О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

08.06.2017г., гр. Добрич

 

 

      Добричкият административен съд, в закрито заседание на осми юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

като разгледа докладваното адм.д. № 330/2017г. по описа на АС гр.Добрич, взе предвид следното:                                               

      

       Производството е образувано по молба на К.Д.К. ***.

       При извършване на проверката по чл.135, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)), съдът намира, че делото не му е подсъдно. Искането на молителя е да се установи, че е полагал труд от първа категория и чрез разпит на свидетели да се установи трудовия му стаж. От съдържанието на молбата е видно, че същата няма белезите на жалба срещу  административен акт, действие или бездействие на административен орган и административният съд не е компетентен да разгледа искането в нея. Установяването и признаването на трудов стаж е от компетентността на общите съдилища

       Подсъдността е абсолютна положителна процесуална предпоставка, тя обуславя надлежното упражняване на правото на иск спрямо сезирания съд и е условие за допустимост, тъй като овластява и задължава съда да реши правния спор.Производството следва да се прекрати, а делото да се изпрати на компетентния да се произнесе по молбата граждански съд.

С оглед изложеното и на основание чл.135, ал.2 и ал.7 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІV-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА на Районен  съд гр.Добрич  молба на К.Д.К. ***, по която е образувано адм.дело № 330/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 330/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на молителя на електронния адрес, посочен в молбата му.

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: