Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………………/06.10.2017г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА     

                                                                      СИЛВИЯ САНДЕВА  

 

при секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и с участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 326/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

С решение № 164 от 13.04.2017год., постановено по а.н.х.д. № 236 по описа на съда за 2017г., Добричкият районен съд е потвърдил наказателно постановление № 16-234204/19.12.2016г. на директора на ТД на НАП – Варна, с което на ЕТ “Вега - П.В.” с ЕИК 1246433002, представлявано от П.В.Г. *** с ЕГН **********, за нарушение по чл.25, ал.1 и ал.2, във вр. чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във вр. чл.185, ал.1 и чл.118 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

В законоустановения срок решението е обжалвано от санкционираното лице с твърдения за неговата незаконосъобразност и необоснованост. Основното възражение в жалбата е, че търговецът е бил в обективна невъзможност да изпълни задължението си да издаде касова бележка, тъй като в момента на продажбата фискалното устройство е отказало да работи поради ниските атмосферни температури. Твърди се, че касовият апарат се захранва с батерии и когато температурите са ниски, той блокира, като в подкрепа на това се сочи протокол за извършена проверка от 17.01.2017г. Иска се отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - ТД на НАП - Варна, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на жалбата. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение, че решението на ДРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.    

Добричкият административен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства и становищата на страните, в рамките на наведените от жалбоподателката касационни основания, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалване на решението. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения :

С процесното наказателно постановление едноличният търговец е санкциониран за това, че при извършена продажба на 29.11.2016г. в 14, 25 часа в стопанисвания от него търговски обект – щанд за продажба на плодове, не е издал фискален касов бон от въведения в експлоатация ЕКАФП. Прието е, че описаното деяние съставлява нарушение на чл.25, ал.1, във вр. чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, което подлежи на наказание по реда на чл.185, ал.1 от ЗДДС.   

За да постанови обжалваното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения или нарушения на материалния закон, които да водят до отмяна на НП. Не е споделил довода на жалбоподателката, че ЕКАФП не е работел поради студеното време, тъй като при извършване на проверката на процесната дата от ЕКАФП е извлечен дневен финансов отчет, т.е. той е работел и жалбоподателката не е била в обективна невъзможност да издаде касов бон. Приел е за неотносим към спора приложеният по делото ПИП от 17.01.2017г., защото не касае датата на извършване на нарушението. Въз основа на това е направил извод за законосъобразност на обжалваното НП, в резултат на което го е потвърдил.           

Така постановеното решение е правилно, постановено в съответствие с данните по делото и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила. Районният съд е развил подробни мотиви в подкрепа на своите изводи, които се споделят изцяло от касационната инстанция. От събраните по делото доказателства е безспорно установено, че по време на проверката от контролните органи е отпечатан дневен финансов отчет, поради което правилно и обосновано районният съд е приел, че касовият апарат в обекта е работел и жалбоподателката не е била в обективна невъзможност да издаде фискален касов бон. Неоснователно е позоваването на приложения към административнонаказателната преписка протокол за извършена проверка от 17.01.2017г., защото той се отнася за друга дата, различна от датата на извършване на нарушението, както правилно е преценил и районният съд. Освен това в този протокол е отразено, че по време на проверката щандът е бил празен и не е имало представител на търговеца, т.е. че търговският обект изобщо не е работел, и няма как да служи като годно доказателство за това, че използваното от касаторката фискално устройство не функционира при отрицателни температури навън, както неоснователно се твърди в жалбата. Оценката на доказателствата по делото е извършена в съответствие с процесуалните изисквания и логическите правила, поради което не е налице допуснато процесуално нарушение от страна на съда, което да е довело до неправилно приложение на материалния закон.  

При извършената служебна проверка административният съд не констатира пороци в решението, които да обуславят неговата отмяна, поради което и основание чл.221, ал.2 от АПК

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 164 от 13.04.2017год. на Районен съд - Добрич, постановено по а.н.х.д. № 236 по описа на съда за 2017г.

РEШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ: