Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ……………/06.10.2017г., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА 

                                                                    СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от съдия Сандева к.а.н.х.д. № 335/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК и е образувано след изпращане на делото с определение № 7099/06.06.2017г. по адм.дело № 5842/2017г. по описа на ВАС поради невъзможност за сформиране на надлежен касационен състав от Административен съд – Силистра. 

 С решение № 16/23.02.2017г. по канд № 1/2017г. Силистренският административен съд е отменил решение № 586/01.12.2016г. по анд № 782/2016г. по описа на Силистренския районен съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 С решение № 143/04.04.2017г. по н.а.х.д. № 159/2017г. Силистренският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 39-0000248/06.07.2016г., издадено от и.д. началник на ОО “Автомобилна администрация” – Силистра, с което на Н.М.И. с ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл. 43, ал.1, т. 14 от Наредба № Н-32 от 06.12.2011г. на основание чл. 178а, ал.10,  пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500 лева. Срещу повторно постановеното въззивно решение е подадена касационна жалба от санкционираното лице. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон, поради което се иска същото да бъде отменено и да бъде постановено друго по същество, с което да се отмени наказателното постановление. Изразява се несъгласие с изводите на съда по отношение на съставомерността на деянието. Твърди се, че жалбоподателят не носи вина за това, че снимката на превозното средство е неясна, тъй като тя се изготвя автоматично от техника, предоставена, монтирана и поддържана от лицензирано търговско дружество. Твърди се, че жалбоподателят няма възможност нито да позиционира превозното средство преди заснемането му, нито да прегледа записа и да провери качеството на изображението след това. На следващо място се оспорва становището на съда, че не са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. Твърди се, че самият факт, че е направена снимка на превозното средство, говори за намерението на жалбоподателя да извърши възложените му функции на председател, като качеството на снимката не зависи от неговото поведение, а от разделителните способности на заснемащите камери.

 Ответникът по касационната жалба не изразява становище по основателността й.

 Представителят на ДОП счита касационната жалба за неоснователна и иска решението на СРС да бъде оставено в сила.       

 Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

 Касационната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:  

 С процесното наказателно постановление касаторът е наказан за това, че на 13.06.2016г. около 10, 54 часа в гр.Силистра, ул. “Н.Й.Вапцаров, № 33, пункт за технически преглед № 1359, при извършване на преглед с протокол № 10749202 на мотоциклет марка “Ямаха” ХТ125Х, с рег.№ СС1040К, собственост на М.М.И., в качеството си на председател на комисията е запазил в информационната система по чл.11, ал.3 цифрово графично изображение на пътно превозно средство с неясно различим регистрационен номер. Описаното деяние е квалифицирано като административно нарушение на чл.43, ал.1, т.14 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, наказуемо по чл.178а, ал.10, пр.1 от ЗДвП. За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че са налице безспорни доказателства за извършеното нарушение и неговото авторство, както и че не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване на правото на защита на нарушителя. По отношение на съставомерността на деянието от субективна страна районният съд е приел, че нарушението е извършено виновно, тъй като жалбоподателят не е направил всичко възможно да позиционира превозното средство така, че номерът да попадне в обсега на камерата. Отхвърлил е възражението на касатора за маловажност на деянието предвид липсата на доказателства, обуславящи неговата по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с останалите случаи на нарушения от този вид. Подчертал е, че липсата на вредни последици от процесното нарушение и неизвършването на предходни нарушения от касатора не е достатъчно, за да се обоснове маловажност на случая. От друга страна е приел, че наложеното наказание е в законоустановения фиксиран размер и не подлежи на преразглеждане от съда, в резултат на което е стигнал до крайния правен извод, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Така постановеното решение е правилно. При извършената служебна проверка касационната инстанция констатира, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон, водещи до отмяната му. В хода на съдебното производство са събрани достатъчно доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства, които са преценени в тяхната логическа връзка и последователност, като възприетата от съда фактическа обстановка се явява безспорно установена.

Неоснователни са твърденията в касационната жалба, че използваната от касатора информационна система не позволява преглед на графичното изображение на заснетото пътно превозно средство. В случая позиционирането на мотоциклета спрямо камерата е било извършено по начин, водещ до невъзможност за ясно заснемане на регистрационния номер на ППС. Този факт е бил възприет от касатора, тъй като системата позволява визуализация на обекта, чието заснемане предстои, видно от показанията на разпитаните по делото свидетели. При това положение е било повече от ясно, че запазеното графично изображение няма да отрази регистрационния номер на мотоциклета. Ето защо е без правно значение дали касаторът е разполагал с техническата възможност да преглежда запазените графични изображения или не, след като още преди записа той е могъл и е бил длъжен да позиционира мотоциклета така, че образът на регистрационния номер да се вижда ясно на екрана, както правилно и законосъобразно е приел и районният съд.

Неверни са твърденията на касатора, че никой не му е показвал снимката на мотоциклета и не е ясно дали тя не е подправена, обработвана или манипулирана, защото според неоспорените показания на актосъставителя нарушението е установено чрез визуален преглед на записите в електронната информационна система на извършените периодични прегледи (графа “съмнителни прегледи”) в присъствието на нарушителя.

Неоснователно е възражението на касатора за маловажност на деянието, като районният съд правилно го е отхвърлил с подробни и аргументирани мотиви, които се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да се преповтарят в настоящия акт. Ирелевантно е твърдението в касационната жалба, че качеството на изображението не зависи от касатора, а от техническото състояние на цялото оборудване, защото това е от значение за съставомерността на деянието, а не за неговата малозначителност по чл.28 от ЗАНН.              

С оглед на изложеното правилно и законосъобразно районният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление, поради което не са налице касационни основания за отмяна на постановеното от него решение. Същото като валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон следва да бъде оставено в сила на основание чл.221, ал.2 от АПК.

Водим от горното, Административният съд  

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/04.04.2017г. по н.а.х.д. № 159/2017г. по описа на Районен съд - Силистра.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: