О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

08.06.2017г., град Добрич

Административен съд – Добрич, в закрито заседание на осми юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:       

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

         

като разгледа  докладваното от  председателя  частно административно дело № 331 по описа на Административен съд - Добрич за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

    Производството е по чл.166 от АПК във връзка с чл.217, ал.2 от ЗУТ и е  образувано по жалба на „а. м.“ ЕООД гр.Добрич, ул.“и.п.“  № 9, ет.3, офис 10, подадена чрез адв. м.и. – Варненска адвокатска колегия, в която се съдържа искане за спиране на приетото изменение на ПУП-ПРЗ и създаване на нов кв.35 на с.Дропла, одобрено със  Заповед № 751/13.07.2016г. на кмета на община Балчик.

            С разпореждане № 782/08.06.2017г. искането за спиране е разделено в отделно производство с оглед установения в чл.166, ал.3 от АПК ред за произнасяне – с определение, незабавно, в закрито заседание.

            При преценка за допустимостта на искането за спиране, съдът намира следното: Видно от заповед от 13.07.2016г. с нечетлив номер, кметът на община Балчик, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешил изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34 и УПИ ІІ, кв.32, УПИ V и УПИ VІ кв.31 и промяна на уличната регулация от о.т. 216 да о.т. 214, от.213 до о.т.214, о.т.212 до о.т.214 по плана на с.Дропла Община Балчик.

            Искането за спиране изпълнението на приетото изменение на ПУП-ПРЗ и създаване на нов кв.35 на с.Дропла, одобрено със  Заповед №   /13.07.2016г. на кмета на община Балчик, е недопустимо. Оспореният административен акт е издаден на основание чл.134, ал.2, т.6 в производство по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ. С него не е допуснато предварително изпълнение, съгласно чл. 60 от АПК. Такова не е допуснато и по силата на закона, тъй като заповедта по чл.129, ал.2 ЗУТ не е сред изрично изброените в чл. 217, ал. 1, т. 1 - 11 от ЗУТ актове, чието изпълнение не се спира при оспорването им по съдебен ред.

Следователно, оспорването на заповедта по чл.129, ал.2 от ЗУТ спира нейното изпълнение по силата на общата норма на чл. 166, ал. 1 АПК и направеното с жалбата искане за спиране е недопустимо, поради липса на предмет и на правен интерес. Същото следва да бъде оставено без разглеждане, а образуваното производство да се прекрати.

            Съдът установи, че към жалбата по настоящото дело не е приложен документ за внесена държавна такса за разглеждане на искането за спиране изпълнението на акта, поради което следва да осъди „а. м.“ ЕООД гр.Добрич да заплати по сметка на Административен съд - Добрич, държавна такса за разглеждане на искането в размер на 50 лева.

С оглед горното и на основание чл.159,т.1 и т.4 от АПК, Административен съд - Добрич

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за спиране изпълнението на  приетото изменение на ПУП-ПРЗ и създаване на нов кв.35 на с.Дропла, одобрено със  Заповед № 751/13.07.2016г. на кмета на община Балчик, обективирано в жалбата на „а. м.“ ЕООД гр.Добрич.

            ОСЪЖДА  „а. м.“ ЕООД, ЕИК 124645028, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“и.п.“ 4 № 9, ет.3, офис 10, представлявано от с.д.м. да заплати в полза на Административен  съд гр.Добрич сумата от 50 / петдесет / лева, представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 331/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                     Н.Каменска