Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 456

град Добрич, 17.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                             МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от съдия Георгиева к.а.х.д.№346/2017 год. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на КРС,срещу решение № 160/12.04.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1534/ 2016 г. по описа на РС - Добрич, с което е отменено наказателно постановление №179/15.09.2016 г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.

           Касаторът  възразява срещу приетото от съда,че е нарушен принципът на пропроционалност, въведен в законодателството на Европейския съюз.Възразява и  срещу мотивите на съда,че в резултат на деянието не са настъпили вредни последици,както и че определената санкция е несъразмерна с цената на месец, която ще получи предприятието от потребителя. Изразява мнение,че съдът е преценил случая като маловажен,независимо че не е посочен чл.28 от ЗАНН. Във връзка с това счита,че нарушението не е резултатно,а формално,поради което вредните последици настъпват с осъществяване на конкретния фактически състав. В конкретния случай, потребителят е бил поставен в невъзможност да разбере точната дата на която влиза в сила сключения от него индивидуален договор, респективно да установи датата на  неговото изтичане.Тази информация според касатора е от особено значение, с оглед подаването в срок на едномесечно предизвестие за прекратяване на договора.Обстоятелството,че договорът съдържа срок на действие,както и дата на сключването му, не изключва отговорността на дружеството. Настоява,че съдът е следвало да прецени съразмерността на санкцията с оглед имущественото състояние на нарушителя, а не с оглед прихода , който може да бъде реализиран от сключения договор.На следващо място твърди,че цитираната от съда практика на Съда на ЕС е неотносима към разглеждания казус.Иска от съда да отмени решението на РС-Добрич и да постанови друго,с което да потвърди атакуваното наказателно постановление.В съдебно заседание, редовно призован,касаторът не се представлява.

           Ответникът – „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

           Представителят на ДОП счита, че касационната жалба е неоснователна  и решението на районния съд като  правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.  

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  неоснователна.  

           С обжалваното решение съдът е отменил наказателно постановление №179/ 15.09.2016 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД , е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.326 от ЗЕС,  във вр. с чл.43, ал.2,изр.1,чл..45,ал.2,във връзка с чл.45, ал.1,т.2 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. За да постанови този резултат, районният съд е приел фактическата обстановка такава, каквато е описана в АУАН и НП,която се потвърждава и от показанията на актосъставителя Танева, св. А. и св.Митева.Приел е за безспорно установено,че визираното в наказателното постановление нарушение е извършено и правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Но, същевременно е приел,че е нарушен принципът на пропроционалност между деянието, последиците от същото и предвидената санкция. Липсата на точна дата, ден, месец и година на която влиза в сила договорът не е посочена, но в него е отбелязана датата на сключването и срокът от 24 месеца. Според съда това изключва каквато и да било възможност,потребител да бъде ощетен. В подкрепа на извода си,че е нарушен принципа на пропроционалност между деянието, последиците от същото и предвидената санкция съдът е цитирал практика на Съда на ЕС.   

           Касационната инстанция не споделя мотивите на районния съд и крайният резултат на съдебния акт-отмяна на наказателното постановление. Съдебното решение е неправилно и следва да бъде отменено.

           Съгласно чл.45,ал.2,във връзка с ал.1  от Общите изисквания, когато всички условия и елементи на избрания от абоната тарифен план, тарифа и/или пакет се включват в отделен документ, представляващ приложение (анекс) към индивидуалния договор, който се подписва от абоната, предприятията спазват реда,предвиден в чл.42,чл.43 и чл.44 от Общите изисквания.Съласно чл.43,ал.2,изр.1,  индивидуалният договор съдържа точната дата (ден, месец и година) на влизането му в сила, а съгласно  изречение 2 на нормата,в  случай, че индивидуалният договор е с определен срок, същият съдържа и точната дата (ден, месец и година), на която този срок изтича. Следва да се отбележи,че от представения анекс(прил.№1 ) се установява,че процесния договор е срочен и не съдържа нито датата на влизането му в сила,нито датата, на която изтича, но в НП е визирано нарушение само на изр.1 от нормата. Задължението е съгласно Общите изисквания, но след като в приложението  доставчикът на услугата е предвидил празно място за вписване на датата на влизането в сила на договора,той сам се е задължил да я посочи, а не да остави мястото празно.Става дума за задължение на търговец, спрямо неговия клиент, потребител на предлаганата от него услуга.Действително в анекса е посочена датата на сключване на договора,срокът от 24 месеца на действието му, както и обстоятелството, че договорът влиза в сила 7 дни след подписването му, но това не санира липсата на вписана конкретна дата на влизане в сила на договора.Вярно е,че потребителят може да установи тази дата,но също така е вярно,че не следва да му се възлагат подобни пресмятания. В тази връзка основателно е възражението на касатора,че не всички потребители могат да изчисляват правилно сроковете.

           Относно липсата на настъпила вреда настоящият съдебен състав счита,че нарушението е формално( на просто извършване) и санкцията не е обвързана с вредоносен резултат,но такъв може да настъпи в случай,че потребителя не изчисло правилно датата на изтичане на договора, при което ще е възможно да не може да упражни правата си по  чл.229а,ал.1 от ЗЕС а именно,срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

           Относно нарушаване на принципа на съразмерност касационният състав прецени,че в случая този принцип не е нарушен.Съразмерността на санкцията следва да се преценява много внимателно за всеки отделен случай, а не  да се преценява само с оглед определения от законодателя размер.  Действително, 3000 лева не са малка сума, но както вече се каза, санкционираното дружество предлага услуга и следва да е изключително коректно към клиентите си,което в случая не е налице. Освен това „Мобилтел“ ЕАД реализира печалби в размер на милиони. Съгласно  чл.27,ал.2 от ЗАНН, при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Очевидно е,че имотното  състояние не нарушителя му позволява да заплати имуществена санкция в размер на 3000 лева,която е в минималния,определен от закона размер,под който не може да  се наложи наказание.Случаят не може да се приеме и като маловажен, тъй като за потребителя е възможно да настъпят  вреди,при неправилното изчисляване на сроковете.

           За пълнота на изложението следва да се отбележи,че правилно съдът е цитирал съдебна практика на СЕС, както и правилно е цитиран текста от посочено решение,че принципът на пропорционалността, възприет в чл.5,§ 4 ДЕС изисква актовете на институциите на Съюза да не надхвърлят границите на подходящото и необходимото за постигане на легитимни цели, преследвани от разглежданата правна уредба, като се има предвид, че когато съществува избор между няколко подходящи мерки, трябва да се прибегне до мярката, която създава най-малко ограничения, а породените от нея неудобства не трябва да са несъразмерни с тези цели.  В конкретния случай неудобствата за оператора, който предлага услуги на цялата територия на Република България, са съразмерни с целта, на потребителите на неговите услуги да се гарантира качествено и толерантно отношение,както и да се прилага добра търговска практика. 

           В заключени съдът счита за необходимо да отбележи,че приложение №1 е подписано за оператора от продавач консултант, в магазин на оператора в гр. Добрич,без коректно да посочи точната дата на влизане в сила на договора. Коректното отношение към клиентите си „Мобилтел“ ЕАД осъществява чрез своите служители, за обучението на които следва да се обръща достатъчно внимание.

           Предвид изложенотоасационният състав преценява,че решението е постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна и спорът следва да бъде решен по същество от административния съдри установяване на нарушението и издаване на НП  не са налице съществени нарушения на производствените  правила. Нарушението, за коетоМобилтел“ ЕАД е санкционирано, е безспорно доказано, а  наложеното от административнонаказващия орган наказание е законосъобразно определено и  отговаря на целта на закона. Като е отменил наказателното постановление, въззивният съд е допуснал нарушение на закона оглед на което постановеното от него решение следва да бъде отменено.

          Водим от горното, Административният съд  

         

Р  Е  Ш  И:

      

          ОТМЕНЯ  решение № 160/12.04.2017г.,постановено по н.а.х.д.№ 1534/16г. по описа на Районен съд Добрич  и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №179/15.09.2016 год. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията с което,  на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД , е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.326 от ЗЕС,  във вр. с чл.43, ал.2,изр.1,чл..45,ал.2,във връзка с чл.45, ал.1,т.2 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.   

          РЕШЕНИЕТО   не подлежи на обжалване.

          

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                   1.

 

 

 

 

                                                                                   2.