Р Е Ш Е Н И Е

309

 

гр. Добрич, 12.07.2017г.

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на четвърти юли, две хиляди и седемнадесетата година, в състав:                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря, Стойка Колева, разгледа докладваното от председателя административно дело № 318 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. Образувано е по жалба на Областния управител на област Добрич, К.Й.К., против решение № 4-45 по протокол № 4 от заседание на Общински съвет на община Тервел, проведено на 27.04.2017 г.

Областният управител счита решението за незаконосъобразно като несъобразено с разпоредбата на чл.27, ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА). В жалбата е изразено становище, че в противоречие с изискването на чл.27, л.3 от ЗМСМА решението било прието с гласовете на 11 общински съветници при общ брой на присъстващите 21. При спазване на изискването за мнозинство повече от половината общински съветници, решението следвало да се приеме с гласовете на 12 общински съветници. По тези съображения, поддържани в съдебно заседание от процесуалния му представител, областният управител счита, че решението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът, Общински съвет-Тервел, представляван от председателя С.С.и юрисконсулт Д.Х.Д., оспорват жалбата на областния управител като изразяват противоположното становище. А именно, при общ брой 21 присъствали общински съветници,  гласовете на 11 съветници образували фактически мнозинство за приемане на решението съгласно разпоредбата на чл.27, ал.3 от ЗМСМА. Изтъква се, че още при приемането на ЗМСМА законодателят предвидил съставите на общинските съвети в страната да са с нечетен брой, какъвто е и броят на общинските съветници на Община Тервел. Целта била нечетният брой съветници от 21 души „да наклони везната“ в случаите, когато десет съветници са гласували за приемане на решението, а останалите десет- против приемане на решението. В подкрепа на изразеното становище за прилагането на нормата на чл.27, ал.3 от ЗМСМА представя съдебни решения на ВАС. Пледира оспореното от областния управител на област Добрич решение на Общински съвет-Тервел да бъде оставено в сила. И претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд - Добрич, след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с твърденията на страните, намира за установено следното:

Предмет на съдебен контрол е решение № 4-45 по протокол № 4/27.04.2017г., с което Общински съвет – Тервел е одобрил структурни промени в административното управление на детските градини на територията на община Тервел, както следва: с т.І от оспореното решение общинският съвет е дал съгласие ДГ „Любопитко“ с.Божан с филиали ДГ с.Коларци, ДГ с.Балчик и ДГ с.Ангеларий да се промени в ДГ “Светулка“ с.Коларци с филиали в селата Балик, Ангеларий и Божан, а по т.ІІ от решението е дал съгласие ДГ „Здравец“ гр.Тервел да бъде преобразувана чрез вливане в нея на филиал на ДГ“Детелина“ с.Жегларци. В решението подробно са изложени и причините, наложили предложените структурни промени.

Видно от представената административна преписка и пълният протокол № 4/27.04.2017г. от проведеното на 27.04.2017г. заседание, при гласуване на решението са присъствали и гласували поименно всички избрани 21 общински съветници, от които 11 съветници са гласували за приемане на решението, 8 са били против и двама са се въздържали. Решението е било отразено в протокола като прието.

Приемането на решението е било включено в т.5 от дневния ред на заседанието на общинския съвет, насрочено за 27.04.2017г. и е по Докладна записка на кмета на Общината, Живко Георгиев, в която са изложени съображения за оптимизиране на мрежата от детски градини на територията на община Тервел. Предложението на кмета е било разгледано на 26.04.2017г. на съвместно заседание на постоянните комисии по „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми“ и на ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост, както и на съвместно заседание на ПК“Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм и ПК“ Обществен ред, устройство на територията и екология“, проведено на 25.04.2017г. С мнозинството от гласовете на присъстващите комисиите са взели решение да подкрепят внесената докладна записка.

Със заповед от 12.05.2017г. областният управител е върнал решението за ново обсъждане като е изложил мотиви, че същото не е прието с предвиденото в закона мнозинство по чл.27, ал.3 от ЗМСМА. Заповедта е получена в Общински съвет Тервел на 15.05.2017г. като 14-дневния срок за произнасяне на общинския съвет по чл.45, ал.7 от ЗМСМА е изтекъл на 29.05.2017г. На 02.06.2017г. областният управител е оспорил решението пред съда. Оспорването е в срока по чл.45, ал.8 от ЗМСМА.

Оспорването е допустимо, а разгледано по същество е основателно.

Съгласно нормата на чл.27, ал.3 от ЗМСМА, решенията на общинските съвети се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. При изчисляване на мнозинство за вземане на решение от колективен административен орган, осъществяващ правно регламентирана административна дейност, следва да се прецени налице ли е минималния брой от членовете на органа, подкрепили решението, за да се счита то за прието. Настоящият състав на съда споделя виждането, че при преценка за наличие на мнозинство математическия резултат винаги трябва да е цяло число, защото не е възможно решение на колективен орган на управление да се приема с мнозинство от половин глас. Ако при изчисляване на мнозинството числото не е цяло, то следва да се закръгли на следващата по-голяма величина (в този смисъл решение № 10538/2008г. по адм.д. № 11129/2008г., ІV отд. на ВАС, решение № 3469/2009г. по адм.д. № 2227/2009г., ІV отд на ВАС, решение № 1266/05.02.2015Г. по адд. № 9677/2014г., ІІІ отд. на ВАС).

В конкретния случай Общински съвет Тервел се състои от 21 съветника, като всичките са присъствали на проведеното заседание. Половината от присъствалите 21 общински съветници е числото 10,5. Понеже математическия резултат 10,5 не удовлетворява правните изискванията при формиране на волята на колективния орган, тъй като няма как половин глас да надделее при вземането на решението, то това число следва да се закръгли до следващата по-голяма величина 11, от което следва че половината от присъствалите  21 общински съветници са 11 души, а не 10,5. Повече от половината, съгласно чл.27, ал.3 от ЗМСМА, са 12 съветници, гласовете на които са необходими за приемане на решението.

Нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА е императивна и предписва, че решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Всяко отклонение от това правилото е съществено и обуславя отмяна. В случая непостигането на предвиденото от закона мнозинство при вземане на решение от колегиален орган, какъвто е общинският съвет, води до неговата отмяна като незаконосъобразно.

По тези съображения настоящият състав намира, че оспорването на областния управител е основателно, тъй като за формирането на волята на Общински съвет Тервел при приемане на оспореното решение са били необходими минимум 12 гласа от присъствалите 21 общински съветници.

 Предвид направеното искане ответникът следва да бъде осъден да заплати на Областна администрация - Добрич разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на основание чл.143, ал.1 от АК във връзка с чл.78, ал.8 от ГПК и чл.24 от Наредба за заплащането на правна помощ.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Добрички административен съд, ІV състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на областен управител на област Добрич  решение № 4-45 по протокол № 4 от заседание на Общински съвет на община Тервел, проведено на 27.04.2017г.

ОСЪЖДА Общински съвет – Тервел да заплати на Областна администрация Добрич сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: