Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 453

град Добрич, 17.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, през две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                           МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора Виолета Великова и секретаря Стойка Колева, разгледа докладваното от съдия М.Г. кас.н.а.х.д. № 347/ 2017 год. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от ДНСК,подадена чрез ст.юрисконсулт З.Г., срещу Решение № 197/05.05.2017 год. по н.а.х.д № 1666/2016 год. на РС гр. Добрич, с което е отменено Наказателно постановление № Д-8-ДНСК-160 / 02.11.2016 на Зам. Началника та ДНСК-София. С отмененото постановление, за извършено нарушение на  чл.142,ал.5,т7 и т.8 от ЗУТ,на основание чл.237,ал.1, т.6,предл.първо от ЗУТ, на „ЕСМ“ ЕООД ЕИК 124141494, със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул.“Вихър“ №4,представлявано от управителя Е. с. М. е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева.

          С касационната жалба се моли да бъде отменено Решението на РС-Добрич  като неправилно и незаконосъобразно.Изразява се несъгласие с приетото от съда,че в случая е приложима нормата на чл.18 от ЗАНН,когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения,или едно лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Разпоредбите на глава ХХІІІ от ЗУТ касаят административно-наказателната отговорност на виновно юридическо лице и субект на отговорност може да бъде само юридическо лице – консултант, каквото е „ЕСМ“ ЕООД и за да носи административнонаказателна отговорност по чл.237,ал.1 от ЗУТ то следва от обективна страна да е осъществило някое от изпълнителните деяния  по чл.237,ал.1 от ЗУТ.Настоява,че е безспорно установено изготвянето от страна на консултанта на оценка за съответствие   в нарушение разпоредбата на чл.168, ал.1,т.1 от ЗУТ според която консултанта носи отговорност за законосъобразно започване на строежа.Изготвената оценка не е съобразена с изискванията на чл. 142,ал.5, т7 и т.8 от ЗУТ. На практика такава оценка не е извършена.Настоява се, че в случая става въпрос за едно задължение-изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект в съответствие с изискванията към строежите,чието изпълнение изисква съблюдаване на влезли в сила законни актове, според специфични изисквания към определена категория строежи.

          Ответникът,чрез процесуалния си представител адв.О., в писмен отговор и в съдебно заседание оспорва жалбата. Настоява същата да бъде отхвърлена като неоснователна.Излага подробни доводи в подкрепа на тезата си за нейната неоснователност.

          Представителят на ОП-Добрич счита, че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди решението на РС-Добрич.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението,като неизгодно за нея и е процесуално допустима,а разгледана по същество е неоснователна. 

          Районният съд  е бил сезиран с жалба от „ЕСМ“ ЕООД ЕИК 124141494, със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул.“Вихър“ №4,представлявано от управителя Е. с. М.,   срещу наказателно постановление  № Д-8-ДНСК-160 / 02.11.2016 на Зам. Началника та ДНСК-София с което, за извършено нарушение на  чл.142,ал.5,т7 и т.8 от ЗУТ,на основание чл.237, ал.1, т.6,предл.първо от ЗУТ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 30 000  лева.

          Районният  съд е подложил на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление,след като е обсъдил в цялост и поотделно доказателствата по делотостановил е,че  АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице. Срещу акта е депозирано писмено възражение,което е разгледано,но не е уважено.Наказателното постановление,издадено въз основа на акта, е в преклузивния срок по чл.34,ал.3 от ЗАНН, от компетентен наказващ орган, съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено на консултанта. Както в акта,така и в постановлението е посочено,че липсва решение за оценка на въздействието върху околната среда и становище от органите по пожарна безопасност,предвид категорията на строежа – първа. Съдът е приел,че наказателното постановление е законосъобразно в процесуален аспект. По отношение на соченото нарушение и приложимия материален закон съдът е приел,че с описаното изпълнително деяние, дружеството е допуснало не едно, а две административни нарушения , за всяко от които се налага отделно административно наказание.Липсата на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение,с което е преценено да не се извършва такава оценка, е административно нарушение. Такова е и липсата на становище от органите на пожарна безопасност.Нарушенията по естеството си, са две отделни административни нарушения,попадащи в хипотезата на чл.142,ал.5,т. 7 и т.8 от ЗУТ и обосновават налагането на две отделни административни наказания.

           Касационният съдебен състав напълно споделя изводите на решаващия съд.  Решението е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

           На „ЕСМ“ ЕООД гр.Добрич е наложена имуществена санкция за това,че в качеството си на консултант по смисъла на чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ, с комплексен доклад изх.№ 012/25.05.2016г. е извършило оценка за съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите на строеж „Монтаж на три броя бункери за складиране на хранителни смески и приемен сектор“, находящ се в ПИ 400108 по КВС на с.Дъбовник,община Генерал Тошево, в нарушение на чл.142,ал.5, т.7 и т.8 от ЗУТ. Текстовете на т.7 и т.8 гласят съответно, че оценката обхваща проверка за съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта. Оценките по цитираните норми не са извършвани, тъй като  обектът е проектиран като V категория,а  наказващият орган го определя като І категория. Безспорно от текста на двете норми се установява,че са налице две отделни задължения при  оценка за съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите следователно, неизпълнението на всяко едно от тези задължения е отделно административно нарушение.

           Възраженията в касационната жалба се свеждат до неправилното приложение на чл.18 от ЗАНН, но по изложените съображения, настоящата съдебна инстанция намира, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд е  правилно и  законосъобразно и като такова, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 АПК,

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197/05.05.2017 год. по н.а.х.д № 1666/2016 год. на РС-Добрич.

            Решението е окончателно.           

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                               2.