Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………../16.11.2017г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

 

           При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА. разгледа докладваното от председателя адм.д. № 362/2017г. по описа на Административен съд - Добрич и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по жалба на Народно читалище “Народно читалище Прогрес - 1927 г.” със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв.Виница, ул. “Св. Димитър Солунски” № 6, представлявано от председателя си Г.Д.С., срещу решение № 599-4, взето с протокол № 15/30.01.2017г. на Общински съвет – Варна, с което на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., чл.94 и чл.39 от ЗПФ е приет бюджетът на община – Варна за 2017г., в частта на раздел VІІ, т.3.8., с която се предоставя целева субсидия на Народно читалище “Христо Ботев – 1928 г.”, гр.Варна, за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл “Варна” за 2017г. в размер на 95 000 лева по § 45 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”, дейност 738 “Читалища”.    

          В жалбата се излагат доводи за нищожност на решението поради липса на материална компетентност на издалия го орган. Твърди се, че съгласно ЗПФ общинският съвет определя само общата бюджетна рамка, общото устройство и структурата на общинския бюджет, докато разпределението на предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се извършва от комисията по чл.23, ал.1 от ЗНЧ. С оспореното решение ОбС Варна е излязъл извън компетенциите си по чл.1 от ЗПФ, като е извършил действие по разпределяне на субсидия от общинския бюджет за дейност 738 “Читалища”, което е в правомощията единствено и само на комисията по чл.23, ал.1 от ЗНЧ.

          На следващо място се излагат доводи за унищожаемост на решението поради допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и общите принципи на АПК. Твърди се, че не са спазени императивните изисквания на чл.66, ал.1 от АПК за публично оповестяване на производството по издаване на общия административен акт чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин. Счита се, че решението е постановено и в грубо нарушение на чл.6, чл.8 и чл.12 от АПК. Твърди се, че заложените за други културни прояви средства са два пъти по-малко в сравнение с предвидените 95 000 лева за Фолклорен ансамбъл “Варна”, което създава усещане за неравностойност в отношението на бюджета към дейностите и проблемите на другите читалища в общината, в т.ч. и на читалището - жалбоподотел. Сочи се, че липсата на пълна, точна и винаги достъпна информация за финансовата рамка на дейност 738 “Читалища”, от една страна, и отразеното в цифри в таблица “Общо по приложение 24” – всичко “Читалища д.738 §45-00 - 95 000 лева”, от друга страна, създават неяснота относно действителната бюджетна рамка за цялата дейност “Читалища” (дейност 738). По тези съображения се иска обявяване на нищожността или евентуално отмяната на решението в оспорената му част.                            

           Ответната страна – Общински съвет – Варна, чрез процесуалния си представител, оспорва допустимостта на жалбата поради липса на правен интерес и иска прекратяване на производството поради това. Твърди, че процедурата по разпределяне на средствата, предвидени за читалищна дейност по чл.23 от ЗНЧ, е последващ етап след определяне на средствата за читалищна дейност с бюджета за съответната година, поради което жалбоподателят не е от кръга на заинтересованите лица, които имат право да оспорват решението. Алтернативно изразява становище за неоснователност на жалбата по събражения, че решението е взето при спазване на законоустановените ред и форма и въз основа на предходни решения на общинския съвет, с които е приета Програма за устойчиво творческо развитие на Фолклорен ансамбъл “Варна” към НЧ “Христо Ботев – 1928 г.” за периода 2016 г. – 2018г. и е дадено съгласие за финансиране на дейността на ансамбъла с оглед на изпълнение на неговата творческа програма. Поради това иска жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна, както и да му бъдат присъдени сторените разноски по делото.           

            Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбата на чл.168 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

           Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.179 от АПК, от легитимирано лице, срещу годен за съдебно обжалване акт, поради което е процесуално допустима. Съгласно ТР № 2/2013г. на ВАС решенията на общинския съвет, с които се приема и изменя годишният бюджет на общината, са общи административни актове по смисъла на чл.65 от АПК и подлежат на самостоятелно оспорване пред съответния административен съд по реда на чл.45, ал.3 от ЗМСМА. Оспореното решение попада в тази категория актове, поради което може да бъде обект на съдебен контрол за законосъобразност. Не се споделя възражението на ответника, че липсва правен интерес у жалбоподателя да оспорва решението в посочената в жалбата част. Жалбоподателят е народно читалище, което осъществява дейност на територията на община Варна, регистрирано е в публичния регистър към министерството на културата по чл.10 от ЗНЧ и може да кандидатства за държавна и/или общинска субсидия съгласно чл.9, ал.8 от ЗНЧ. При положение, че процесното решение е част от решението по предоставяне на бюджетни средства за дейност „Читалища“ на територията на община Варна, то за жалбоподателя е налице правен интерес от обжалването му и подадената от него жалба не е процесуално недопустима. Разгледана по същество обаче, тя е неоснователна. 

          Видно от данните в официалния сайт на община Варна, на 20.12.2016г. на интернет страницата на общината е публикувана покана от кмета на община Варна за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2017г. с посочване на датата и мястото на обсъждането. На същата дата е публикуван и самият проект на бюджета в достъпен вариант и по окрупнени показатели. Публичното обсъждане на проекта е проведено на определените в поканата дата и място, за което е съставен протокол от 28.12.2016г., съставляващ приложение № 36 към окончателния проект на бюджета, публикуван на интернет страницата на общината, респективно ОбС - Варна. На 10.01.2017г. кметът на община Варна внася проектобюджета в ОбС – Варна ведно с предложение за приемането му (л.21-32 от делото). Председателят на Общинския съвет го разпределя за разглеждане и становище на всички постоянни комисии с водеща постоянна комисия “Финанси и бюджет”. Проектът е разгледан на заседания на ресорните комисии, проведени съответно на 17.01.2017г., 23.01.2017г., 24.01.2017г. и 25.01.2017г., на част от които са предложени изменения и допълнения в разходната част на бюджета по видове функции и дейности. Протоколите от заседанията на ПК са публикувани на сайта на ОбС - Варна през периода 18.01.2017г. – 15.02.2017 г., като протоколът от заседанието на ПК „Култура и духовно развитие“ е публикуван на 02.02.2017г. От текста на този протокол (л.33-47) е видно, че на заседанието на комисията е обсъждан проектбюджетът в частта на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, включваща и дейност „Читалища“. Според доклада на председателя на комисията предвидените за тази дейност средства са в общ размер на 1 053 419 лева, като в проектобюджета на общината са планирани 189 000 лева за дофинансиране на делегираната държавна дейност, от които 95 000 лева за творческо развитие на Фолклорен ансамбъл „Варна“ към Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“ и 94 000 лева за текущи ремонти на читалищата. При проведените обсъждания е посочено, че сумата от 95 000 лева е отпусната в изпълнение на приета през 2016г. дългосрочна програма за творческо развитие на ФА „Варна“ и за утвърждаването му като средище на фолклора в общината, като след проведено гласуване е взето решение за одобряване на тази част на проекта с 6 гласа – за и 1 глас – въздържал се.

Предложенията на постоянните комисии са разгледани и гласувани на заседание на ПК “Финанси и бюджет”, проведено на 25.01.2017г., на което е взето решение за промени в проектобюджета (л. 48-141). На същото заседание е приет за сведение и протоколът от публичното обсъждане на бюджета за 2017г. Протоколът от заседанието на ПК е публикуван на интернет страницата на общината и в частност на ОбС – Варна на 01.02.2017г. Окончателният вариант за проектобюджет е внесен за приемане на сесия на Общинския съвет, като датата и дневният ред за заседанието са оповестени на интернет страницата на общината на 25.01.2017г. (л.276) и в бр.18/26.01.2017г. на местния вестник “Черно море” (л.153). С решение № 599-4 по протокол № 15 / 31.01.2017г. Общински съвет – Варна приема бюджета на община Варна за 2017г. за приходите и разходите по подробно изложени пера (л.154-262). На заседанието от общо 51 общински съветници по списък присъстват 41 общински съветници, от които 32 гласуват “ за“; 3 – „против“, а 6 – „въздържали се“. Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., чл.94 и чл.39 от ЗПФ, като е разгласено чрез интернет страницата на общината на 02.02.2017г. (л.272) и чрез средствата за масово осведомяване (така бр. 24/03.02.2017г. на вестник „Черно море“ – Варна). От съдържанието на решението е видно, че с т.VІІ от разходната част на бюджета е приет „Лимит, разчет за целеви разходи и субсидии“, като с подточка 3.8. „Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и трансфери“ е предоставена целева субсидия на Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“, гр.Варна, за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 2017 г. (в решението е вписано 2016г. вместо 2017г., но съдът приема, че се касае за допусната техническа грешка) в размер на 95 000 лева по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“. Съгласно приложение № 2 от разходната част на бюджета по функции, дейности и параграфи във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, дейност „Читалища“ са разпределени общо 1 053 419 лева, от които разходи за делегираната от държавата дейност в размер на 864 419 лева и дофинансиране на тази дейност с общински средства в размер на 189 000 лева, от които 94 000 лева по §10 „Издръжка“ и 95 000 лева по § 45 „Субсидии за ЮЛ с нестопанска цел“. В същата насока е и приложение № 24 „Бюджет за 2017 г. – разходи по параграфи“, където за дейност 738 „Читалища“, §45-00 са предвидени 95 000 лева.                    

          От събраните по делото доказателства се установява, че с решение № 442-3 по протокол № 10/04.08.2016г. на ОбС – Варна е приета Програма за устойчиво творческо развитие на Фолклорен ансамбъл „Варна“ към Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“ за периода 2016 г. – 2018 г., съгласно която необходимите финансови средства за нейната реализация са в размер на 45 000 лева за първата година и по 95 000 лева за останалите две години. Със същото решение е дадено съгласие да бъдат предоставени финансови средства в размер на 45 000 лева на НЧ „ Христо Ботев – 1928 г.“ за подпомагане на дейността на ФА „Варна“ за 2016г. чрез дофинансиране по дейност 738 „Читалища“, по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, като читалището е задължено да представи подробен отчет за изразходваните средства и за дейността на фолклорния асамбъл във връзка с изпълнението на приетата програма за устойчиво творческо развитие.            

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :     

Не е спорно по делото, че предмет на обжалване е част от решението на ОбС – Варна по приемането на годишния бюджет на общината за 2017г., с която е предоставена целева субсидия на НЧ „ Христо Ботев – 1928 г.“ за подпомагане на дейността на ФА „Варна“ за 2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА във вр. чл.94, ал.1 от ЗПФ общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ. В чл.22, ал.2 от ЗНЧ е превидено, че с решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по чл.22, ал.1 от ЗНЧ годишна субсидия със средства от собствени приходи на общината, а съгласно чл. 96 от ЗПФ по решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общините. Няма спор, че читалищната дейност е делегирана от държавата дейност, за поддръжката и развитието на която ежегодно се отпуска годишна държавна субсидия по общини със Закона за държавния бюджет за съответната година. Съгласно чл.52, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗПФ, във вр. с чл.45, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПФ, държавната субсидия, която се разпределя между читалищата, съставлява част от общинския бюджет, като тя може да бъде допълнена със собствени приходи на съответната община за издръжка, персонал, текущи субсидии, капиталови разходи и др. Именно това е сторил и общинският съвет, който с приемането на разходната част на бюджета на общината е планирал и общински средства за финансиране на делегираната от държавата читалищна дейност, една част от които е разпределил по §10 - за издръжка на читалищата в общината, а друга част по §45 - за текуща (целева) субсидия за подпомагане на дейността на ФА „Варна“ към НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ Следователно с оглед на предметното му съдържание решението в оспорената му част е издадено от материално компепентния административен орган и не е нищожен административен акт поради това.

Неоснователно е становището на жалбоподателя, че общинският съвет може да определи само общата бюджетна рамка (общата общинска субсидия за народните читалища), докато разпределението на предвидените за това средства се извършва от комисията по чл.23, ал.1 от ЗНЧ. Действително съгласно цитираната разпоредба общата годишна субсидия за читалищна дейност от държавния и общинския бюджет се разпределя от комисия с участието на представител на общината и на всяко читалище от общината, но това не изключва възможността за целево финансиране на проекти или иницативи на читалищата извън основната годишна субсидия, което да се обезпечава с общински бюджетни средства. Да се приеме обратното, означава да се изключи не само правото на общинския съвет да разпределя средства за целеви субсидии за читалищата (независимо дали едновременно или след приемането на общинския бюджет), но и правото на самите читалища да кандидатстват за такива субсидии, което не е целта и разума на ЗНЧ и ЗПФ. Това би обезмислило и възможността за допълващи субсидии за народните читалища от държавния бюджет, средствата за които също се получават чрез общинските бюджети, но въз основа на одобрен проект на съответното народно читалище и предложение на министъра на култура за размера на средствата и видовете дейности, за които да бъде подпомогнато това читалище. И това е така, защото ако се приеме ограничителното тълкуване на жалбоподателя на чл.23, ал.1 от ЗНЧ, че средствата за народните читалища се разпределят всякога от комисиите по чл.23, ал.1 от ЗНЧ, на практика би се стигнало до парадоксалната ситуация едни вече разпределени по предложение на министерство на културата и преведени на общините средства за допълващи държавни субсидии за конкретни народни читалища да се разпределят отново от комисията по чл.23, ал.1 от ЗНЧ. Следователно няма никаква законова пречка с общинския бюджет да се определят и осигуряват парични средства, с които да се финансират (подпомагат) конкретни дейности на народните читалища, различни от годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност, която подлежи на разпределение по чл.23, ал.1 от ЗНЧ. Ето защо, като е гласувал процесната целева субсидия като съставен елемент от разходната част на бюджета на община Варна за 2017г., общинският съвет не е излязъл извън рамките на предоставените му по закон правомощия и не са налице основания за нищожност на решението по смисъла на чл.146, т.1 от АПК.           

Не са налице и допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да водят до отмяна на решението на основание чл.146, т.2 и т.3 от АПК.

Оспореният акт е част от решението по приемането на общинския бюджет по чл. 94, ал. 2 от ЗПФ, поради което приложимият процесуален ред е този по чл. 84 и сл. от ЗПФ, чл. 19 и сл. от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна, чл. 31 и сл. от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.66 от АПК и чл.27 от ЗМСМА. Процедурата по приемането на бюджета на общината включва разработване от кмета на общината на проекта за общинския бюджет по предвидените в чл. 45, ал. 1 от ЗПФ показатели, представянето на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност при оповестяване на датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване; провеждане на публично обществено обсъждане на проекта по ред, определен от общинската наредба, съставяне на протокол за постъпилите предложения; внасяне на проектобюджета ведно с протокола за постъпилите предложения от общественото обсъждане в общинския съвет за неговото разглеждане, обсъждане и приемане.

При извършената служебна проверка съдът не констатира допуснати съществени нарушения на тези правила при приемане на обжалвания акт. Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и начин на гласуване, регламентирани в чл. 27, ал.2 – ал.5 от ЗМСМА, след предварително обществено обсъждане на проектобюджета от местната общност и съставен протокол за постъпилите предложения, който е внесен в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета. Проектът е разгледан и обсъден от постоянните комисии към общинския съвет, след което техните предложения и становища са внесени за обсъждане и приемане във водещата комисия по „Финанси и бюджет“, чието обобщено становище е изслушано при провеждането на заседанието, на което е приет бюджетът на общината. Действително по делото няма доказателства за оповестяване на датата и мястото на публичното обсъждане в средствата за масово осведомяване, но има данни за публикуване на поканата за публичното обсъждане и проекта на бюджета на интернет страницата на общината 7 дни преди датата на обсъждането. По този начин предлаганият проект е бил достъпен за всички заинтересовани лица и те са имали възможност да направят своите предложения и становища, доказателство за което е и фактът, че на публичното обсъждане са присъствали редица различни представители на местната общност, видно от протокола на самото обсъждане, публикуван на интернет страницата на общината. Не се споделя възражението на жалбоподателя за допуснато съществено нарушение на чл.66, ал.2 от АПК, защото публикуваният проект на бдюжета, макар и в окрупнен вид, включва в себе си съображенията за неговото издаване, а поканата за публичното обсъждане посочва ясно формите на участие на заинтересованите лица в производството. Освен това процесът на вземане на решения на съвета изисква обсъждане на проекта от всички постоянни комисии, заседанията на които са открити и могат да присъстват всички заинтересовани лица. Заседанията на самия съвет също са публични и открити, като датата и дневния ред на заседанието от 30.01.2017г. са публукувани на сайта на общината и в един местен всекидневник 3 дни преди заседанието съгласно изискванията на чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Варна. Фактът на провеждане на открити и публични заседания както на комисиите, така и на ОбС означава гласност и публичност на обсъжданията и на взетото решение спрямо всички граждани и заинтересовани страни. Безспорно изпращането на проекта на акта до организации на заинтересованите лица е един от начините за съобщаване за започналото административно производство съгласно чл.66, ал.1 от АПК, но той не е задължителен. Изброяването на способите за уведомяване в тази норма е факултативно, което следва от предоставената в закона възможност това да стане и по друг подходящ начин. Освен това в чл.84, ал.6 от ЗПФ и съответстващата му разпоредба на чл.23 от местната общинска наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна, които са специални по отношение на чл.66, ал.1 от АПК, е предвидено разгласяването на обсъждането да се извършва чрез интернет страницата на общината и местните средства за масово осведомяване, но не и чрез изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица, поради което неприлагането на този начин на публично оповестяване не е нарушение на процесуалния ред за издаване на общ административен акт. Следователно при вземане на процесното решение е осигурено правото и възможността на всеки заинтересован гражданин или организация да получи информация за внесения проект на бюджета и да участва в процедурата по обсъждането и приемането му чрез присъствие на публичното обсъждане и на заседанията на постоянните комисии и общинския съвет, поради което не са налице допуснати съществени процесуални нарушения или нарушения на принципа за достъпност, публичност и прозрачност, визиран в чл.12, ал.1 от АПК, които да налагат неговата отмяна.    

При преценката за спазването на материалния закон също не се констатират нарушения, които да водят до незаконосъобразност на акта. От фактическа страна решението е обосновано с подпомагане на дейността на ФА „Варна“ към НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“, чиято програма за устойчиво творческо развитие е приета за изпълнение с предходно решение на общинския съвет. Тази програма обхваща периода от 2016 г. до 2018 г. и според заложения в нея финансов план необходимите средства за реализация на програмата за 2017г. възлизат на 95 000 лева, колкото са осигурени и с оспорения акт. Тези финансови средства за елемент от разходната част на бюджета на общината и правилно решението, с което те са определени, е мотивирано от правна страна с разпоредбите на 21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94 и чл.39 от ЗПФ. Съгласно чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ в структурата на общинския бюджет се включват разходите за делегирани от държавата и местни дейности, сред които и разходите за текущи субсидии по б.“д“ на същия текст. С оглед на това, както и с оглед на легалните определения на понятията „бюджетна субсидия“ и „бюджетни организации“, дадени в §1, т.3 и т.5 от ДР на ЗПФ, общинският съвет разполага с възможността да включи в общинския бюджет разходи за целеви субсидии за конкретни бюджетни организации и като е предвидил такива за НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с цел подпомагане на дейността на създадения към него фолклорен ансамбъл, което е в интерес и на местната общност, той не е нарушил материалния закон, нито основните принципи и правила на бюджетния процес. Действително процесните бюджетни средства са включени в дейност „Читалища“ с оглед на правноорганизационната форма и статут на бенефиера, но това не променя характера им на целева субсидия и не ги прави част от общата годишна субсидия за читалищна дейност, която подлежи на разпределение по реда на чл.23, ал.1 от ЗНЧ, както неоснователно се твърди от жалбоподателя. 

Ирелевантни са възраженията на жалбоподателя за нарушение на чл.6 и чл.8 от АПК. Обстоятелството, че предвидените за други културни прояви и читалищна дейност средства от общинския бюджет са много по-малко от определената за ФА „Варна“ целева субсидия е въпрос по целесъобразност, който не подлежи на съдебен контрол.

Неоснователни са и възраженията на жалбоподателя за неяснота относно действителната бюджетна рамка за дейност 738 „Читалища“ съгласно приложение № 24 към бюджета, защото в него е отразено само разпределението на средствата по параграфи. Подробният разчет на разходите за 2017г. по функции, дейности и параграфи е описан в таблица приложение № 2, където изрично е записано, че за дейност 738 „Читалища“ към функция VІІ „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ са определени общо 1 053 419 лева по държавния и общинския бюджет, от които 864 419 лева - обща годишна субсидия от държавния бюджет и 189 000 лева – дофинансиране от общинския бюджет, разпределени съответно в §10 „Издръжка“ (94 000 лева) и § 45 „Субсидии за ЮЛ с нестопанска цел“ (95 000 лева). Именно тези 95 000 лева са вписани в приложение № 24, но с изричното посочване, че те са разпределени по §45 и не отразяват цялата бюджетна субсидия за дейност 738 „Читалища“. 

По изложените съображения съдът намира, че решението в оспорената му част е издадено от компетентен административен орган, в необходимата писмена форма, с посочване на фактическите и правните основания за неговото издаване, при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което не е нищожен или унищожаем административен акт и жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.   

           Ответникът е претендирал съдебни разноски за адвокатско възнаграждение, но доколкото в договора за правна помощ (л.291 от делото) е посочено, че адвокатското възнаграждение е заплатено по банков път (по сметка), а доказателства за това не са представени по делото (напр. банкови документи, удостоверяващи плащането), съдът счита, че не следва да му присъжда такива, в какъвто смисъл е и т.1 от ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС.           

           Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                        Р    Е    Ш   И   :

 

           ОТХВЪРЛЯ жалбата на Народно читалище “Народно читалище Прогрес - 1927 г.” със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв.Виница, ул. “Св. Димитър Солунски” № 6, представлявано от председателя си Г.Д.С., срещу решение № 599-4, взето с протокол № 15/30.01.2017г. на Общински съвет – Варна, с което на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., чл.94 и чл.39 от ЗПФ е приет бюджетът на община – Варна за 2017г., В ЧАСТТА на раздел VІІ, т.3.8., с която се предоставя целева субсидия на Народно читалище “Христо Ботев – 1928 г.”, гр.Варна, за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл “Варна” за 2017г. в размер на 95 000 лева по § 45 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”, дейност 738 “Читалища”.

           РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

                                                                     

                                                      Административен съдия :