Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………... 10.07.2017 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

        

        При участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 333/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и, за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 1341/ 09.06.2017 г. от Н.Д.Н., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.К., ДАК, срещу Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд  № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик.

Касаторът счита Решението на РС – Балчик за неправилно и необосновано – касационно основание за отмяна, според касатора, по чл. 209, т. 1 АПК. Настоява, че Решението не е съобразено със събраните по делото доказателства, което по съществото си представлява твърдение за необоснованост на първоинстанционното решение. Независимо, че иска отмяна на последното като цяло, респ. и на НП, то не навежда никакви доводи в частта, в която е потвърдено НП относно наказанието за неминат ГТП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява не се представлява.  Не изразява становище по касационната жалба.

Ответникът – РУ на МВР - Балчик, редовно призован, не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на ОП - Добрич дава заключение, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е частично основателна.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 16-0240-000262 от 15.09.2016 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ – Балчик, с което на основание чл. 174, ал. 1, от ЗДвП и чл. 181, т. 1 от ЗДвП са наложени на Н.Д.Н. административни наказания „глоба“ в размер съответно на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП; и в размер на 50 лв. за нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП.

Видно от описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, лицето е наказано, за това че на 03.09.2016 г., около 2:30 часа, в гр. Балчик, на ул. Христо Ботев посока пл. Възраждане, като водач на лек автомобил – Ауди А3, с рег. № СА5878СВ, управлява л.а. след употреба на алкохол. В 04.30 часа е извършена проверка на водача с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с фабр.ARSM 0175 за наличие на концентрация на алкохол в издишания от водача въздух, като цифровата индикация показва 1.18 промила. Автомобилът не е представен на ГТП в законовия срок. В НП е записано, че водачът е съгласен с показанията на Дрегера и отказва кръвна проба. 

Пред РС – Балчик водачът оспорва изцяло Наказателното постановление. Във въззивната жалба липсват каквито и да е доводи за незоконосъобразност на НП, а само твърдения, че било неправилно, необосновано, незаконосъобразно и в нарушение на административно - производствените правила. В писмено изложение на защитата се оспорва както управлението на автомобила след употреба на алкохол, така и непредставянето на автомобила за ГТП в законовия срок.

За да потвърди НП, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Счел е, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП, т. е. че събраните по делото доказателства установяват по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил вменените му нарушения, с оглед на което е сторил правилния извод, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Н..

Обсъдил е всички възражения от писмената защита на процесуалния представител на водача.

Настоящият състав изцяло споделя изводите на съда по отношение първото нарушение. По отношение второто обвинение жалбата е основателна и решението следва да бъде отменено в тази му част като неправилно.

Съображенията за това са следните:

На първо място, съдът следва да отбележи, че на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН решението на РС подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК. Касационните основания съгласно чл. 348 от НПК са 1. когато е нарушен законът; 2. когато е допуснато съществено нарушение на процесуални правила; 3. когато наложеното наказание е явно несправедливо. Сред тези основания липсва основанието „необоснованост“. Основанията по чл. 209 АПК са неприложими.

АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на техните правомощия, при спазване на изискуемите срокове и предпоставки, като надлежно са връчени на водача на автомобила, както правилно е приел РС.

На следващо място, фактическата обстановка е възприета правилно и съответства на събраните по делото доказателства и описаното в АУАН и НП.

По делото е доказан съставът на първото нарушение, като признаците му се извеждат, както от събраните писмени доказателства, така и от анализа на гласните, съпоставяйки ги едни с други.  В тази връзка следва да се има предвид, че водачът е възразил в АУАН, че не е „карал“ автомобила, но не и, че не е употребил алкохол. От пътен лист 1 по GPS се вижда, че служителите на МВР в 02.28 ч. на 03.09.2016 г. са били в престой в ж.к. Балик бл. 22, 02.30 са били в движение по ул. Златко Петков № 49 и едва в 2.53 ч. имат престой, маневриране и престой на ул. „Иван Вазов“ 10. Като се съпоставят тези данни с обясненията на полицейските служители и свидетелските показания на останалите свидетели, се установява, че те са еднопосочни и не е налице противоречие между тях.

Водачът е бил изпробван едва в 04.30 часа според показанията и според НП за алкохол и Дрегерът е показал 1.18 промила. Предоставен е талон за медицинско изследване, но водачът не се е възползвал от него, което правилно означава, че се е съгласил с показанията на техническото средство. По безспорен начин е установено, че той е управлявал автомобила. Това се установява и от показанията на всички разпитани свидетели, които сам е завел. Настоящият състав приема, че твърдението за употребен алкохол пред спешния кабинет е защитна теза, която се опровергава от показанията на полицейските служители и от обикновената логика. Свидетелите на наказаното лице „твърдят“, че не е употребявало алкохол, дори, че не пие алкохол, но изведнъж си носи уиски и го изпива, чакайки да влезе на преглед. 

Предвид изложеното жалбата в тази част се явява неоснователна, а съдебното решението на БРС  - правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено в тази част.

По отношение второто нарушение:

Съгласно разпоредбата на чл. 181, т. 1 от ЗДвП се наказва с глоба до 50 лв. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед. РС е приел, че е налице съставът на нарушение, тъй като водачът бил казал, че е собственик. Неговите изявления в случая не са от значение, тъй като по делото са налице безспорни доказателства, че собственик на лекия автомобил е лицето Ангел Любенов Божилов, ЕГН **********, от гр. София, като на последния е издадена ЗППАМ, тъй като бил предоставил автомобила си на лице, употребило алкохол. Доколкото административнонаказателна отговорност по чл. 181, т. 1 от ЗДвП може да носи само собственик или длъжностно лице, то липсата на това качество за наказаното лице изключва неговата отговорност. В този смисъл съдебното решение е постановено в противоречие с материалния закон и е налице касационно основание по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК за отмяната му в тази част. 

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, АПК,

 

                                   Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ  Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд  № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик, в частта в която за нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 181, т. 1 от ЗДвП е наложено на Н.Д.Н., ЕГН **********,*** административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. (петдесет лева).

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд  № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

     2.