Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 12.07.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на четвърти юли, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:          Нели Каменска

                              Теодора Милева

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Веселин Вичев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 327 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП –Варна, представлявано от Миросвета Петрова –ст.юрисконсулт, срещу решение № 168 от 19.04.2017г., постановено по нахд № 240/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 224488/10.11.2016г.,  издадено от Ч.Д. – зам.директор на ТД на НАП -Варна.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е отменено наказателното постановление, е незаконосъобразно и неправилно, тъй като в конкретния случай разпоредбата на чл.28, б.“а“ от ЗАНН била неприложима. Задължението на търговеца да публикува годишния си финансов отчет (ГФО( било дисциплиниращо. Неизпълнението му не водело до вреди за фиска, затова нарушението било формално. Непубликуването на ГФО в Търговския регистър имало за последица невъзможност за събиране на информация, необходима за анализ при определяне на фискалната политика на държавата. По тези съображения моли решението да бъде отменено, като вместо него се постанови друго – за потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът, М.Д.Й., в качеството си на изпълнителен директор на „КИБЕЛА 2014“ЕАД гр.Балчик, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че решението е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди, а жалбата - неоснователна. ГФО бил подаден за публикуване преди издаването на АУАН, поради което нарушението се характеризирало с ниската си степен на обществена опасност.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

  При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК и в рамките на наведените касационни основания, настоящата инстанция намира, че същото е правилно и законосъобразно. Не е налице основанието по чл.348, ал.1, т.1 от НПК за неговата отмяна, тъй като материалният закон е приложен правилно.

В производството пред въззивния съд е установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 26.07.2016г. проверка в ТД на НАП Варна, офис Добрич по повод писмо от 18.07.2016г. на ЦУ на НАП, както и при справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията, се установило, че М.Д.Й., в качеството си на задължено лице, представляващо „КИБЕЛА 2014“ ЕАД с ЕИК 203326035, съгласно чл.38, ал.1, т.1 във връзка с чл.16, ал.1, т.4 о Закона за счетоводството, не бил изпълнил задължението си да публикува чрез подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване в Агенция по вписванията-Търговски регистър, на годишния финансов отчет за 2015г. за законоустановения срок до 30.06.2016г. Представляващият „КИБЕЛА 2014“ЕАД изпълнил задължението си на 26.07.2016г. Актът за установяване на административно нарушение бил съставен на 05.08.2016г., а наказателното постановление, с което на основание чл.74, ал.1 от Закона за счетоводството на представляващия дружеството е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушението на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч във връзка с § 10, ал.2 от ЗСч, било издадено на 10.11.2016г.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че в проведеното административно-наказателно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства, но деянието има белезите на маловажен случай на административно нарушение по чл.28 от ЗАНН. Факта на изпълненото на 26.07.2016г. задължение по чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч от управителя на дружеството е мотивирал съда да приеме, че закъснението от 26 дни при подаване за публикуване на ГФО формално осъществява състава на нарушението, но няма общественоопасни последици и  реално не накърнява обществените отношения и интереси. Съдът е счел, че наказващият орган е нарушил чл.53, ал.1 от ЗАНН, издавайки наказателното постановление без да извърши задълбочена проверка за прилагането на чл.28 от ЗАНН, още повече, че е направил  констатацията, че нарушението е за първи път.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение. Същото не страда от пороци, обосноваващи неговата отмяна.

Именно за подобни случаи на административни нарушения законодателят е предвидил възможността нарушителят да не се наказва, тъй като предупреждението да не се повтаря извършеното нарушение в достатъчна степен отговаря на целите на административното наказване по чл.12 от ЗАНН. Правилна е преценката на въззивния съд, че закъснението от 26 дни при подаване на заявление за публикуване на ГФО не накърнява по никакъв начин обществените отношения, свързани с осъществявания от държавните органи анализ на финансовото състояние на дружеството. В мотивите на самото наказателно постановление е посочено, че за дружеството на 20.03.2016г. има подадена годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Това означава, че физическото лице, управляващо дружеството е декларирало пред данъчните органи финансовото състояние на дружеството и не  увредило интересите на фиска, както се твърди в касационната жалба. Закъснението му от 26 дни по публичното обявяване на финансовия отчет в Търговския регистър, макар и нарушение, е деяние, за което са налице всички белези на маловажните случаи на административни нарушения, неподлежащи на наказване, съгласно чл.28, б.“а“ от ЗАНН.

По изложените съображения касационния състав приема, че не са налице твърдяните пороци на решението. Районният съд не е нарушил материалния закон, отменяйки оспореното наказателно постановление, тъй като същото е издадено в нарушение на чл.28, б.“а“ от ЗАНН. Предвид това оспореното решение  следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд - Добрич

 

                                     Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 168 от 19.04.2017г., постановено по  нахд № 240/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: