О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../04.08.2017 г, гр. Добрич

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 6-ти състав в закрито заседание на четвърти август  през две хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от съдия-докладчик Т. Милева адм.дело 336 по описа на ДАС за 2017 г. намира за установено следното:

 

           Производството по делото е образувано по искова молба на Н.Б. ***, чрез адв. М.Б.Д.  срещу Изпълнтелния директор на ИАРА гр. Бургас. С исковата молба се претендират имуществени и неимуществени вреди, вследствие отменено наказателно постановление.

 

         С разпореждане на съда от 06.07.2017 г., производството по делото е насрочено, но е задължен ищеца в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да отстрани констатирани нередовности по смисъла на чл.127 и чл.128 от ГПК. Съобщението с указанията на съда е връчено на 18.07.2017 г. на съпругата на ищеца, на адреса, посочен от него в исковата молба. В предоставения 7-дневен срок, а и до настоящият момент нередностите на исковата молба не са отстранени, независимо от  предупреждението за неблагоприятните последици от неизпълнението на разпореждането.

          Следва изводът, че на основание чл. 129, ал. 3 ГПК ненадлежно упражненото право на иск е погасено. Налице е процесуална пречка от категорията на абсолютните, при която исковата молба е недопустима, а съдът не е оправомощен да се произнесе по съществото на заявения спор.

         ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, СЪДЪТ

 

         ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ Разпореждане №902 от 06.07.2017 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание.

         ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 336/2017 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 336/2017 г. по описа на Административен съд гр. Добрич.

        Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд.

        Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис.

 

 

 

                                                              СЪДИЯ: