Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

348 / 20.09.2017г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                     СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора от ДОП ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от съдия МИЛЕВА к. адм. д. № 367/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.И.И. от гр. Варна, чрез адв. Й.А. - ВАК срещу Решение №20/03.05.2017 г. на РС Тервел, постановено по нахд 29/2017 г., с което е потвърдено НП № 17-0355-000017/06.02.2017 г., на Началник РУП Тервел към ОД на МВР Добрич, с което на касатора за нарушаване на чл.23, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв., на основание чл. 179, ал. 2 пр.2 от ЗДвП.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при неспазване на съдопроизводствените правила и необосновано. Твърди се, че при съставянето на АУАН са допуснати съществени нарушения на материалноправните и процесуални правила. Релевират се доводи, че така твърдяното обвинение не отговаря на обективната действителност и не става ясно до степен безспорно след като на местопроизшествието не са събирани доказателства. Сочи се, че на мястото на инцидента, актосъставителят не е извършил самостоятелна проверка на механизма на настъпването на ПТП и причините за него. Твърди се, че в НП липсват изложени фактически обстоятелства. Моли съда да отмени решението на ТРС и да постанови друго с което да отмени издаденото НП.

Ответната страна, не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - ДОП дава заключение за не основателност на жалбата и п равилност на решението на районния съд.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок от процесуално легитимирано лице - страна в първоинстанционното производство.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съотнесени към наведените касационни основания, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството пред ТРС е образувано по подадена жалба от В.И.И. от гр. Варна срещу НП № 17-0355-000017/06.02.2017 г., на Началник РУП Тервел към ОД на МВР Добрич, с което на същия за нарушаване на чл.23, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв., на основание чл. 179, ал. 2 пр.2 от ЗДвП.

За да се произнесе по спора ТРС е установил че на 01.02.2017 г., наказаното лице при управлението на собственият си л.а. марка "Пежо 308 БК"с ДК № ***в община Тервел на път Втори клас №71 – посока с. Коларци, на 38+0 км., не осигурил достатъчно разстояние между своя автомобил и този управляван от водача на лек автомобил „Мерцедес 190“ с рег. №***, собственост и управляван от Г.Д.К. като ударил посоченият пред него автомобил, с което е причинил ПТП с материални щети.  Произшествието било посетено от органи на РУ Тервел и бил съставен АУАН № 361739/01.02.2017 г., като в акта било посочено че била нарушена разпоредбата на чл.23, ал.1 от ЗДвП. АУАН бил надлежно предявен на касаторът, като последният в срока по чл. 44 от ЗАНН не депозирал възражения пред АНО. Последния възприел изцяло фактическата обстановка визирана в АУАН и издал обжалваното НП, като наложил на наказаното лице глоба в размер на 200 лв.

ТРС установил че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения и че НП е издадено от компетентен орган и в предвидените от ЗАНН срокове. Първоинстанционният съд е приел още че с издаденото НП правилно и законосъобразно е наложено наказание на касаторът за извършено от него нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП, като размера на глобата е правилно определен.

Настоящата касационна инстанция счита че така постановеното решение е правилно и законосъобразно, предвид следното:

На касаторът е въведено обвинение за нарушение нормата на чл.23, ал.1 от ЗДвП - водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко. От доказателствата приложени към административно-наказващата преписка, както и от гласните такива събрани при първоинстанционното разглеждане на делото се установява както механизма на извършеното нарушение, така и че то е извършено от наказаното лице. При извършена от страна на касационната инстанция проверка на обжалваното НП се установява, че то не страда от пороци водещи до неговата отмяна - обжалваният акт изцяло съдържа задължителните реквизити предвидени в нормата на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

Що се касае за довода че не е извършено нарушение от страна на касаторът, то той е неподкрепен с доказателства и като такъв е неоснователен. По силата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Това нормативно установено положение има за последица разместването на доказателствената тежест в процеса, при което нарушителят е този, който по пътя на пълно и главно доказване следва да опровергае съдържащите се в АУАН констатации, свързани с нарушението. В тази връзка е и   приложения по преписката протокол за ПТП, подписан и от двамата участници в него.

Установеното по надлежния ред нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП, правилно е подведено под приложимата санкционна разпоредба на чл. 179, ал. 2, предл. второ от ЗДвП.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.1 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, настоящият състав на Административен съд Добрич

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №20/03.05.2017 г. на РС Тервел, постановено по нахд 29/2017 г., с което е потвърдено НП № 17-0355-000017/06.02.2017 г., на Началник РУП Тервел към ОД на МВР Добрич, с което на В.И.И. от гр. Варна за нарушаване на чл.23, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв., на основание чл. 179, ал. 2 пр.2 от ЗДвП.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                           2.