Р Е Ш Е Н И Е

484

04.12.2017 г., гр.Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, шести състав, в публично заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТЕОДОРА МИЛЕВА

При участието на секретаря Мария Михалева, разгледа докладваното от съдия Т.Милева адм. дело №337 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „*****“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „*****“ №31, вх.Б, ап.13, представлявано от управителя Е.К.А., подадена чрез „Адвокатско дружество В. ***, чрез адв. П.В. - САК против Уведомително писмо изх. № 02-080-2600/1717/20.04.2017 г. за неизпълнен ангажимент по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 г. – 2020 г. за кампания 2016 г., постановено от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

С оспореното писмо, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление с УИН 08/210616/94181,  е отказано финансово подпомагане за кампания 2016 г. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС 4.1)“.

В сезиращата съда жалба е заявено, че жалбоподателят оспорва  цитираното уведомително писмо като неправилен и незаконосъобразен индивидуален административен акт, издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, при несъблюдаване на материалния закон, в противоречие с целта на закона и при неустановяване на обективната истина по изпълнението на поетия от „*****“ ООД агроекологичен ангажимент, поради което се моли да бъде отменено уведомителното писмо и се постанови решение, с което да бъде задължен ДФ Земеделие да уважи депозираното от дружеството Заявление за подпомагане и да се присъдят сторените по делото съдебно-деловодни разноски. Релевират се доводи, че липсват мотиви в УП, както и че позоваването в него на заповед на МЗХ е незаконосъобразно, още повече, че процесната заповед не е открита нито на интернет страницата на ДФ Земеделие, нито на тази на МЗХ.В тази връзка се сочи, че не може чрез заповед на министъра изобщо да бъде преустановен прием по направление ВПС 4.1 и мярка 10 и още по-малко да се пререшават въпроси, по които има влезли в сила и стабилитет ИАА – УП за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 с изх. №02-08-2600/1717/19.05.2016 г. Сочи се и за нарушение на чл.6, ал.2 от АПК, както и за противоречие с Наредба №7/24.02.2015 г., така и с целта на закона..

В съдебно заседание жалбоподателят -чрез процесуалния си представител адв. П.В., САК, поддържа жалбата по изложените в нея доводи, ангажира допълнителни писмени доказателства, претендира разноски по предявен списък и представя писмени бележки.

Ответникът по оспорване – Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, чрез процесуалния си представител – ст. юрисконсулт Д. Бонева - А., оспорва жалбата като неоснователна, представя писмени бележки по съществото на спора, в които заявява искане за нейното отхвърляне и потвърждаване на оспорения акт. Претендира разноски.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Добричкият административен съд намира за установено от фактическа страна следното:

   Между страните не се спори, а се и установява от представеното УП № изх. № 02-080-2600/1717/19.05.2016 год., че жалбоподателят е подпомогнат по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 – 2020 год. по направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение" за 2015 год. с одобрена площ 470,99 ха.

„*****“ ООД е депозирало пред ДФЗ Заявление за подпомагане 2016 – Форма ЕТ/Юридически лица  с УИН 08/290615/88132  от 31.05.2016 г. и УНР 182671. В цитираното заявление е формулирано искане за подпомагане по схеми и мерки за подпомагане, както следва: по Схема за единно плащане на площ (СЕПП); по Схема за преразпределително плащане (СПП); по Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП); по Схема за обвързано подпомагане на протеинови култури (СПК); по Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП); по Агроекологични плащания /мярка 214 от ПРСР 2007-2013/; по Агроекология и климат (Мярка 10) и Компесаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите /Мярка 12/. По делото са приложени таблица на използваните парцели 2016 г. (л. 38- л. 43); Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“; Приложение за кандидатстване по мярка 214, „Агроекологични плащания“ 2016 г; Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“ 2016 г. От л. 64 до л. 136 включително по делото са представени карти на блокове на земеделско стопанство.

Дружеството е кандидатствало по мярка 10 „Агроекология и климат“ 2016 г., като е представило на 31.05.2016 г. приложение за кандидатстване по направление Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатер в обработваеми земи с орнитологично значение; общи декларации; декларация, задължителна за участие в това направление и описание на специфични документи по посоченото направление.

Общо за всички направления са представени Декларация за запознаване с определенията за нередност (л. 54)  и декларация за запознаване с чл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (л. 55), като и двете декларации са подписани на 31.05.2016 г.

 По делото са представени резултати от автоматични проверки на въведените данни с дата на обработка 06.04.2016 г. (л. 56-57)., като в графа „Вид грешка“-л.57 е записан следния текст: „Информираме Ви, че за Кампания 2016 няма да се поемат нови ангажименти за заявените от Вас дейности по посочените направления от Мярка 10!“ След резултатите от проверката е налична декларация относно запознаването на кандидатите с резултатите от извършените автоматични проверки при подаване на заявленията за подпомагане, подписана и подпечатана с печата на дружеството.

   На л. 170 от делото е представено приложение, изготвено от ДФЗ, като в същото се посочват площи, декларирани от повече от един кандидат. С Декларация за изясняване принадлежността на площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин (л. 171) управителят на дружеството Е.А. е потвърдил част от установените двойно декларирани площи, заявени със заявление за подпомагане, като представя документи.

    Със Заявление за подпомагане 2016 с УИН 08/210616/94181 от 09.06.2016 г. жалбоподателят е кандидатствал по същата програма, като посоченото основание е увеличаване на площта. Към заявлението са подписани и подпечатани и съответните декларации, както и са приложени таблици на използваните парцели за 2015 год., като увеличената заявена площ възлиза на 64,29 ха.

  С Уведомително писмо изх. № 02-080-2600/1717/20.04.2017 г. ДФЗ  уведомява „*****“ ООД за неизпълнен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. Като мотив е изложено, че с подаденото заявление за подпомагане за 2016 г.  по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатер в обработваеми земи с орнитологично значение“ не са спазени ограниченията по чл. 4, ал. 5, изречение второ от Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Наредба № 5), въведени със Заповед №РД-09-105/01.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните, съгласно която не следва да се поема  нов ангажимент за кампания 2016 г. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатер в обработваеми земи с орнитологично значение“. В писмото се сочи още, че съгласно чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7/24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Наредба № 7) при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление, с изключение на чл. 3, т. 5, с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара земеделските стопани поемат нов агроекологичен ангажимент за нов петгодишен период за всички подпомагани площи, като площите подлежат на одобряване по реда на глава пета, ако са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4. Административният орган е посочил, че в конкретния случай „*****“ ООД са увеличили допустимата площ, за която е поет от тях ангажимент през 2015 г. с 64, 29 хектара, с оглед на което посочената заповед на министъра на е спазена.

Със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-105/01.03.2016 год. за определяне на начална дата за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за кампания 2016 год. е разпоредено за кампания 2016 год. да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат", с които се поема нов ангажимент, като т. 2.1 касае дейностите по направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение" /стр.22 от делото/.

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, която е установила, че дружеството за кампания 2015 г. е заявило 535,32 дка, а са одобрени 470,99 дка, а за кампания 2016 г. са заявени 535,28 дка, като разликата е в заявените за подпомагане площи за 2016 г., които са 64,29 дка повече. Експертизата е приета от съда като компетентно и безпристрастно изготвена.

От МЗХ и ДФЗ е изискана информация на коя дата е публикувана Заповед № РД 09-105/01.03.2016 г., за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. на интернет сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и на интернет сайта на ДФЗ , както и за какъв период същата е била публикувана. Видно от писмо с изх. №01-030-1100/192 от 27.09.2017 г., изпратено ДФЗ се установява, че заповедта е публикувана на официалния сайт на ДФЗ www.dfz.bg на 29.06.2017 г. и до датата на писмото (25.09.2017 г.) тя е била достъпна. Видно от изпратеното писмо от МЗХГ се установява, че на 01.03.2016 г. е изпратена заявка за публикуване на писмени материали на сайта на МЗХ, но липсват каквито и да е данни дали същата е била публикувана и кога.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна – адресата на уведомителното писмо, в срока по чл.149, ал.1 от АПК /УП е получено лично от управителя на дружеството на 03.05.2017 г., а жалбата е подадена на 17.05.2017 г./, срещу годен за обжалване административен акт – уведомително писмо по чл.52, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР за периода 2014-2020г., с което е отказано заплащането на годишната финансова помощ за кампания 2016г., поради което е ДОПУСТИМА.

При извършване на проверката по чл.168, ал.2 от АПК, съдът констатира, следното:

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, който е изпълнителен директор и на разплащателната агенция, организира и ръководи дейността на агенцията и я представлява. Съгласно чл.20а, ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. В случая с т.2 от Заповед № 03-РД/323/11.03.2017г., на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл.10, т.1 и т.2, чл.11, ал.2 от Устройствения правилник на ДФЗ, изпълнителният директор на ДФЗ е делегирал на зам.изпълнителния директор на Фонда, правомощията да издава и подписва уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие парцели, животни или пчелни семейства, както и за неизпълнение на ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, поради което оспореният административен акт е издаден от компетентен орган. Актът съдържа и изискуемите реквизити по чл.59, ал.2 от АПК, поради което не страда от пороци, влечащи неговата нищожност.

 Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 Между страните не се спори, че жалбоподателят е одобрен по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1) през кампания 2015г. с 470,99 ха, както и че е в рамките на поетия ангажимент е поел задължение да подава „заявление за подпомагане/плащане“ за всяка година до изтичане на многогодишния ангажимент – пет последователни години.

Спорът между страните е формиран по въпросите дали жалбоподателят е спазил така поетия ангажимент за кампания 2016г. или е подал заявление за поемане на нов ангажимент, респ. законосъобразен ли е постановеният отказ от финансиране за 2016г. поради неизпълнен ангажимент?

Видно от представените резултати от автоматични проверки на въведените данни с дата на обработка 06.04.2016 г. в графа „Вид грешка“ е посочено „Информираме Ви, че за Кампания 2016 няма да се поемат нови ангажименти за заявените от Вас дейности по посочените направления от Мярка 10!“, като е поставен подпис и печат на дружеството, с което жалбоподателят е декларирал, че е запознат с резултатите от автоматичните проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2016г.

  Жалбоподателят е подписал и декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“. Подпечатвайки и полагайки подпис, жалбоподателят  е декларирал, че е запознат със съдържанието и на този документ, като в т.2 на  същия изрично е посочено, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара, жалбоподателят ще поеме ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.

От  правната регламентация на общностно и национално ниво следва, че за агроекологичните мерки е характерно, че земеделските производители поемат петгодишни задължения да съобразяват селскостопанската си дейност с опазването на околната среда, като в замяна на агроекологичните ангажименти държавите членки отпускат ежегодна помощ в зависимост от претърпяната загуба на доходи или произтичащите от това допълнителни разходи. Когато помощта е многогодишна, плащанията се извършват в отговор на ежегодна молба за подпомагане, която молба е условие за допустимост на агроекологичните помощи. Подаването на ежегодна молба е част от системата за проверка на многогодишното подпомагане на агроекологичните методи за производство като по този начин се осигурява ефикасна проверка на спазването на изискванията за предоставяне на помощите. Подаването на ежегодна молба позволява да се провери спазването на поетите агроекологични ангажименти, поради което основавайки се на тази ежегодна молба, разплащателната агенция е в състояние да проверява ефективно всяка година дали тези многогодишни ангажименти се спазват непрекъснато и съответно да изплаща помощите – В този смисъл Решение на СЕС от 7 февруари 2013г., Pusts, С-454/11, т.33.

В същото време както следва от чл.15, пар.1 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, когато бенефициерът увеличи площта на стопанството през срока, за който се изпълнява ангажиментът, поет като условие за предоставяне на подпомагането, държавите членки могат да предвидят ангажиментът да бъде разширен, за да обхване и допълнителната площ за оставащата част от срока на ангажимента, или първоначалният ангажимент да бъде заменен с нов. Същото важи и в случаите, когато се увеличава площта, която ангажиментът обхваща в рамките на стопанството.

Република България се е възползвала от предоставената възможност като съгласно чл.20, ал.7 от Наредба № 7/2015,  при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление с изключение на чл.3, т.5 с над 20% от първоначалния размер или с повече от 10 хектара земеделските стопани поемат нов агроекологичен ангажимент, за нов петгодишен период за всички подпомагани площи, като площите подлежат на одобряване по реда на глава пета, ако са изпълнени условията на ал.1, 2 и 4.

Съгласно подаденото заявление за подпомагане за кампания 2016г. жалбоподателят е декларирал площ от 535.28 ха, което е с 64.20 ха повече от първоначално одобрената площ от 470.99  ха. В този смисъл жалбоподателят не е изпълнил изискванията, визирани в разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредбата за отпускане на агкроекологична помощ, като подаде ежегодна молба за плащане на помощта. С оглед установеното, правилно с оспореното писмо е прието, че на основание чл.20, ал.7 от Наредба №7/2015г. се счита, че е подадено заявление за поемане на нов агроекологичен ангажимент. Жалбоподателят не е изпълнил задължението по поетия от него петгодишен ангажимент да подаде за 2016г. заявление за плащане, а е подал заявление за поемане на нов агроекологичен ангажимент, поради което оспореното писмо, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление с УИН 08/210616/94181, с което е  отказано финансово подпомагане за кампания 2016 г. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение ВПС 4.1, е постановено правилно.

Следва да се има предвид, че отговорност за спазването на условията за отпускането на агроекологични помощи носи единствено лицето, поискало да се ползва от тях, поради което само частичното спазване от страна на бенефициера на поетите ангажименти не може да обоснове плащане – Решение на СЕС от 26 май 2016г. по дело Ezernieki, С-273/15, точки 39 и 40. Ето защо след като жалбоподателят не е изпълнил задължението по поетия от него петгодишен ангажимент да подаде за 2016г. заявление за плащане, а е подал заявление за поемане на нов агроекологичен ангажимент, оспореният отказ е правилно постановен.

Неоснователно е оплакването на дружеството, че не е било запознато със Заповед № РД-09-105/01.03.2016г. и че същата не била надлежно оповестена чрез интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“, т.к. жалбоподателят е надлежно запознат с резултатите от автоматичните проверки и с установената грешка – че за кампания 2016 няма да се поемат нови ангажименти. Ирелевантно е дали и кога цитираната заповед е била оповестена на сайта на ДФЗ, както и дали ограничението за прием на заявления може да се предвиди със заповедта по чл.4, ал.5 от Наредба № 5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, т.к. в случая не се оспорва уведомително писмо за отказ по чл. 50, ал.1 от Наредба № 7/2015г., а уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по чл.52, ал.1 от наредбата, за законосъобразността на който, в контекста на резултатите от извършените проверки, е достатъчно да се установи, че земеделският стопанин не е изпълнил задължението си за подаде заявление за плащане за 2016г. – факт, който е безспорно установен по делото.

Предвид гореизложеното съдът приема, че в хода на проведеното административно производство компетентният административен орган е постановил законосъобразен акт. Постановеният отказ за финансово подпомагане на жалбоподателя за кампания 2016 по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 год. по направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение", обективиран в процесното Уведомително писмо, е в съответствие със закона и неговата цел, поради което и подадената жалба следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Като съобрази нормата на чл. 143, ал. 3 от АПК и изхода на спора, настоящия съдебен състав намира, че в полза на ДФЗ следва да се присъди сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение, определена по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК и ТР № 3/13.05.2010 г. по т.д. № 5/2009 на ВАС и 300 лева  депозит за съдебно-техническа експертиза  или общо сумата от  400 лева.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич, шести състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на *****“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „*****“ №31, вх.Б, ап.13, представлявано от управителя Е.К.А.  против Уведомително писмо изх. № 02-080-2600/1717/20.04.2017 г. за неизпълнен ангажимент по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 г. – 2020 г. за кампания 2016 г., постановено от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

ОСЪЖДА  *****“ ООД ЕИК 124576596, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „*****“ №31, вх.Б, ап.13, представлявано от управителя Е.К.А. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляваща направени по делото разноски, от които 100 лв-юрисконсултско възнаграждение е 300 лв.-възнаграждение за вещо лице.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България  в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.    

 

 

 

                                              СЪДИЯ: