Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

449

гр. Добрич,  15.11.2017 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, VІ състав, в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

При участието на секретаря М. МИХАЛЕВА, разгледа докладваното от съдия Т. Милева административно дело №341/2017 г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на 145 и сл. от АПК във връзка с чл.215, ал.1 от ЗУТ.

            Образувано е по жалба на „АГРО-ММ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Д.М., подадена чрез адв. М.И. – ВАК против Заповед №751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик, с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, общ. Балчик. В заповедта е посочено, че  настоящото предписание спира прилагането на действащия устройствен план в съответствие с чл.135, ал.6 от ЗУТ, в частта за които се отнася. В жалбата и в уточнителната молба се твърди, че заповедта е изцяло незаконосъобразна, съответно нищожна, тъй като същата е издадена в разрез с императивната норма на чл.15, ал.1 от ЗУТ; нарушено е приложимото материално право – не е изпълнено изискването на закона за започване на процедурата по искане и съгласие на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях; при издаването на заповедта не става ясно какви са фактическите мотиви за нейното издаване; не е спазена изискуемата процедура и форма за публикуване на заповедта на кмета на интернет страницата на общината и в един местен вестник; претендира се и нищожност, тъй като със заповедта се цели узаконяване на незаконно построен строеж, построен в УПИ 23769.501.616 /предходен 347/ и УПИ 23769.501.350 в Стопански двор на с. Дропла при все още действащ парцеларен план от 1996 г. и кадастрален такъв от 2003 г. В жалбата подробно са изложени обстоятелства кой на кой имот е собственик и какви права има, оспорващият се позовава и на влязло в сила решение на ВКС. В представените писмени бележки се твърди, че няма реално искане за започване на процедурата от всички собственици и носители на вещни права в имотите, предмет на ПУП-ПРЗ и улиците-публична общинска собственост. Сочи се, че не е налице съгласие от страна на МЗХ, а в приложените по делото заповеди се съдържа само разпореждане за изработване на ПУП. Релевират се доводи, че съгл. ал.3 на чл.15 ЗУТ при промяна на границите на урегулирани имоти това трябва да е изразено изрично в заявлението и да има наличен предварителен договор за прехвърляне на собствеността с нотариално заверени подписи. Сочи се, че не е спазена процедурата по даване за разрешение за изработване на ПУП, разписана в раздел ІІІ ЗУТ, липсва мотивирано и обосновано задание, каквато е диспозитивната разпоредба на чл.124а, ал.7 ЗУТ. Не са спазени изискванията на чл.125, 126 и 127 от ЗУТ. Твърди се, че липсва съгласие на дружеството за заличаването на улица от о.т. 212 до о.т. 214, като част от въпросната улица е усвоена, заградена и неправомерно използвана от Н. М. от 2015 г. Позовава се на вещото лице, според което предвиденият отстъп ще доведе до ограничаване на застроената площ в имота на жалбоподателя и разположението на сградите. Застъпва се становището, че дружеството не е уведомено за процесната заповед. Сочи се, че липсват актове за общинска собственост за улиците, съгл. приетата от Общински съвет Балчик Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; липсват предварителни договори за продажба, съгл. чл.15, ал.3 ЗУТ. Моли да се отмени заповедта като незаконосъобразна, а в условията на евентуалност да се обяви същата за нищожна. Моли се да се присъдят сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Ответникът - кметът на община Балчик, представляван по пълномощие от гл. юрисконсулт Ж.М. счита жалбата за недопустима, тъй като жалбоподателят не попада в кръга на заинтересованите лица по чл.131, ал.1, т.1 от ЗУТ, в условията на евентуалност, оспорва предявената жалба, като счита, че не са налице толкова съществени пороци при издаването й, които да водят до обявяването й като нищожна. Сочи, че за съгласие за изменение на ПУП на собственика на улиците – община Балчик, следва да бъде прието Решение №137/16.05.2016 г. на Общински съвет Балчик. В дадения ход по същество отново се изразява становище, че оспорващият не е заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ. По отношение на асфалтовата площадка, се счита, че тя не представлява строеж. Сочи се, че действително дружеството-жалбоподател попада към кръга на заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.4 доколкото се сменя предназначението на улицата, която е съседна на собствения му ПИ 348, но това изменение по никакъв начин не се отразява на показателите за застрояване. Твърди се, че не е налице немотивираност на акта, поради което и счита, че допуснатите пороци на оспорения административен акт не са съществени. Моли, да се остави без уважение жалбата и се претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна ЕТ „Н.М.“***, представляван от Н.М., чрез своите процесуални представители адв. М.И. – ДАК и юриск.Г.М. в представено писмено становище и в съдебна зала, считат, че жалбата е неоснователна, като се излагат подробни съображения в тази насока. В представените по делото писмени бележки се твърди, че „АГРО ММ“ ЕООД няма правен интерес, касателно ПИ 350, тъй като с ПУП-а не се променя предназначението на имота, както и, че собствената от дружеството „асфалтова площадка“ не е нито сграда, нито съоръжение, поради което и дружеството не е носител на ограничено вещно право. По отношение на ПИ 348 се сочи, че правния интерес на собственика на имота следва да се ограничи само по отношение на обстоятелствата, водещи до промяна в предназначението на имота, но това не е налице. Предвиденото изменение на улицата от о.т.212 до о.т. 214 няма да се отрази на показателите за застрояване на имота. По отношение на ПИ 349 отново се твърди, че липсва основание за признаване на правен интерес на жалбоподателя. Релевират се доводи, че не са допуснати нарушения при обявяване на атакуваната заповед. Моли, да се отхвърли жалбата и се присъдят сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Заинтересованата страна – ПК „Устем“ с. Дропла, чрез адв. К.С. счита жалбата за неоснователна.

Заинтересованата страна – МЗХ София, в представено по делото писмено становище  твърди, че процедурата за изменение на плана е започнала след предварително съгласие от Министъра на земеделието и храните, изразено по повод мотивирано искане от ЕТ „Н.М.“***. По отношение на законосъобразността на заповедта се изразява становище, че това е в компетенциите на съда.

      Съобразявайки посочените от жалбоподателя основания, изразените становища на страните и събраните по делото доказателства, както и с оглед на разпоредбата на чл.168 от АПК, определяща обхвата на съдебната проверка, Административният съд, приема за установено от фактическа страна следното:

Въз основа на приложения и приет като доказателство нотариален акт № 151, том VІІІ, рег. № 5910, нот. дело № 1264/2009 г. за покупко-продажба на недвижим имот се установява, че страната - жалбоподател е собственик на: масивна стопанска сграда „Склад до Млекопункт“ със застроена площ от 128 кв.м. с предназначение складова база, склад, находяща се в с. Дропла, общ. Балчик, представляваща сграда с идентификатор 23769.501.348.1, построена в ПИ, собственост на ДПФ с площ от 608 кв.м., представляващ имот с идент. 23769.501.348 по КК на местността „Стопански двор“ в землището на с. Дропла, общ. Балчик; масивна стопанска сграда „Млекопункт“ със застроена площ от 75 кв.м., с предназначение стопанска сграда, представляваща сграда с идент. 23769.501.349.1, построена в ПИ, собственост на ДПФ с площ от 619 кв.м., представляващ имот с идент. 23769.501.349 по КК на местността „Стопански двор“ в землището на с. Дропла, общ. Балчик и асфалтова площадка с площ от 780 кв.м., нащодяща се в местността „Стопански двор“ с. Дропла, представляващ имот с идент. 23769.501.350 /стр. 24/.

С-но Акт за частна държавна собственост №4982 от 04.11.2011 г. е обявен имот с идент. 23769.501.350 с площ от 780 кв.м. за частна държавна собственост. В акта е посочено, че собственик на изградената асфалтова площадка с площ от 780 кв.м. в същия имот е „АГРО-ММ“ ЕООД гр. Добрич /стр.25/.

С Договор за покупко-продажба на недвижим имот, държавна земя-частна държавна собственост по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ №ПО-06-012 от 16.07.2012 г. МЗХ е продало на „АГРО-ММ“ ЕООД: земя-частна държавна собственост с площ от 619 кв.м., прилежаща площ на стопанска сграда „Млекопункт“, представляваща ПИ с идент. 23769.501.349 по КККР с. Дропла, общ. Балчик и земя-частна държавна собственост с площ от 608 кв.м., прилежаща площ на стопанска сграда „Склад до Млекопункт“, представляващ поземлен имот с идент. 23769.501.348 по КККР на с. Дропла, общ. Балчик /лист 26-27/.

С Решение №75 от 16.07.2015 г. на ВКС по гр. д. №6599/2014 г. е признато за установено по отношение на Н.М. лично и като ЕТ „Н.М.“, че Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните е собственик на следните недвижими имоти, находящи се в урбанизирана територия с трайно предназначение „стопански двор“ в землището на с. Дропла, общ. Балчик, които съгл. одобрената със заповед от 13.10.2003 г. КК, представляват – 791 кв.м. от ПИ №23769.501.350, бивш парцел VІІІ в кв. 34 по ЗРП, целият с площ от 1566 кв.м., 286 кв.м. от ПИ 23769.501.345, бивш парцел І, кв.32, целит с площ от 891 кв.м. и др….. Осъжда Н.Г.М. лично и като ЕТ „Н.М.“ да предаде на Държавата, владението върху описаните имоти. Отменя на осн. чл.537, ал.2 от ГПК, констативен нот. акт №134 от 10.09.2008 г. и констативен нот. акт №135 от 10.09.2008 г., в частта засягаща гореописаните недвижими имоти /лист 30-36/.

Видно от Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот №95 от 30.10.2009 г. ЕТ „Н.М.“ е станал собственик на УПИ с площ от 6 184 кв.м., представляващ имот с идент. №23769.501.603 по КК на с. Дропла, общ. Балчик.

Представени са и безспорни доказателства по делото, че ПК „Устрем“ с. Дропла е собственик на имоти, находящи се в засегнатите от заповедта квартали.

Със Заповед №1086 от 27.12.1996 г. на кмета на община Балчик е одобрено изменение на застроителен и регулационен план на с. Дропла в обхват на кв. 26 до 34, които обхващат територията на бивш стопански двор на с. Дропла.

Със Заповед №300-5-95/13.10.2003 г. е одобрена КККР за землището на с. Дропла, общ. Балчик.

По делото като доказателство е прието Разрешение за строеж №25 от 25.03.2010 г., изд. от гл. архитект на община Балчик, с което на ЕТ „Н.М.“*** е разрешено да построи семеен хотел за селски туризъм в ПИ 23769.501.603 по КК на с. Дропла, общ. Балчик /лист 85-86/.

С Искане, отправено до Кмета на община Балчик, вх. №39-05-1 от 14.04.2016 г. от ПК „Устрем“ с. Дропла и ЕТ „Н.М.“*** е поискано да бъде допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ, ІV, V, VІІІ, ІХ в кв. 34, УПИ І и ІІ в кв. 32 и УПИ V И VІ  в кв. 31 по плана на с. Дропла на осн. ЗУТ. Не е посочена целта на изменението. Към искането е приложено Задание за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ ІІІ, ІV, V, VІІІ, ІХ в кв. 34, УПИ І и ІІ в кв. 32 и УПИ V И VІ  в кв. 31 по плана на с. Дропла, с възложител ПК „Устрем“ и ЕТ „Н.М.“. От проектното предложение на ПР се установява, че се прави следното изменение: образуват се улични отсечки от о.т. 216 до о.т. 216а и от о.т.212 до о.т. 212а, закрива се улица от о.т.213 до о.т. 214; квартали 31, 32 и 34 се обединяват в кв. 35 като се променят УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ и ІХ в кв.34, УПИ І и ІІ в кв.32, УПИ V и VІ в кв.31, като останалите урегулирани имоти са идентични с първообразите си.  В проектното предложение на ПЗ са посочени площите на УПИ ІІІ, ІV, V и VІ в кв.35. Посочено е, че с ПЗ се предвижда отреждане за предимно производствена зона, с ниско етажно застрояване, посочени са и стойността на показателите на застрояване. Към искането е приложена актуална скица.

С Решение №137, Протокол 12 от 16.05.2016 г., ОбС Балчик е дал съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, ІV, V, VІІІ, ІХ в кв. 34, УПИ І и ІІ в кв. 32 и УПИ V И VІ  в кв. 31 по плана на с. Дропла  и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, общ. Балчик. Упълномощил е кмета да извърши последващи действия по изпълнение на решението /лист 98/.

ОДЗ Добрич е сезирала Областния управител на област Добрич, Председателя на ОбС Балчик и кмета на община Балчик с писмо от 18.05.2016 г., в което същата е заявила, че ОДЗ в качеството си на представляващ държавата не е изразявала съгласие за изменение на регулационния план, поради което решението се явява незаконосъобразно.

С Писмо от 10.06.2016 г. обаче Зам. министъра на земеделието и храните, казва, че МЗХ вече е изразило своето съгласие, в качеството си на собственик на имотите, държавна собственост със свои две предходни заповеди. Със Заповед №РД46-713/27.08.2015 г. Министъра на земеделието и храните е дал съгласие за изработване на ПУП за имотите от ДПФ, находящи се в кв.32 в землището на с. Дропла, предмет на влязло в сила решение №75/16.07.2015 г. по гр. д. 6599/2014 г. по описа на ВАС. Със Заповед №РД46-812/05.11.2015 г., Министъра на земеделието и храните е допълнил т.1 от предходната си заповед, като към кв.32 е добавил и кв.34. /лист 175-176/.

Гл. архитект на община Балчик е дал становище, че на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ може да се допусне изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, ІV, V, VІІІ, ІХ в кв. 34, УПИ І и ІІ в кв. 32 и УПИ V И VІ  в кв. 31 по плана на с. Дропла  и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, общ. Балчик /лист 99/.

       Със Заповед №751 от 13.07.2016 г. на Кмета на Община Балчик е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 21 по плана на с. Дропла, общ. Балчик. В заповедта е посочено, че същата се издава по постъпило искане вх. №39-05-1/14.04.2016 г., подадено от ЕТ „Н.М.“*** и ПК „Устрем“ с. Дропла и решение №137 от Протокол 12/16.05.2016 г. на Общински съвет Балчик за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, общ. Балчик и на осн. чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и становище на гл. архитект.

За изработения проект е уведомено ОД „Земеделие“ гр. Добрич.

До „АГРО-ММ“ ЕООД на 29.08.2016 г. е изпратено писмо, в което уведомяват дружеството за изработения проект. Видно от представеното известие за доставяне, същото не е достигнало до дружеството, като е вписано, че получателят отсъства /лист 101-103/. Един път е изпратено това уведомление до дружеството-жалбоподател. В представена по делото служебна бележка /лист 96/, подписана от дл.лица в дирекция УТСИ при община Балчик на дата 26.09.2016 г. е удостоверено, че уведомлението за изготвения план на с. Дропла е поставено на 12.09.2016 г. на таблото за информация и обяви в сградата на община Балчик, съгл. изискв. на §4 от ЗУТ.

За изясняване на значимите за спора обстоятелства по делото е допусната съдебно-техническа експертиза, чието заключение като неоспорено от страните, съдът възприема като компетентно изготвено. В отговор на поставените въпроси вещото лице е констатирало следното: Действащия ПУП за кв.31,32 и 34 е одобрен със Заповед №1086/27.12.1996 г., регулационните линии на имотите са проведени според извършеното парцелиране на бившия стопански двор, проектирани са улици по съществуващите вътрешни пътища на стопански ядвор, или за сметка на площи от някои имоти по кадастралния план, квартали 31,32 и 34 попадат в производствена зона, като парцелите, образувани с регулационния план от 1996 г. са отредени за „стопански дейности“, като за бившия стопански двор не е бил изработен ПУП – ПЗ. ПИ с идент. 23769.501.542 е с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, като този имот е бил вътрешен асфалтов път в стопанския двор, а според действащия ПУП от 1996 г. по него минават улици. По силата на ЗМСМА собственик е община Балчик. Имот с идент. 23769.501.543 е с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, но не се ползва за такава, като южната Г-образна част попада в несъществуващия вече ПИ 603 и се ползва само от ЕТ „Н.М.“. Имота е собственост на общината. Регулационният план от 1996 г. е приложен. Според вещото лице няма одобрен проект за застрояване от 1996 г., като има одобрен проект за застрояване на ПИ с идент. 23769.501.603 от 2009 г., който в частта му за УПИ VІІІ и ІХ в кв.34 е приложен. Улицата от о.т. 212 до о.т. 214 осъществява стария вътрешен път на стопанския двор по КП от 1996 г., но само от о.т.212 до оградата на заличения ПИ 603. От оградата на отпадналия ПИ 603 до о.т. 214 пътят не съществува, улицата не е трасирана. Вещото лице счита, че ако изменението на плана за регулация бъде допуснато, то няма да се отрази на показателите на застрояване в имот 348. Вещото лице посочва, че оспорваното предложение включва регулационно изменение: обединяване на кв.31, 32 и 34 в нов кв.35, свързаната с това обединяване промяна на уличната регулация и промяна на вътрешнорегулационни линии, на броя на УПИ в трите квартала, на площта и на номерацията на част от имотите. Предложението включва и ПЗ на 5 новообразувани УПИ в кв.35, в т.ч. в УПИ VІ в частта му върху УПИ VІІІ и ІХ в кв.35. Според вещото лице в УПИ VІ е построена нова общественообслужваща сграда – хотел, което не съответства на чл.39 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. По отношение на общ. улици, изменението на плана предвижда включването им в УПИ ІІІ ІV, V, VІ и Х в които е предвидено застрояване.

В с.з. на уточняващите въпроси на страните, вещото лице даде следните отговори: По отношение на имот 348 при евентуално застрояване, същото трябва да бъде на 3 метра от застрояването в парцел VІ и парцел Х; хотел е обществено обслужваща сграда, като такъв може да бъде изграден в предимно производстена зона, но трябва да бъде в самостоятелно урегулиран имот и не може да бъде в един имот с промишлена сграда.

От правна страна по допустимостта, настоящият съдебен състав намира следното:

       Предмет на оспорване е законосъобразността на Заповед №751 от 13.07.2016 г. на Кмета на Община Балчик, с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 21 по плана на с. Дропла, общ. Балчик. В заповедта е посочено, че същата се издава по постъпило искане вх. №39-05-1/14.04.2016 г., подадено от ЕТ „Н.М.“*** и ПК „Устрем“ с. Дропла и решение №137 от Протокол 12/16.05.2016 г. на Общински съвет Балчик за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, общ. Балчик и на осн. чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и становище на гл. архитект.

     С Определение на съда от проведено открито съдебно заседание на 14.09.2017 г. /л.154-155 от делото/, съдът е оставил без разглеждане жалбата в частта, с която се оспорва Заповед №751 от 13.07.2016 г. на Кмета на Община Балчик по отношение разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.25 и за УПИ  ІІІ, ІV и V в кв.34, УПИ І и ІІ в кв. 32, УПИ V и VІ в кв. 31 и промяна на уличната регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, община Балчик. Съдът е прекратил производството в тази част и определението е влязло в законна сила.

Оспорването в останалата част е допустимо, както е посочено и в определението на съда от 14.09.2017 г.

             В разглежданата хипотеза се касае не за разрешение за изработване проект за ПУП по чл.124б ЗУТ, а за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП на осн. чл.135, ал.3 от ЗУТ. За акта с който се разрешава или отказва изработването на проект за изменение на ПУП не е предвидено изключване на съдебния контрол. Не е налице и препращане към разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ. От друга страна изключвайки съдебен контрол върху актовете, с които се разрешава изработването на проект за ПУП, разп. на чл.124б, ал.4 е ограничителна по своя характер и прилагането й по аналогия без изрично препращане е недопустимо. Мотивираното предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ, каквото всъщност представлява оспорената заповед на кмета на община Балчик е индивидуален адмнистративен акт по смисъла на чл.214, т.1 от ЗУТ, който съгл. чл.153, ал.6 от с.з. спира прилагането на действащия устройствен план в частта, за която се отнася. Т.е. този акт е със самостоятелни правни последици и засяга или би могъл да засегне всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 ЗУТ – собствениците или носителите на ограничени вещни права, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, който предстои да се изменя. Това качество, настоящият жалбоподател безспорно притежава, поради следното: Допуснатото изменение на ПУП засяга квартали 31, 32 и 34. Дружеството-жалбоподател е собственик на ПИ 23769.501.348 /УПИ VІ, кв.34/, ПИ 23769.501.349 /УПИ VІІ, кв.34/ и на асфалтова площадка с площ от 780 кв.м. в ПИ 23769.501.350 /УПИ VІІІ, кв.34/, цялото с площ от 1571 кв.м. УПИ VІІІ, кв.34 е имот, който е предмет на самия план. С-но НА за покупко-продажба на недвижим имот №151 от 29.12.2009 г., „АГРО-ММ“ ЕООД е собственик на асфалтова площадка с площ от 780 кв.м. находяща се в местността „Стопански двор“ с. Дропла, представляващ имот с идент. 23769.501.350. С-но Акт за частна държавна собственост №4982 от 04.11.2011 г. е обявен имот с идент. 23769.501.350 с площ от 780 кв.м. за частна държавна собственост. В акта е посочено, че собственик на изградената асфалтова площадка с площ от 780 кв.м. в същия имот е „АГРО-ММ“ ЕООД гр. Добрич. Настоящият състав намира за неоснователни възраженията на ответната страна и на заинтересованата такава ЕТ“Н.М.“, че „асфалтовата площадка“ няма качествата на поземлен имот, нито е сграда, а представлява съоръжение, което не обхваща нито права на носителя като собственик, нито на носител на ограничено вещно право. Подобренията от вида на асфалтови /бетонови/ площадки съставлява строеж по смисъла на §5, т.38, поради което следва да се приеме, че „АГРО-ММ“ ЕООД се явява носител на ограничено вещно право на строеж в имота и като такъв попада в кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ. Освен това с оспорения план се предвижда изместване на границата между УПИ VІІІ-350 и УПИ ІХ-616 и двата в кв.34 по действащия ПУП-ПР и създаването на два нови УПИ с проектни номера VІ-603 и VІІ-350 в кв.35, а промяната на границите на имотите винаги прави собствениците им заинтересовани лица. Относно собственият недвижим имот ПИ 23769.501.348 /УПИ VІ, кв.34/, то същият е съседен имот на обслужваща улица от о.т.212 до о.т. 214, която с оспорената разработка отпада и се присъединява към УПИ Х-346 в кв.35 и УПИ VІ-603 в кв.35.

Поради характера си на индивидуален административен акт и правните си последици на такъв, актът по чл.135, ал.2 ЗУТ подлежи на съобщаване по реда на АПК. Въз основа на анализираните писмени доказателствени средства по делото се прие за установено, че такова съобщаване на оспорената заповед не е осъществено. §4, ал.1 от ДР на ЗУТ изисква връчването да бъде осъществено чрез отправяне на писмено съобщение. Проектът действително е бил изпратен на адреса на жалбоподателя, но същият не е бил получен -  пратката по известието за доставяне не е потърсена от получателя.

Не е изпълнена и процедурата по § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ. Освен залепване съобщения, удостоверени със служебна бележка, нормата изисква преди това ЗЛ да не е намерено на посочен от него адрес от страна на общинските служители, което обстоятелство се удостоверява с надлежен протокол, какъвто липсва по административната преписка по делото. Този протокол не може да бъде заместен от удостоверяванията на пощенската станция за непотърсването на пратката от получателя. Липсата му опорочава процедурата по § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ. Тогава съобщението се залепва на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася, и се поставя на таблото за обявления в сградата на общината, района или кметството или на интернет страницата на съответния орган за времето за подаване на възражения, предложения и искания. В случая, въпреки известния адрес на адресата на заповедта, на този адрес не е залепено съобщение. Така допуснатото процесуално нарушение от друга страна, не се възприема като съществено такова. Според теорията, съществено е нарушението, което съз­да­ва   вероятност за неистинност на фактите, които органът е счел за установени и които са от значение за издаване на разпореждането. Допуснатото нарушение, из­ра­зяващо се в невръчване на заповедта не е от категорията на съще­ст­вените, препятстващи правото на защита

Оттук следва и положението, че срокът за обжалването й не е започнал да тече и съответно не е изтекъл към момента на подаване на жалбата. Изводът е, че оспорването е предявено от надлежна страна - заинтересована страна, снабдена с право на жалба срещу подлежащ на оспорване акт в предвидените за това процесуални срокове.

Разглеждайки предявената жалба по същество и след служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК на всички основания по чл. 146 от АПК, Съдът счита следното:

Обжалваната заповед на кмета на община Балчик е издадена в рамките на установената от закона териториална, степенна и материална компетентност.

Съдът приема, че обжалваната заповед е постановена при неспазване на императивно установените изисквания по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК за съдържание на административния акт; в противоречие и при неправилно приложение на материалноправните разпоредби на ЗУТ и в несъответствие с целта на закона, като съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4, предл. първо от АПК, административният акт следва да съдържа на първо място фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти, въз основа на които административният орган е приел, че са налице предпоставките за упражняване на предоставената му от закона компетентност. 3а да се счита изпълнено изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, заповедта е следвало да съдържа описание на онези обстоятелства, които имат значение на релевантни юридически факти и обосновават наличието на някоя от нормативно регламентираните в условията на алтернативност материалноправни предпоставки по чл. 134, ал. 1 или, ал. 2 от ЗУТ за изменение на влязъл в сила ПУП, всяка от която е свързана с различен фактически състав. В случая като материалноправно основание за издаването на Заповедта е посочена разпоредбата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, съгласно която влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. В обжалвания административен акт не са изложени никакви фактически основания и липсват каквито и да е било мотиви, обосноваващи наличието на условията по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. Не е посочено въз основа на кои факти и обстоятелства е направен извода, че е налице нормативно регламентираната по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ материалноправна предпоставка за изменение на влезлия в сила ПУП - ПР. Всъщност в "мотивите" на заповедта е описана единствено хронологията на образуваното и проведено административно производство по реда на чл. 135 от ЗУТ за изменение на влезлия в сила ПУП, при посочване на подадените заявления от община Балчик, актовете, с които е разрешено на заявителя изработването на проект за изменение на ПУП - ПР и решението на ОбС при община Балчик във връзка с разглеждането и приемането на проекта. Очевидно така направеното описание не изпълнява изискванията на закона за посочване на фактическите основания за издаване на административния акт, доколкото по никакъв начин не обосновава наличието на регламентираната материалноправна предпоставка по соченото от органа нормативно основание /чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ/ за одобреното изменение на влязъл в ПУП - ПР, а именно - съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. Действително, съгласно разрешението, дадено с ТР № 16 от 31.03.1975 г. на ОСГК, няма пречка мотивите да се съдържат в отделен документ, предхождащ постановяването на акта, когато този документ е съставен с оглед предстоящото издаване на заповедта. В случая обаче представените като част от административната преписка документи не съдържат фактически установявания за наличието на материалноправното основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, които да бъдат разглеждани като такива, възприети от административния орган като мотиви при издаването на заповедта. Ето защо съдът приема че не е спазено императивното изискване по чл. 59, ал. 2, т. 4, предл. първо от АПК за излагане на фактическите основания за обективираното в Заповед №751/13.07.2016 г. на  Кмета на Община Балчик волеизявление и разпоредените правни последици досежно разрешаването на изменението на влязъл в сила ПУП – ПРЗ. Допуснатото нарушение представлява абсолютно основание за отмяна на заповедта, по аргумент от разпоредбата на чл. 146, т. 2 от АПК.

Заповедта на  Кмета на Община Балчик е издадена и в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. Нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, посочена като материалноправно основание за одобрените изменения на ПУП - ПР, регламентира, че изменение на подробния устройствен план се допуска, когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. Следователно обективираното по надлежния ред съгласие на всички собственици и носители на ограничени вещни права върху имота - предмет на плана, е нормативно регламентираната по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ материалноправна предпоставка, с която законът свързва изменението на влязъл в сила ПУП. Очевидна и несъмнена е  липсата на съгласие на собствениците и носителите на ограничени вещни права върху самостоятелни обекти в процесния имот, въз основа на което да е предприето и съответно разрешено проектиране за изменение на ПУП - така и наАГРО-ММ“ ЕООД. Съдът намира, че няма такова съгласие и от страна на Държавата, в лицето на МЗХ. В приложените по делото две заповеди №РД 46-713/27.08.2015 г., допълнена със заповед №РД 46-812/05.11.2015 г. се дава съгласие за изработване на ПУП за имотите от ДПФ, находящи се в кв.32 и 34, землището на с. Дропла, предмет на влязло в сила Решение №75 от 16.07.2015 г., постановено по гр.д. №6599/2014 г. по описа на ВКС.  Заповедите са издадени изрично, за да бъде изпълнено влязлото в сила гражданско дело, а именно ЕТ „Н.М.“ да предаде на държавата няколко имота, завзети от него, вкл. част от ПИ 345 и ПИ 350, а не то да бъде разделено и отново частта на държавата да бъде включена в новообразувание ПИ 603, собственост на ЕТ „Н.М.“. Отделно от това в заповедта на министъра на земеделието и храните не се съдържа разпореждане за изработване на план за застрояване.

За разлика от предходната редакция на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по сега действащата нормативна уредба съгласието на пряко заинтересувания собственик на имота не е достатъчно за изменението на влязъл в сила ПУП на това материалноправно основание, когато върху имота има учредени ограничени вещни права, а е необходимо и съгласието на лицата - носители на тези права. В случая такова съгласие не е налице и следователно липсва материалноправната предпоставка, с която законът свързва посоченото в обжалвания акт правно основание за изменение на ПУП-ПРЗ, с оглед на което Заповед №751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик се явява постановена при неправилно приложение на материалния закон.

И на последно място Заповед№751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик и допуснатите с нея изменения на ПУП, са несъответни и на целта на закона. С оглед постигане целите на закона, регламентирани в чл. 1 от ЗУТ, в разпоредбата на чл. 15, ал. 1, изр. второ от ЗУТ е предвидена забрана, съгласно която урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране освен в предвидените в ЗУТ случаи. Това означава, че изменението на влязъл в сила ПУП се допуска само при наличието на лимитивно посочени в закона обстоятелства, запълващи някой от нормативно предвидените в ЗУТ фактически състави. В случая освен че не са изложени фактически и правни основания, които в тяхното единство да обосновават одобреното с обжалваната заповед изменение на ПУП - ПРЗ, не се установява и наличието на такива за проведената административна процедура по чл. 135 от ЗУТ и за прилагане на регламентираната възможност за изменение на влязъл в сила ПУП. Не е ясно кое е наложило и кое е обусловило нуждата от изменението на одобрения през 1996 г. със Заповед №1086/27.12.1996 г. на Кмета на Община Балчик Подробен устройствен план, още по-малко че това изменение е насочено към установяването на регулационно устройство на територията в интерес както на собствениците на имотите - предмет на плана, така и на носителите на ограничени вещни права върху тези имоти.

 Извън горното и с оглед изложеното от вещото лице се установява, че през 2008 г. има издадена скица от СГКК гр. Добрич за ПИ 23769.501.603 с площ от 6 184 кв.м., в който е включен ПИ 343, собственост на Н.М., като освен този имот новообразувания ПИ 603 включва още части от ПИ 345, 346, ПИ 347 и част от ПИ 350, както и улица от о.т. 213 до о.т. 214 и северната част от уличната отсечка от о.т.212 до о.т.214. Заповед обаче за изменение на КК не е издадена. В ПИ 603 има нанесени ти сгради: сграда 603.1, застр. площ от 209 кв.м., промишлена сграда /това е новопостроена сграда, липсваща в нот.акт №138/17.09.2007 г. ; сграда 603.2 със застроена площ от 299 кв.м., промишлена сграда /дърв. Работилница, описана в посочения по-горе нот.акт/ и сграда 603.3 с площ от 29 кв.м. промишлена сграда /стоп.сграда, описана в нот.акт от 2007 г./. На 19.10.2009 г. е издадена Заповед №1158 на кмета на община Балчик за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ 23769.501.603.  С тази заповед, действащият регулационен план е игнориран. Не е възложено неговото изменение, въз основа на което да се изработи планът за застрояване. Както бе посочено и по-горе в мотивите конкретното предназначение на парцелите по действащия регулационен план от 1996 г. е „за стопнаски дейност“, т.е. и за ПИ 603 това е предназначението, но в неговата площ е включена и улица. Начинът обаче посочен в скицата за процесното ПИ е за „друг вид производтвена дейност, складов обект“, като в ПЗ предназначението е разширено – „за производствено и жилищно строителство“. В чл.4, ал.7 от Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ няма такава комбинация. На база на този ПУП, ЕТ „Н.М.“ възлага изработване на инвестиционен проект за „Семеен хотел за селски туризъм“ в ПИ 603. През 2010 г. е издадена Разрешение за строеж на хотела.

Според вещото лице макар, че няма издадена заповед за изменение на кадастралната карта, то тя явно е изменена, като границите и площите на ПИ 350 са различни от тези при одобряването й. Те съвпадат с границите и площта на асфалтовата площадка, собственост на дружеството-жалбоподател.

Със Заповед №КД-14-08-622/07.06.11 г.Началника на СГКК Добрич нанася нови обект в КК – сграда 23769.501.603.4 – хотел.

Новото изменение  на регулацията е с предложение за застрояване на част от имотите. Новообразувания УПИ VІ /собственост на едноличния търговец/ има сложна конфигурация и е с площ от 7 075 кв.м./6184 кв.м. на отпадналия ПИ 603 плюс 891 кв.м. на ПИ 345 /собственост на държавата, за което ПИ има и влязло в сила решение на ВКС./ В тази връзка вещото лице посочва, че в новообразувания УПИ VІ попадат четири заварени сгради, които се запазват /вкл. и хотела/. Пак според експерта, четирите сгради трябва да имат нови идентификатори, тъй като ПИ 603 вече не съществува и те са в общ урегулиран поземлен имот, а това противоречи на чл.39 от Наредба №7822.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони – сградите за обществено обслужване трябва да бъдат в отделни имоти. 

Нормата на чл. 134, ал. 4, т. 1 ЗУТ въвежда изрична забрана влезли в сила подробни устройствени планове да се изменят с цел узаконяване на незаконно изградени строежи, поради което оспорената заповед се явява незаконосъобразна, като издадена в противоречие на материалния закон.

Фактическата, правна и доказателствена необоснованост на Заповед №751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик, с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 21 по плана на с. Дропла, общ. Балчик от гл.т. наличието на материалноправната предпоставка за упражняване на правомощието по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, обуславя извод за формална и материална незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

Предвид гореизложеното съдът намира че жалбата е основателна, а оспорената Заповед №751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик следва да бъде отменена, като незаконосъобразна.

С оглед така направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, претендирано от жалбоподателя от страна на процесуалния представител на ответника, съдът намира същото за неоснователно, поради следното: Съгл. чл.8, ал.2 от НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:  за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 600 лв. И с оглед фактическата и правна сложност на делото, съдът намира, че така определеното адвокатско възнаграждение в размер на 800 лева е в рамките на определеното в наредбата.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като Община Балчик следва бъде осъдена да заплати на АГРО-ММ“ ЕООД гр. Добрич общо сумата от 1 316 лв., представляваща 50 лв. платена държавна такса; 466 лв. внесено възнаграждение за вещо лице за изпълнение на назначената и изслушана съдебно-техническа експертиза и 800 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предложение второ от АПК, Добричкият административен съд – VІ състав

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по жалба наАГРО-ММ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Д.М., Заповед №751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик, с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V  и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 21 по плана на с. Дропла, общ. Балчик, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА ОБЩИНА Балчик да заплати наАГРО-ММ“ ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Д.М.,  сумата от 1 316 /хиляда триста и шестнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                  СЪДИЯ: