Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич,  11.07.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в публично заседание на  четвърти юли  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурор Веселин Вичев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №323/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

         Подадена е касационна жалба от “Д.П.” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Българево, ул. “13-та” №23, представлявано от управителя Д.П.В. срещу Решение №43 от 12.04.2017 г., постановено по нахд №357/2016 г. по описа на РС Каварна. В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което и моли да се отмени решението и да се отмени наказателното постановление. Излагат се съображения във връзка с нормите на чл.132, ал.1 от ЗТ и чл.114, т.3 от ЗТ и какви са разликите между двете, като се твърди, че с класифициране на деянието по чл.114, т.3 от ЗТ е внесено объркване в касатора. Сочи се, че неправилно районния съд е приел, че наложеното наказание е санкция в размер на 500 лева и го е потвърдил, а всъщност наложената имуществена санкция е в размер на 1000 лева и въззивният съд е следвал да измени наказателното постановление, а не да го потвърди.

         Ответникът КЗП - РД Варна не изразява становище по жалбата. 

         Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата и правилност на решението.

         Касационната жалба е подадена в срока по 211, ал.1 от АПК, допустима е и разгледана по същество е  основателна.

         Административният съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт, събраните по делото доказателства и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с 222, ал.1 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

         С Решение №43 от 12.04.2017 г. по нахд №357/2016 г. Каварненският  районен съд е потвърди Наказателно постановление №В-0042621/05.10.2016 г. на Директор на Регионална дирекция на КЗП-РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище и Разград, с което на “Д.П.”***, представлявано от управителя Д.П.В. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.209 от Закона за туризма за нарушаване на чл.114, т.3 от същия закон.  С атакуваното наказателно постановление търговецът е наказан, за това, че при направената проверка на 10.08.2016 г. на КЗП  в  ресторант „Хиподрума“, находящ се в с. Българево и стопанисван от търговеца е констатирано, че при извършване на проверката, търговецът не изпълнил административното си задължение да постави в близост до входа на туристическия обект табелата, която е част от категорийната символика, вкл. удостоверение и табела издадена от категоризиращ орган, с което е нарушил чл.114, т.3 от ЗТ.

За да потвърди наказателното постановление районният съд е приел, че не са налице съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство. Районният съд е направил своите фактически изводи въз основа на показанията на свидетелите, както и въз основа на приложените и приобщени по делото писмени доказателства. Съдът е констатирал, че процесното наказателно постановление е съобразено с материалния закон, както в частта му на посоченото в него нарушение, така и в частта му на наложената санкция. Приел е, че не са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Основавайки се на тези изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил изцяло.

Настоящият състав напълно възприема направените констатации от въззивния съд. Фактическите и правни изводи на съда кореспондират напълно с доказателствата по делото и са в съответствие със закона.

Основателно е обаче възражението на касационния жалбоподател, че неправилно районният съд е потвърдил НП, като е приел, че е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Видно от оспореното наказателно постановление е наложена на дружеството-жалбоподател имуществена санкция в размер на 1000 лева. Според чл. 27 от ЗАНН, административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение; като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В случая, настоящата инстанция намира, че по делото не са налични доказателства, въз основа на които да се приеме, че размерът на имуществената санкция от 1 000 лв. за извършеното нарушение по чл. 114, т. 3 от ЗТ е съобразен с изискванията на чл. 27 от ЗАНН, а наред с това намира, че за постигане целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН е достатъчно да се наложи имуществена санкция в минималния размер, определен от закона. Съответно, размерът на санкцията следва да бъде намален до определения от закона минимум от 500 лева

Поради което и като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да се отмени и тъй като делото е изяснено от фактическа и правна страна, следва да постанови ново решение по същество, с което да се измени обжалваното наказателно постановление.                     

     

            Водим от горното  и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63,ал.1 от ЗАН, Административният съд

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ Решение №43/12.04.2017 г., постановено по нахд 357/2016 г.  на Районен съд гр. Каварна, като вместо това Постановява

          ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление №В-0042621 от 05.10.2016 г. на Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Д.П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Българево, ул. “13-та” №23, представлявано от управителя Д.П.В. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.209 от Закона за туризма за нарушаване на чл.114, т.3 от същия закон като намаля размера на имуществената санкция на 500 /Петстотин/ лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.