Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 12.07.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на четвърти юли, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:        Нели Каменска

                            Теодора Милева

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Веселин Вичев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 320 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите-Регионална дирекция Варна, представлявана от Христо Милев -директор  срещу решение № 44 от 13.04.2017г., постановено по нахд № 363/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна, с което е отменено наказателно постановление № В -036996/03.10.2016г., издадено от директора на КЗП-РД Варна.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е постановено в противоречие със събраните по делото доказателства, в нарушение на материалния закон и на процесуалните правила. Конкретни процесуални нарушения, допуснати от съда не се сочат. Всички изложени в касационната жалба оплаквания са свързани с възражения за неправилност на решението, поради липса на основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Изразено е становище, че извършеното нарушение на 132, ал.1 от Закона за туризма е с висока степен на обществена опасност, което било видно от приетия от законодателя минимум на санкцията от 1 000 лв. за извършването му. Иска се отмяна на въззивното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – „Д.П.“***, представлявано от Д.П.В., не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е основателна, тъй като нарушението на чл.132, ал.1 от Закона за туризма било установено, същото не можело да се приеме за маловажен случай, защото е засегнало неограничен кръг потребители. Пледира отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

  В производството пред въззивния съд е установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 10.08.2016г. в с.Българево, община Каварна, търговски обект- семеен хотел „Хиподрума“, стопанисван от „Д.П.“ ЕООД било установено, че няма поставено на видно място и при поискване не било представено веднага удостоверението за утвърдена категория с № 267/15.08.2011г.- „две звезди“, издадено от община Каварна за семейния хотел, разполагащ с 10 стаи и 20 легла. Удостоверението било представено в хода на проверката „след дълго търсене от служителите в обекта“ в ресторант „Хиподрума“, прилежащ към семейния хотел обект. За проверката е съставен констативен протокол № К-0232776/10.08.2016г. На 12.08.2016г. на дружеството бил съставен акт за установяване на административно нарушение по чл.132, ал.1 от Закона за туризма, затова, че не било поставено на видно място издаденото от общината удостоверение за категоризация „две звезди“ за семейния хотел. Въз основа на така съставения акт било издадено наказателното постановление оспорено пред РС Каварна.

Изложената фактическа обстановка, съдът е приел за безспорно установена от представените с преписката доказателства и дадените в хода на съдебното производство свидетелски показания . Изложил е мотиви, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, които били съставени от компетентни лица при правилна правна квалификация на извършеното. За да отмени наказателното постановление съдът е коментирал разпоредбата на чл.132, ал.1 от ЗТ, и е приел, че конкретното деяние се отличава от обичайните хипотези на нарушенията от същия вид с по-ниската си степен на обществена опасност и затова е следвало да се приложи чл.28 от ЗАНН.

Решението е правилно. Не са налице основанията по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК за неговата отмяна, тъй като материалният закон е приложен правилно, а съществени процесуални нарушения при постановяването му не се констатират.

Споделя се извода на районния съд, че деянието представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от ЗТ следва всички потребители на туристически услуги да бъдат уведомени за категорията на съответния обект, а оттам за качеството на предлаганата услуга и нейната цена. В административно-наказателната преписка няма данни да са произтекли каквито и да е негативни последици за потребителите на хотелската услуга, нито че същите са били въведени в заблуждение относно действителната категоризация, получена от търговеца още през 2011г. Напротив, некоректно актосъставителят не е отразил в АУАН всички факти и обстоятелства, свързани с деянието, за което на дружеството е наложена имуществената санкция от 1 000 лв. Видно от съдържанието на съставения в хода на проверката Констативен протокол от 10.08.2016г. проверяващият орган е удостоверил, че на видно място е поставен ценоразпис с обявени цени на нощувките, изписан четливо на български език, че цените били обявени в български лева и били определени в еднакъв размер за всички туристи. На входа на обекта била поставена информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, както и имената на лицето, отговорно за обекта и телефон за връзка. В обекта се поддържал и регистър за рекламации. Липсват констатации за рекламации от потребители по повод категорията на обекта „две звезди“.

Предвид тези обстоятелства, неупоменати изрично в съставения АУАН, настоящият касационен състав споделя извода на районния съд в гр.Каварна, че се касае за маловажен случай на извършено административно нарушение.

Целта на изискването по чл. 132, ал. 1 от ЗТ е всички потребители на туристически услуги да бъдат уведомени за категорията на съответния обект, а от там за качеството на предлаганата услуга и нейната цена.

С поставянето на видно място удостоверението, по утвърден образец се постига само част от целта по чл.132, ал.1 от ЗТ, тъй като съществената информация за потребителите в обекта се съдържа в поставената информация за цените на стаите, собственика на обекта и материално отговорното лице с неговия телефон за връзка. При положение, че тази съществена информация за потребителите е била поставена на видно място, непоставянето на видно място на самото удостоверение за категоризация, разкрива значително по-ниска степен на обществена опасност и може да се определи като маловажно. Няма данни потребители на услугата да са били въведени в заблуждение относно действителната категоризация, поради което деянието може да се определи като маловажно. В нарушение на чл.53, ал.1 от ЗАНН наказващия орган не е съобразил тези обстоятелства, както и това, че търговецът е бил изряден по отношение на значимата за потребителите информация. Не е съобразил и че нарушението е констатирано за първи път в малък обект- семеен хотел,  намиращ се в малко населено място. Затова е правилна преценката на съда, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като в конкретния случай и предвид вида на обекта „семеен хотел“ целите на административното наказване по чл.12 от  ЗАНН се постигат чрез прилагането на чл.28 от същия. Наказващият орган е следвало да не налага санкцията от 1000 лв., а да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение ще бъде санкциониран с тази санкция.

Затова настоящият състав на Административен съд –Добрич приема, че касационната жалба е неоснователна, а решението на въззивния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд - Добрич

 

                                     Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 44 от 13.04.2017г., постановено по  нахд № 363/ 2016 г. по описа на Районен съд - Каварна.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: