Р Е Ш Е Н И Е

 

369 /11.10.2017год., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА   

                                                                    НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 360/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано след изпращане на делото с определение № 7798/20.06.2017г. по адм.дело № 6188/2017г. по описа на ВАС поради невъзможност за сформиране на надлежен касационен състав от Административен съд – Силистра. 

Подадена е касационна жалба от ТД на НАП – Варна срещу решение № 151/19.04.2017 год., постановено по нахд № 99/2017 год. по описа на РС – Силистра, с което е отменено наказателно постановление № 206369/04.08.2016г., издадено от директора на офис – Силистра при ТД на НАП - Варна, с което на Т.П.Т. с ЕГН ********** за извършено нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС на основание чл.179, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева. В жалбата се излагат доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон. Не се споделя становището на съда за неопределеност на субекта на нарушението и наказанието, водеща до ограничаване на правото на защита на наказаното лице. Твърди се, че административнонаказателното производство е образувано, водено и приключило срещу физическото лице Т.П.Т., регистриран като ЕТ „Т.Т.“, поради което не е налице неяснота по отношение на персоналитета на уличеното и санкционираното лице. Оспорват се и мотивите на съда за маловажност на деянието, тъй като не са налице обстоятелства, които да сочат на по-ниска степен на обществена опасност на извършеното спрямо обикновените случаи на нарушения от същия вид. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление. 

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по основателността й.   

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че касационната жалба е основателна. Излага съображения, че е налице нарушение на императивна разпоредба от ЗДДС, спазването на която не е по преценка на данъчно задълженото лице. Счита, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН, поради което неправилно районният съд е отменил НП на това основание. Настоява за отмяна на решението на СРС и потвърждаване на наказателното постановление.      

За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С процесното НП Т.П.Т., собственик на ЕТ „Т.Т.“, е санкциониран за това, че като регистрирано по ЗДДС лице не е подал справка – декларация за ДДС за данъчен период м.декември 2015г. в законоустановения срок – 14.01.2016г. Прието е, че е налице нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, за което на физическото лице е наложена глоба в размер на 500 лева. 

За да отмени НП, районният съд е приел, първо, че нарушението е маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН, и второ, че е допуснато съществено процесуално нарушение, което е ограничило правото на защита на жалбоподателя, тъй като за него е останало неясно в какво качество е бил санкциониран. В мотивите към решението са изложени доводи, че е налице несъответствие между посоченото за нарушител лице в акта и това в НП, тъй като актът е съставен срещу Т. като физическо лице, което не е търговец, докато в НП навсякъде като нарушител е посочено физическото лице, но в качеството му на търговец. От друга страна, след като е прието, че нарушителят е Т., собственик на ЕТ “Т.Т.”, с ЕИК 118009698, в НП е наложена глоба, а не имуществена санкция, каквото е наказанието за ЮЛ и ЕТ според изричното разграничение в нормата на чл.179, ал.1 от ЗДДС.     

Настоящият касационен състав споделя изводите на районния съд за допуснато съществено процесуално нарушение при идентификацията на субекта на нарушението, водещо до незаконосъобразност на НП. Действително регистрацията на ФЛ като ЕТ не създава нов правен субект, а само разширява неговата правоспособност, но от гледна точка на регистрацията по ЗДДС физическото лице нетърговец се различава от физическото лице търговец, тъй като се идентифицират с различни идентификационни номера съгласно §1, т.1 от ДР на ППЗДДС, във вр. §3 от ПЗР на ППЗДДС, §4, ал.1 от ПЗР на ЗДДС, чл.84, ал.2 от ДОПК. От друга страна, самата санкционна норма на чл.179, ал.1 от ЗДДС прави разграничение между физическите лица със или без търговско качество, като изрично сочи, че глоба се налага на физическите лица, които не са търговци, а имуществена санкция – на ЮЛ и ЕТ. Следователно правилно районният съд е приел, че не е ясно в какво качество е санкциониран жалбоподателят, след като веднъж е посочено, че административнонаказателното производство е насочено срещу Т. като физическо лице, нетърговец по смисъла на ТЗ, идентифицирано чрез своя ЕГН, а друг път – като собственик на ЕТ, идентифициран чрез своя единен идентификационен код по търговския регистър, което е довело до ограничаване на правото на защита на наказаното лице.               

С оглед на изложеното и въпреки че не споделя изводите на районния съд за маловажност на деянието административният съд счита, че обжалваното решение, с което е отменено НП, е правилно като краен правен резултат и следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

Воден от горното, Добричкият административен съд

 

                                                        Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151/19.04.2017 год., постановено по нахд № 99/2017 год. по описа на РС – Силистра. 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.       

    

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

 

 

                                                                                     2…………………….