Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 454

град Добрич, 17.11.2017г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                            

          Добрички административен съд, в публично заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРАИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:НЕЛИ КАМЕНСКА

                             МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

  

при участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА, разгледа докладваното от съдия Георгиева к.адм.д.№ 366 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14,  гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С., срещу решение №58 от 09.05.2017г. по н.а.х.д № 53/2017г. по описа на Районен съд –Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № В-0042718 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна. С потвърденото постановление на едноличния собственик,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/ за нарушение на чл. 3,т.1 от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП.

           В касационната жалба се настоява,че съдът не е коментирал възраженията на санкционирания и не е изложил ясни мотиви защо е преценил,че не може да се приложи чл.28 от ЗАНН.  Иска оспорваното решение да бъде отменено,като се отмени и наказателното постановление.Редовно призован,едноличният търговец не се представлява в съдебно заседание.

   Ответникът, Комисия за защита на потребителите –Регионална дирекция Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище за правилност и законосъобразност на постановеното решение.

Административният съд, след като извърши преценка на събраните по делото доказателства, с оглед посочените в жалбата касационни основания, намира, че жалбата е основателна, но не на изложените в съображения.

Касаторът е наказан за това,че на 29.08.2016г. в гр.Балчик, по крайбрежната алея, служители на КДП-РД Варна проверили търговски обект-магазин , стопанисван от едноличен търговец с фирма „Стив-С.С.“ и установили, че в него се предлагат 6 броя запалки,с необичаен външен вид-пластмасови газови запалки за еднократна употреба с фенерче,със съдържание на голямо количество газ и с необичайно голяма дължина,около 16 км.,без обезопасен механизъм, с бутон за генериране на пламък, с маркировка „Made in China“ , с посочен баркод и без информация на български език. За констатациите си на 21.11. 2016г. съставили срещу търговеца акт за административно нарушение, в който вписали, че същият е допуснал административно нарушение , като предлага за продажба запалки с необичаен външен вид ,с което е нарушил разпоредбата на чл.3,ал.1от Наредбата за безопасност на запалките ,във връзка с чл.12 от ЗЗП . Въз основа на АУАН Директорът на КЗП-РД гр.Варна е издал атакуваното наказателно постановление № В-0042718 от 23.01.2017г.

           Сезиран с жалба срещу постановлението съдът е приел,че АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат всички изискуеми от закона реквизити. Приел е също,че визираното в тях нарушение е доказано, както е доказано, кой е извършителят  му. В подкрепа е цитирал и текста на §1,т.2 от ДР на Наредбата за безопасност на запалките. Касационната инстанция напълно споделя изводите на съда,но към настоящия момент Наредбата е отменена, с което е отменена и сочената за нарушена разпоредба на чл.3,ал.1от Наредбата за безопасност на запалките ,във връзка с чл.12 от ЗЗП.  

           Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗАНН ,за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а съгласно ал.2 на нормата,ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая, отпадането на нормата е след издаване на наказателното постановление, но преди влизането му в сила, тъй като същото е оспорено. Наредбата за безопасност на запалките е отменена  с Постановление на МС № 242 от 26.10.2017г., обнародвано в ДВ. Бр.87 от 31 октомври 2017г.От мотивите към проекта за Постановлението на МС за отмяна се казва, че отмяната се налага поради приемането на официален европейски стандарт за безопасност на запалките,който е въведен като хармонизиран европейски стандарт EN 13869: 2016г. Целта на отмяната е да не се допусне двоен режим в съществуващите нормативни изисквания, прилагани при доказване безопасността на пусканите и предлагани на пазара запалки и намаляване на административната тежест за икономическите оператори.Видно е,че изискването за безопасност на запалките не е отпаднало, но санкционната норма на чл.198 от ЗЗП, приложена в случая, е обвързана с наличието на наредба-за нарушение на наредбите по чл.12 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 300 до 1500 лева.Следователно,в конкретния случай, липсва основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на едноличния търговец по чл. 198 от Закона за защита на потребителите,както е сторил наказващия орган.Като е потвърдил атакуваното постановление,решаващият съд е постановил един незаконосъобразен съден акт, който следва да бъде отменен,като се отмени и наказателно постановление № В-0042718 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна.

 

.

 

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ решение № 58/ 09.05.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 53/ 2017г. по описа на Районен съд–Балчик и вместо същото ПОСТАНОВЯВА

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № В-0042718 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна, с което на ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14,  гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С.,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв., за нарушение на чл. 3,т.1 от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                                                                         1.

 

    

 

                                                                                                        2.