА КАД № 369/2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

           Образувано е по жалба на РИОСВ-Варна против решение № 202/11. 05. 2017 год. по н.а.х.д. № 122/ 2017 год. на Районен съд-Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 0000002298-56/ 18. 01. 2017 год. на Директора  на РИОСВ - Варна, с което на Д.Т.В.,за нарушение на чл.166,   т.3 от Закона за опазване на околната среда,във връзка с чл.155,ал.2 от същия закон, на  основание чл.166,т.3 и чл.165 Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000. 00 лв.

          В жалбата си касаторът възразява срещу приетото от съда,че не са събрани достатъчно доказателства за извършване на нарушението.Твърди,че не са взети предвид показанията на св.Вл.С..  Претендира за отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на НП,алтернативно, делото да бъде върнато за ново разглеждане.Твърдените нарушения съставляват касационни основания по смисъла на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.В съдебно заседание,жалбата се поддържа от юрисконсулт Йорданка Костадинова.

          Ответникът,редовно призован,не се явява,представлява се от баща си Д.Т.В.,който оспорва жалбата.Представя протокол за извършена проверка от 14.06.2017г. в изпълнение на Заповед № РкД-22-12/15.03. 2017год. 

          Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата.Решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно.Правилно съдът е извел констатацията,че наказателното постановление е издадено преди да е изтекъл срокът на предписанието.Последният ден също влиза в дадения срок и към него момент не е имало извършено нарушение.Това е формално основание,но е достатъчно за отмяна на Наказателното постановление,предвид което съдът не е коментирал другите факти по казуса.Решението е правилно и следва да бъде потвърдено.

          Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

          Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

           Районният съд е сезиран с жалба от Д.Т.В., ЕГН **********,***, срещу наказателно постановление № 0000002298-56/ 18. 01. 2017 год. на Директора  на РИОСВ-Варна, с което на В., за нарушение на чл.166,   т.3 от Закона за опазване на околната среда,във връзка с чл.155,ал.2 от същия закон, на  основание чл.166,т.3 и чл.165 от Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000. 00 лева. 

           При постановяване на решението  съдът е приел,че в административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушение.АУАН е съставен въз основа на писмени документи,от компетентно длъжностно лице, в присъствие на упълномощен представител на нарушителя, връчен е надлежно и съдържа реквизитите по чл.42 от ЗАНН.Наказателното постановление е издадено в  срока по чл.34,ал.3 от ЗАНН,надлежно е връчено и съдържа реквизитите  по чл.57 от ЗАНН. Във връзка с това, постановлението е   законосъобразно в процесуален аспект.

           От правна страна е приел,че установеното бездействие на въззивника  не е съставомерно от обективна страна, поради което описаното деяние в АУАН и НП не е административно нарушение и не следва да бъде санкционирано.

           Настоящият състав счита, че решението на районния съд е правилно.

Д.Т.В. е наказан за това,че не е изпълнил дадено предписание в констативен протокол № 003717/24.08.2016г. на РИОСВ –Варна и протокол  от 24.08.2016г. на община Добричка относно стопанисван склад за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита, находящ се в с.Стефаново,община Добричка.Съгласно предписанието, В. следва  да прехвърли всички налични извън складовото помещение негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита в неговите рамки, и да  възстанови вратата, със срок на изпълнение 27.09.2016г.  На същата дата -27.09. 2016г. експерти от РИОСВ-Варна и община Добричка извършват проверка за изпълнение на дадените предписания и установяват,че не са изпълнени. За установеното съставят констативен протокол №003498/27.09.2016г.Въз основа на протокола, на 14.10.2016г. , срещу В. е издаден АУАН, като му е вменено административно нарушение по чл.166,т.3,във връзка с чл.155,ал.2 от ЗООС,извършено на 27.09.2016 г. Въз основа на акта, на 18.01.2017г. е издадено процесното наказателно постановление.Наказващият орган  възприел описаната в АУАН фактическа обстановка и правната квалификация на деянието и наложил на В. глоба в размер на 2000 лева.Така издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно. Проверката за изпълнение на дадените предписания е извършена преди да изтече определения за това срок-27.09.2016г. Едва след изтичането на този срок, най-рано на 28.09.2017г. може да бъде извършена проверка за изпълнение на предписанията,тъй като на 28.09.2016г. деянието (неизпълнението) става съставомерно.Според наказващия орган нарушението е извършено на  27.09.2016г.,но тази дата е включена в срока за изпълнение на предписанието и не може да има нарушение,тъй като не е налице бездействие.В разпоредбата на чл.166,т.3 от ЗООС е регламентирано налагането на административно наказание „глоба“ в размер от 2000 до 20 000 лева на лице,което не е изпълнило дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл.155 или чл. 157б. издадени от министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица.  От обективна страна,сочената отговорност е налице, когато не е изпълнено задължително предписание. Правилно решаващият съд е преценил,че предмет на нарушението не са дадените предписания,а тяхното неизпълнение в срок.Изпълнителното деяние е бездействие,но то е налице, едва след изтичане на определения в предписанието срок и както се каза вече, нарушението е съставомерно на 28.09.2016г., а не на 27.09.2016г. Като е приел за дата на нарушението 27.09.2016г.,наказващият орган е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление,което следва да бъде отменено, както правилно е направил решаващия съд.

           При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

           Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

          Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/ 11. 05. 2017 год. по н.а.х.д. № 122/ 2017 год. на Районен съд –Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….                            

 

                                                                                        2…………………….