Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………………/10.10.2017г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                    МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и с участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 324/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на РЗОК – Добрич срещу повторно постановено въззивно решение № 13/12.04.2017г. по нахд № 116/2016г. по описа на Районен съд – Тервел, с което е отменено наказателно постановление № РД – 13 -204 / 28. 12. 2015г., издадено от директора на РЗОК – Добрич, с което за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, във вр. чл.157, чл.158, ал.2, т.І.А.1 и чл.160, ал.1 от НРД 2015г. за МД на “Д-р А.В. ***, е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева на основание чл.105в, ал.1 от ЗЗО. В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно отменително основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че неправилно районният съд е отменил НП, тъй като е издадено въз основа на отменена санкционна норма. Твърди се, че административнонаказващият орган е приложил отменената санкционна норма на чл.105в, ал.1 от ЗЗО, тъй като тя се явява по-благоприятна за нарушителя от сега действащата разпоредба на чл.106, ал.4 от ЗЗО по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди наказателното постановление. 

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по основателността й.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение, че решението на ТРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.    

Добричкият административен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства и становищата на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, приема за установено следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоопределения срок от лице, с правен интерес от обжалване на решението. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения :

За да постанови обжалваното решение, районният съд е приел, че при издаване на НП е допуснато нарушение на материалния закон, тъй като наказанието е определено въз основа на отменената разпоредба на чл.105в, ал.1 от ЗЗО вместо въз основа на действащата към датата на извършване на нарушението санкционна норма на чл.106, ал.4 от ЗЗО.              

Така постановеното решение е правилно, постановено в съответствие с данните по делото и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила. В случая няма спор, че обжалваната санкция е наложена въз основа на нормативна разпоредба, която е отменена към датата на извършване на нарушението, с оглед на което е нарушено правилото на чл.3, ал.1 от ЗАНН, че за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Не се споделя основното възражение в касационната жалба, че административнонаказващият орган е приложил отменената разпоредба на чл.105в, ал.1 от ЗЗО, тъй като тя е по-благоприятната за нарушителя по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Разпоредбата на чл.3, ал.2 на ЗАНН важи в случаите, когато различните законодателни промени са настъпили след датата на извършване на нарушението, а не преди това и е неотносима към настоящия спор. Неоснователно е и възражението в касационната жалба, че нормативните разпоредби на чл.105в от ЗЗО остават приложими по силата на § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ, бр.48/27.06.2015г.) В посочения текст се казва, че до приемането на нови НРД по чл.53, ал.1 проверките, налагането на санкциите и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред, а проверките, налагането на санкции и тяхното обжалване, започнали до приемане на нови НРД по чл.53, ал.1, се приключват по досегашния ред. Тези разпоредби уреждат единствено процесуалните правила за извършване на проверки, налагане и обжалване на санкции. Те нямат материалноправен характер и не могат да обосноват приложимост на отменени материалноправни норми, каквато е тази на чл.105в, ал.1 от ЗЗО.       

С оглед на изложеното административният съд счита, че решението на ТРС не страда от пороци, които да водят до неговата отмяна, поради което и основание чл.221, ал.2 от АПК

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13 от 12.04.2017 год. на Районен съд - Тервел, постановено по а.х.д. № 116 по описа на съда за 2016г.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ: