П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 31.10.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело №314, по описа за 2017 година.

На второ четене в 13:09 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА- ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ се представлява от прокурор ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ПРОТЕСТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ДОБРИЧ, редовно уведомен, не се представлява.

П.Т.З., подател на жалба, редовно призован, не се явява, не се представлява.

по хода на делото

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва : В предходно съдебно заседание съдът е дал указания на жалбоподателя П.Т.З. да докаже наличие на правен интерес от обжалване на процесната наредба, като му е посочил и последиците от неизправяне на тази нередовност, констатирана от съда.

На 17.10.2017г. с вх.№2276 е постъпило уточнение от жалбоподателя, към което са приложени като доказателства снимки от град Добрич, на които фигурира той, читателска карта, издадена на 03.10.2017г. от Народно читалище “Йордан Йовков”, такса за издаване на картата, карта за РБ”Дора Габе”- читалня и интернет, такса от 03.10.2017г. за ползване на “Синя зона” в град Добрич.

Към уточнението е приложен протокол от съдебно заседание на АдмС- Варна от 28.09.2017г.,  с цел да се установи, че лицето З. е прието като жалбоподател по дело образувано по протест на Окръжна прокуратура Варна срещу наредба за принудителното преместване на МПС с техническо средство “паяк” на територията на гр.Варна.

С уточнението жалбоподателят обосновава правния си интерес, с многократното паркиране на пътното превозно средство в платения общински паркинги на град Добрич, тъй като е читател на двете библиотеки в град Добрич, за което е приложил читателски карти. Твърди, че като читател на двете библиотеки има възможност  при четене на книги несъзнателно да удължи престоя си извън заплатения час, при което да му бъде репатриран автомобилът. Посочва съдебна практика  и се позовава на определения на други административни съдилища, при които със същите доказателства е било прието, че има правен интерес от участие в съдебното производство. Цитирани са определения на Административни съдилища – Варна, Шумен, Пловдив, София-област, Бургас, Благоевград, Габрово. Като посочва, че очаква решение за незаконно репатриране на МПС по дела на АдмС - Благоевград, Стара Загора и Хасково.

СЪДЪТ констатира, че по отношение на картата на РБ”Дора Габе” не може да се разбере от кога е издадена същата.

С вх.№2383 от 31.10.2017г. е постъпила молба от страна на ответника чрез адвокат Зорница Михайлова, с която заявява, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. Във връзка с уточнението за правния интерес на жалбоподателя настоява, че оспорената разпоредба е отменена, влязла в сила и към момента правният му интерес е отпаднал. Позовава се на решение на ВАС по адм.дело №11199/2014г., като прилага и определение №1718/27.08.2015г. по адм.дело №1193 по описа за 2015г. на Административен съд Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на подобно лице.

В тази връзка настоява да бъде оставена жалбата без разглеждане, в условията на евентуалност, ако съда приема, че лицето има правен интерес прави отново възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

По адм.дело  №389/2017г., което е присъединено към настоящото дело, прието изцяло като доказателство, в него е приложена декларация от едно лице В.К., в което декларира, че предоставя автомобилът си на П.Т.З. да го ползва в цялата страна. Тази декларация е нотариално заверена на 26.05.20177г. По същото това дело са представени свидетелство за управление на МПС, както и свидетелство за регистрация на МПС на П.Т.З., от което е видно, че същия е собственик на автомобил “Москвич21412” с рег.хххх.

ПРОКУРОР : По претенцията, която има З. изразявам следното становище :  към момента, към който същия е представил доказателства, че  като любознателен гражданин се е записал в библиотеката в град Добрич, с цел да се самоусъвършенства с неговата жалба и с протеста, по който е образувано първоначалното дело срещу общинска наредба вече е била отменено т.е. към момента, в който гражданина З. е имал правен интерес тази разпоредба вече не е съществувала в правния мир. Второ, видно от материалите по делото правната възможност да се подават жалби срещу разпоредби на общински наредби, която съществува за всеки един гражданин на страната в конкретния случай се е превърнало от гражданина З. в злоупотреба с процесуално право. Представеният документ за адвокатски хонорар е формален. Видно от материалите по делото адвокатска помощ в конкретния случай въобще не е била указана на гражданина, подозирам, че жалбата, която е представена в АдмС-Добрич е на копи-пейст на жалби представени в административни съдилища по сходни казуси в страната, поради което, моля да отхвърлите претенцията на жалбоподателя З., като недопустима, вкл.и във връзка с претендирания от него разход на делото.

Да се приемат представените писмени доказателства.

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените писмени доказателства с допълнението към жалбата вх.№2276/17.10.2017г. : 4бр.снимки, читателска карта, издадена на 03.10.2017г. от Народно читалище “Йордан Йовков”, такса за издаване на картата, карта за РБ”Дора Габе”- читалня и интернет, такса от 03.10.2017г. за ползване на “Синя зона” в град Добрич, протокол от съдебно заседание на АдмС- Варна от 28.09.2017г..

СЪДЪТ, като взе предвид становището на представителя на прокуратурата по приетите в днешно съдебно заседание, съответно сторени уточнения и молбата на ответника, както и стореното в предходно съдебно заседание изявление, във връзка с подадената молба за прекратяване на производството по делото предвид обстоятелството, че с решение № 24-6 от 19.09.2017г. на Общински съвет град Добрич е отменена оспорената разпоредба, счита, че следва да се произнесе в следния смисъл :

На първо място, по отношение правния интерес на жалбоподателя П.З. *** да оспорва разпоредба на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства, и пешеходците, на територията на Община гр.Добрич, настоящият състав на съда взе предвид представените доказателства – читателски карти от градските библиотеки и обстоятелството, че същите са издадени на 03.10.2017г., т.е. след подаване на жалбата и след указанията на съда в съдебното заседание от 26.09.2017г. да обоснове правния си интерес. Съдът намира, че доказателствата, с които се цели да се докаже правен интерес са създадени именно и с оглед процеса. Не се установява П.З. към момента на подаване на жалбата да е имал пряк, личен, непосредствен, обоснован и правомерен правен интерес да оспорва разпоредби от местната наредба.

От друга страна, дори и да се приеме, че З. е имал правен интерес да оспори  норми от наредбата, които го засягат, то към датата на създаване на доказателствата, обосноваващи правния му интерес, т.е. към момента на снабдяване с читателски карти от градските библиотеки, 03.10.2017г., интересът му да оспорва е отпаднал, поради отмяната на оспорените разпоредби, извършена с решение на Общински съвет на Община град Добрич от 19.09.2017г.

С оглед изложеното настоящия състав на Административен съд –Добрич счита, че както към датата на подаване на жалбата, така и към настоящия момент П.З. няма законен правен интерес за оспорване на разпоредбата по чл.42,ал.1 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства, и пешеходците, на територията на Община гр.Добрич. Жалбата му се явява недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане и производството по нея да се прекрати.

С оглед недопустимостта на жалбата, поради липса на правен интерес не са налице и предпоставки за присъждане на сторените по делото разноски.

По отношение протеста на прокуратурата съдът, като взе предвид, че с решение №24-6 по протокол 26 от заседание на Общински съвет – град Добрич, проведено на 19.09.2017г., е отменена оспорената с протест на Окръжна прокуратура – Добрич вх.№1268/02.06.2017г. на АдмС-Добрич, разпоредба на чл.36, ал.1 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства, и пешеходците, на територията на Община гр.Добрич, приета от Общински съвет – Добрич, както и изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич, счита, че е налице хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК-оттегляне на оспорения акт.

С оглед на това и на основание чл.159, т.3 от АПК протестът също следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на представителя на Окръжна прокуратура Добрич и на основание чл.143, ал.2 от АПК на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник.

С оглед изложеното и на основание чл.159, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№1268 от 02.06.2017г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Т.З. ***, подадена чрез адвокат Б.Б.,***.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 314/2017г. по описа на АдмС-Добрич.

ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура Добрич и от получаване на съобщението за П.Т.З., и за ответника по делото.

ДЕЛОТО приключи в 13:31 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 01.11.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                                                    2.

 

 

 

СЕКРЕТАР :