О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Добрич, 23.06.2017 год.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, Първи едноличен състав, в закрито заседание на двадесет и трети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

разгледа докладваното от председателя частно административно дело № 364 от 2017 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 166 от АПК.

Подадена е жалба от ЕТ „Николета 2003 – Х.Х.“, ЕИК 124689576, със седалище и адрес на управление: гр.К. представляван от Х.М.Х., ЕГН ********** директно в канцеларията на Административен съд - Добрич срещу Заповед № 458 от 06.06.2017 г., издадена от Кмета на община Каварна, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6, ал. 3, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат преместваем обект, състоящ се от търговски обект с площ 100 кв. м, допълнително помещение към търговския обект с площ 15 кв. м и навес с площ 8.5 кв. м, поставен върху петно № 59 по схемата за разполагане на преместваеми обекти в гр. Каварна.

Със заповедта е определен едномесечен срок за доброволно изпълнение, считано от датата на съобщаване на същата.

В жалбата се съдържа ОСОБЕНО ИСКАНЕ за спиране предварителното изпълнение на заповедта.  

Предмет на настоящето производство е направеното с жалбата ОСОБЕНО ИСКАНЕ:

Молителят сочи, че търговският обект представлява магазин за хранителни стоки, за който има сключен договор за наем с община Каварна, по който редовно внася месечен наем години наред. Добавя, че във връзка с предстоящия летен сезон и предстоящото традиционно посрещане в с. Камен бряг на юлското утро, магазинът е в процес на зареждане на стоки в по – големи количества. Подал е искане до община Каварна за издаване на разрешение за търговска дейност в с. камен бряг, като за същата ще използва хранителните продукти от склада на магазина. Предвид предстоящата програма по културния календар на община Каварна, която прилага, и туристическия сезон, настоява, че предварителното изпълнение на заповедта ще му нанесе значителни и трудно поправими вреди, сериозни имуществени вреди за едноличния търговец, за работещите при него, на които следва да прекрати трудовите договори. Иска спиране на заповедта до решаване на спора по същество.

Тъй като жалбата със съдържащото се в нея искане е подадена директно в съда, на основание чл. 152 АПК съдът е оставил искането без движение, като е задължил административният орган да представи преписката по оспорения акт и доказателства за уведомяване на жалбоподателя. В указания срок по факса е представена заповедта в заверен препис, доказателства за съобщаването й, както и Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 2/ 25.05.2017 г. и ситуация към него с доказателства за съобщаването му на собственика на обекта.

Заповедта е издадена на 06.06.2017 г., като с писмо изх. № АБ – 06 – 745/ 06.06.2017 г. е уведомен едноличният търговец за издаването й. Писмото, видно от приложеното известие за доставяне, е получено на 07.06.2017 г.

Преди издаването й е извършена проверка в имот с идентификатор 35064.501.9505 по КККР на гр. Каварна на търговски обект на ЕТ „Николета – Х.Х.“, разположен върху петно № 59 по схемата за разполагане на преместваеми обекти в гр. Каварна и е съставен КА № 2/ 25.05.2017 г., в който е описано, че търговският обект представлява конструкция със стени и покрив от сандвич – панели с изолация от полиуретанова пяна между ламаринените листове, вратите и прозорците са от алуминиева дограма, източната част е дървена конструкция с дограма. Поставен е върху бетонна площадка с площ 100 кв. м.От западната му страна е монтирано допълнително помещение с площ около 15 кв. м. След помещението е изградена бетонна площадка с площ около 20 кв. м.От източна страна по тротоара на ул. „Баба Тонка“ към павилиона е монтиран навес от дървени колони, греди и ламперия, покрита с битумна мушама, с площ около 8.5 кв. м. Част от навеса навлиза в уличното платно. Съгласно записаното в КА на 29.05.2013 г. е бил сключен договор за наем на общински терен с ЕТ за петно № 59 по схемата за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за площ 100 кв. м. за срок от 5 години от датата на сключване на договора.

С КА е прието, че преместваемият търговски обект № 3 от ситуацията с площ 100 кв. м. е без издадено разрешение, тъй като срокът на разрешение № 11/ 14.07.2009 г. е изтекъл на 14.07.2012 г., с което е нарушен чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. На следващо място е прието, че преместваемите обекти навес и допълнително помещение, съответно под № 2 и 4 в ситуацията, са поставени в чужд имот без правно основание и без издадено разрешение за поставяне, а заетата от тях площ превишава площта, предмет на договора за наем от 29.05.2013 г., с което е нарушен чл. 56, ал. 2 и 5 от ЗУТ.

В резултат е издадена оспорената заповед, чието изпълнение се иска да бъде спряно до окончателното приключване на спора.

При така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът намира следното:

Искането е направено, ведно с подадена жалба, с която се оспорва законосъобразността на заповедта, като по жалбата е образувано адм. дело № 363/ 2017 г. по описа на Административен съд – Добрич. Жалбата за допустима, като подадена от адресата на заповедта, в законосустановения срок. В този смисъл допустимо се явява и стореното с нея ОСОБЕНО ИСКАНЕ, като същото следва да бъде разгледано по реда на чл. 166 АПК, доколкото е извън предвидения по чл. 60 от АПК тридневен срок.

Предмет на искането е спирането на допуснатото по закон предварително изпълнение на фактически действия, изразяващи се в премахването на обекта като цяло, собственост на жалбоподателя.

Касае се за преместваем обект, състоящ се от три части, посочени в приложената към КА ситуация и подробно описани в КА. Редът за поставяне, респ. премахване на такива обекти, според собствеността на терена, върху който са поставени, се съдържа в разпоредбите на чл. 56 и следващите от ЗУТ.

Процедурата по премахването им при предвидените в нормата предпоставки е подробно регламентирана в разпоредбата на чл. 57а от ЗУТ. Последната предписва съставяне на констативен протокол (в случая Констативен акт) относно обстоятелствата по поставяне, респ. премахване на обекта и издаване на заповед за премахване при наличие на предпоставките за това.

От последното следва, че при наличие на която и да е предпоставка за премахване на преместваем обект се процедира по реда на чл. 57а от ЗУТ чрез проверка, която се обективира в констативен протокол/акт и издаване на съответна заповед, която подлежи на оспорване.

За законосъобразно премахване на такива обекти е необходимо да се проведе съответната процедура, завършваща с издаване на заповед, която именно следва да е предпоставката за фактическото извършване на премахването.

В процесното производство е налице такава процедура, както и заповед. По законосъобразността на последната съдът ще се произнесе в отделно производство.

В случая, видно от представените доводи за това и изложеното в КА, настоящият състав намира ОСОБЕНОТО ИСКАНЕ за спиране на изпълнението на заповедта, до приключване на производството, за основателно. За да приеме това, съдът съобрази следното:

За част от търговския обект, с търговска площ от 100 кв. м, е налице сключен договор за наем, който е действащ и към настоящия момент. Това обстоятелство е описано в КА. Същевременно липсата на договор за наем за другите две части на търговския обект се явява едно от основанията за разпореждането за премахването им. По начина на описание обаче двете части – допълнително помещение и навес са обслужващи основния обект. Как ще се отрази премахването на целия търговски обект върху сключения договор за наем и дали това няма да допринесе за вреди не само на жалбоподателя, а и на общината, която черпи ползи чрез получаване на наем за обекта, към настоящия момент не може да се преценява. Търговският обект освен това е включен в конкретно петно № 59 на схемата за разполагане, което налага извод за необходимост от разглеждане на спора по същество по отношение първоначалния обхват на разрешеното за поставяне. От КА се установява, че години наред са налични търговски отношения между жалбоподателя и ответника, като премахването на търговския обект преди разглеждането на спора по същество е вероятно да доведе до повече вреди, отколкото ползи, което е в противоречие с принципа на съразмерност, залегнал в АПК. Конкретният обект представлява магазин за хранителни стоки, поради което премахването му преди разрешаването на спора, би довело до значителни вреди за търговеца. Молителят представя Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни № 1553/ 02.10.2013 г., като мотивира искането си с твърдения, че предстои туристически сезон, а същевременно обектът е източник за доходи и на работещите към ЕТ. В този смисъл съдът приема, че при преценка на баланса между накърнените интереси на жалбоподателя и тези, които следва да бъдат охранени от предварителното изпълнение на заповедта, за молителя биха настъпили значителни и трудно поправими имуществени вреди поради прекратяване на търговската дейност в обекта, преди да бъде установена с влязъл в сила акт законосъобразността на оспорената заповед.

По изложените съображения и на основание чл. 166 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СПИРА изпълнението на Заповед № 458 от 06.06.2017 г., издадена от Кмета на община Каварна, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6, ал. 3, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат преместваем обект, състоящ се от търговски обект с площ 100 кв. м, допълнително помещение към търговския обект с площ 15 кв. м и навес с площ 8.5 кв. м, поставен върху петно № 59 по схемата за разполагане на преместваеми обекти в гр. Каварна, до окончателното приключване на производството по оспорване на заповедта.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 

СЪДИЯ: