Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 349 /20.09.2017г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                     СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора от ДОП ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от съдия МИЛЕВА к. адм. д. № 350/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 АПК във връзка с чл. 63 ЗАНН.

Образувано е по жалба на Н.С.К. ***, чрез адв. Й.А. – ВАК срещу Решение №165 от 13.04.2017 г. постановено по нахд №128/2017 г. по описа на РС Добрич, с  което е изменено наказателно постановление № 16-0851-002490/05.01.2017 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Добрич. Със същото е наложена глоба на в размер на 300 лева на касатора за нарушение на чл. 102 от ЗДвП във връзка с чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП като съдът е намалил размера на глобата на 100 лева.

С жалбата се настоява, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при неспазване на съдопроизводствените правила и необосновано. Сочи се, че са допуснати съществени процесуални нарушения, а именно неспазване на изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като се твърди, че в решението липсват мотиви за тези възражения. Релевират се доводи, че първоинстанционният съд не е взел предвид показанията на свидетеля М.М.и изведените правни изводи са основани на непълни доказателства и на неправилен анализ. Твърди се, че акта е немотивиран и това обстоятелство представлява съществено нарушение. Моли се да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответника по касационната жалба не изразява становище.

 Окръжна прокуратура - Добрич, чрез представителя си в съдебно заседание, изразява становище за неоснователност на жалбата и предлага да се остави в сила обжалваното решение, поддържайки, че липсват съществени нарушения на процесуалните правила при разглеждането на делото.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от страна по делото пред районния съд, за която решението е неблагоприятно, при което същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна. Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

За да постанови обжалваното решение, съставът на Районен съд - Добрич е приел, че на 11.12.2016 г., около 02.26 часа в гр. Добрич, на ул. „Г- Кирков“ на кръстовището с ул. „М.Кусевич“ в посока дискотека Звезда, Н.С.К., като собственик на МПС - лек автомобил "Фиат Пунто“, с рег. №***, е предоставила управлението му на Г.Т.Г., като същият е под въздействието на алкохол – 0,60 промила, измерено с техническо средство Алкотест 7510, дрегер инв. №0077 и същият е лишен от право да управлява МПС. Съдът е приел, че са налице елементите от обективна и субективна страна на административното нарушение по чл. 102 от ЗДвП, като в същото време при провеждането на административно-наказателната процедура не са допуснати съществени нарушения в резултат, на които да е опорочено производството по установяване на нарушението и налагане на наказанието. Приел е също така, че доказателствата по делото не са установили различна фактическа обстановка от тази, установена в акта за установяване на нарушението, като е приел, че наложеното наказание в максималния си определен от закона размер е завишено, поради което го е изменил до минималния такъв.

Настоящият съдебен състав намира, че при постановяване на обжалваното решение не е допуснато нарушение на закона или съществено нарушение на съдопроизводствените правила - наведените в жалбата касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК във вр. с чл. 63 ЗАНН.

Наказващият орган, а впоследствие и първоинстанционният съд правилно са преценили, че нарушителя, като собственик на МПС виновно е допуснал управлението му от неправоспособно лице, което е и под въздействието на алкохол, с което е извършил нарушение на разпоредбата на чл.177, ал.1 ,т.3 от ЗДвП. Съставът на въззивния съд е изложил подробни мотиви, в които е обсъдил всички наведени в жалбата пред него възражения. Касационната инстанция не смята за необходимо да преповтаря тези мотиви. Неоснователни са в тази връзка възраженията в касационната жалба относно недоказаност на нарушението и наличие на съществени нарушения на процесуалните правила в производството пред въззивния съд. Твърдяното в касационната жалба, че не са взети предвид показанията на свидетеля М.М.и то в тази си част, в която същият е заявил, че управляващия МПС-то Г. е принудил собственичката да заяви, че е предоставила автомобила си на водача, са абсолютно голословни и неподкрепящи се от никакви доказателства по административната преписка.

При откриване на нарушението и издаването на наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения от актосъставителя и наказващия орган, правилно е определен субекта на отговорност и като са взети предвид всички обстоятелства по случая, законосъобразно е определено и наказанието от районния съд.

С оглед на това, настоящият състав намира, че следва да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Въз основа на изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №165 от 13.04.2017 г. постановено по нахд №128/2017 г. по описа на РС Добрич, с  което е изменено наказателно постановление № 16-0851-002490/05.01.2017 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Добрич.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: