Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 455

град Добрич, 17.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета  година ІІ касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                           МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, разгледа докладваното от съдия М.Георгиева КАД № 334/2017 год. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ АПК и е образувано по касационна жалба от ЕТ “Борис-Б-А.И.” ЕИК 203548064, със седалище и адрес на управление с.Българево,община Каварна,ул.“Първа“,№41 представляван от А.Б.И.,ЕГН **********, подадена чрез  адвокат М.П., срещу Решение № 45/19.04.2017 год. по н.а.х.д. 351/ 2016 год. на РС-Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08 -0803157/213 от 19.08.2016г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич. С наказателното постановление, за допуснато от касатора нарушение по чл. 62 ал. 3  от Кодекса на труда /КТ/ на основание чл. 416 ал.5 във връзка с чл. 414 ал. 3 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

           В жалбата се излагат доводи,че решението е неправилно,постановено при нарушаване на материалния закон и е необосновано.Постановено е при непълно изясняване на фактическата обстановка.Съдът не е взел предвид съществени пропуски при извършената проверка.Не са взети предвид показанията на св. К.В.,счетоводител на фирмата,която обяснила,че работника Д.Х.отишъл при нея на 20.06.2016г. за сключване на трудов договор,но не притежавал всички необходими документи,предвид което договорът с него бил сключен на 30.06.2016г. В тридневен срок от сключване на договора счетоводителката подала уведомление до НАП, но поради грешка в ЕГН на Х., уведомлението било върнато.През този период била извършена проверката.В жалбата се настоява,че когато в установения 3-дневен срок не бъде подадено уведомление за сключен трудов договор,същото се изпраща след влязло в сила задължително предписание,каквото не е налице.Настоява се също, че съдът не е коментирал всички възражения,направени от  жалбоподателя. Прави се искане,да бъде приложен чл.28 от ЗАНН.В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител - адв.П.,  поддържа жалбата и моли за отмяна на първоинстанционното решение.

          Ответникът, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ДОП счита, че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства,в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

          С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 08 -0803157/213 от 19.08.2016г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич. С наказателното постановление, за допуснато от касатора нарушение по чл. 62 ал. 3  от КТ на основание чл. 416 ал.5, във вр. с чл. 414 ал. 3 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. Приел е, че в административното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да съставлява основание за отмяна на атакуваното постановление.Същото съдържа изискуемите  в чл.57 от ЗАНН задължителни реквизити.Въз основа на установената фактическа обстановка съдът е преценил,че въззивната жалба е неоснователна.Нарушението за което е санкционирано дружеството е доказано по несъмнен начин.Съдът е  коментирал  размера на имуществената санкция,определен в минималния предвиден размер. Изложил е и съображения, защо случаят не може да бъде определен като маловажен по смисъла на чл.415в,ал.2 от КТ.

           Несъстоятелни са доводите на касатора за неправилно приложение на материалния закон от решаващия съд. Наложената и съответно потвърдена от съда санкция е за нарушение разпоредбата на чл. 62 ал. 3 КТ, съгласно която,в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.

           По делото безспорно е установено,че при извършена на 01.07. 2016г. в 16,10ч. проверка от инспектори в Дирекция „ИТ“-Добрич, в обект „снек-бар“в с.Българево,община Каварна,плаж „Болата“,стопанисван от касатора, Д.Х.е заварен да продава сладолед.Х. е попълнил декларация относно условията по наемането му на работа в която е записал,че работи при касатора от 20.06.2016г. като продавач, с работно време от 08.00 до 17.00 часа, с месечно възнаграждение от 430,00 лева,с един почивен ден и със сключен трудов договор.Наказващият орган е приел,че е нарушен чл.62,ал.3 от КТ, тъй като ЕТ “Борис-Б-А.И.” , в качеството си на работодател е сключил на 30.06.2016г. трудов договор с Димо Х.,но в 3-дневен срок от сключването на договора не е изпратил уведомление  за това до ТД на НАП. При така описаното деяние и правната му квалификация, правилно АНО е приложил санкционната норма на чл.414,ал. 3 от КТ чийто текст гласи – „работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61,ал.1,чл.62,ал.1 или ал.3  и чл.63, ал.1 или ал.2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. Имуществената санкция е наложена в минимално определения от КТ размер,предвид което не може да бъде преразгледана, както е отбелязал и решаващият съд. Правилни са и изводите на съда,че нарушението по чл.62,ал.3 от КТ, не може да се определи като маловажно, тъй като в КТ има норма, която изключва маловажност при определени нарушения а именно,чл.  415в, ал.2 съгласно който „Не са маловажни нарушенията на чл.61,ал.1, чл.62,ал.1 и ал.3 и чл.63,ал.1 и ал.2 .

          Неоснователно е възражението,че не са взети предвид показанията на св. К.В.,счетоводител на фирмата,която обяснила,че работника Д.Х.отишъл при нея на 20.06.2016г. за сключване на трудов договор,но не притежавал всички необходими документи,предвид което договорът с него бил сключен на 30.06.2016г. В тридневен срок от сключване на договора счетоводителката подала уведомление до НАП, но поради грешка в ЕГН на Х., уведомлението било върнато.През този период била извършена проверката.Фактите по уведомяването относно сключения трудов договор не може да се доказват със свидетелски показания, а с писмени доказателства, каквито не са представени по делото от страна на санкционираното дружество. Представените от наказващия орган доказателства са в посока,че не е спазен 3-дневния срок от сключването на договора за изпращане на уведомление  до ТД на НАП. Проверката е извършена на 01.07. 2016г. в 16,10ч.  и не е представен трудов договор с Х.. С призовка от работодателя е изискан трудовия договор, наред с други документи, като в нея е определен срок за явяване 11.07.2016г. в 13.00 часа  в Дирекция „ИТ“-Добрич. Исканите доказателства,без въпросния договор са предадени на 27.07.2016г. Трудовият договор е представен едва на 09.08.2016г., когато е съставен АУАН. Към този момент дружеството също не е представило доказателство за уведомление. 

           Неоснователно е и възражението,че след като е изтекъл 3-дневния срок следва да има влязло в сила предписание за да се изпрати трудовия договор. По това няма спор,но издаването на предписание не санира визираното нарушение за неспазване на срока за уведомление.Работодателят е санкциониран именно за неспазване 3-дневния срок за уведомление, а не въобще за липсата на такова. Що се отнася за искането да бъде приложен чл.28 от ЗАНН,касационният състав счита същото за недопустимо. Нормата е обща, а в КТ е налице норма, която определя маловажен случай в трудовоправните отношения и изрично посочва кои случаи не са маловажни,какъвто е настоящият. При наличието на специална норма, то недопустимо е приложението на чл.28 от ЗАНН.

            Касационният състав прецени обжалваното решение за правилно и законосъобразно. При постановяването муайонният съд е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложими по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

          Предвид изложеното, жалбата е неоснователна.При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл. 218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основание за отмяната, обезсилването или обявяването на нищожността му.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, първо предл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

 

         

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 19.04. 2017 год.,постановено по н.а.х. дело  351/ 2016 год. на РС-Каварна.        

         

          Решението е окончателно. 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2.