О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..,

гр. Добрич, 19.09. 2017 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на деветнадесети септември,през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

като разгледа административно дело № 340  по описа на съда за 2017г.за да се произнесе, взе предвид следното:

          Делото е образувано е по жалба от „Агро-ММ“ ЕООД,ЕИК 124645028,със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. д-р Иван Пенаков №9,ет.3,офис 10,представлявано от управителя С. Д.М.,подадена чрез адв.М.И., срещу Решение № 137 от Протокол 12/16.05.2016г. на Общински съвет Балчик.Решението се оспорва по отношение на липсата/ наличието на тежки пороци,обуславящи неговата нищожност, като  подробно се излагат съображения.

          Ответникът не изразява становище по жалбата.

          Административният съд, като взе предвид становището на жалбоподателя  и се съобрази със съдържанието на оспореното решение, прецени жалбата като недопустима.

         От административната преписка по вземане на оспорваното решение се установява,че същото е по повод постъпило до Кмета на община Балчик искане, вх.№ 39-05-І/14.04.2016г., от ПК „Устрем“ и ЕТ „Николайчо Маринов“ за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват  УПИ ІІІ, ІV, V, VІІІ и  ІХ в кв.34, УПИ І и  ІІ в кв.32, УПИ V и  VІ в кв.31 в село Дропла, на основание чл.134,ал.1 и ал.2 от ЗУТ. С молбата са представени скица-предложение и задание.В последното се казва,че улици от о.т. 216 до о.т.214;  от о.т. 213 до о.т. 214; от о.т.212 до о.т. 214,обслужват имоти, върху  които молителите имат вещно право предвид което, правят предложение да се образуват улични отсечки от о.т.216 до о.т. 216а, като се закрият улици от о.т.213 до о.т. 214 и от о.т.212 до о.т. 214.Представено е и предложение относно ПЗ и отреждане за УПИ,част от които се променят.

         За постъпилото искане Кметът на общината е уведомил Председателя на ОбС като е представил проекто-решение за даване на предварително съгласие за исканото изменение. ОбС се е произнесъл с оспорваното решение. От същото се установява,че е взето на основание чл.21,ал.1,т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ. С него общинският съвет дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ,УПИ ІV, УПИV,УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V и УПИ VІ в кв.31, и промяна на улична регулация от о.т.216 до о.т. 214; от о.т. 213 до о.т. 214; от о.т.212 до о.т. 214, в с.Дропла, община Балчик. По т.ІІ от Решението упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващи по изпълнение на решението действия.Решението се взема на основание чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ който гласи,че влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131,ал.2,т.1 както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. В чл.131,ал.1  законодателят изчерпателно е изброил  заинтересованите лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, а това са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана,а съгласно ал.2,т., непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са  имотите - предмет на самия план.

          От административната преписката се установява,че предмет на плана са улици, които са публична общинска собственост, действията по управлението на която се извършват от ОбС. За да е налице условието на чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ за изменение на ПУП при съгласие на всички собственици на имоти и на носителите на ограничени вещни права върху тях, то за имотите общинска собственост, съгласие следва да бъде дадено от общинския съвет,като формата за това е решение. Такова е и оспорваното решение,което е предварително условие за започване на разписаната в ЗУТ процедура по изменение на ПУП-ПРЗ.С това решение не се слага начало на такава процедура,нито се одобрява вече изработен ПУП. В този смисъл решението не е ИАА, подлежащ на самостоятелен съдебен контрол,тъй като не създава нито права,нито задължения, а представлява едно волеизявление на собственика на публична общинска собственост, да даде съгласие за започване на производство по изменение на ПУП, което както вече се каза, става с решение на ОбС. С оглед на това, административният съд приема, че жалбата е насочена към акт, който не подлежи на обжалване и жалбата е без предмет. Следователно същата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното административно дело да бъде прекратено.

          Така мотивиран,както и на основание чл. 159,  т.1 от АПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ОСТАВЯ  БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадената жалба от „Агро-ММ“ ЕООД ЕИК 124645028,със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. д-р Иван Пенаков №9,ет.3,офис 10,представлявано от управителя С. Д.М.,подадена чрез адв.М.И., срещу Решение № 137 от Протокол 12/16.05.2016г. на Общински съвет Балчик.         

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 340 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич.

          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                                          Административен  съдия: