Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 501
гр.Добрич, 12.12.2017год.


В   ИМЕТО   НА   НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                              МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА изслуша докладваното от съдия Милена Георгиева касационно административно дело № 313/ 2017 год.

          Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

          Образувано е по касационна жалба от “СИД 12” ЕООД, с.Орляк, ул. ”Втора” №10 , ЕИК 202230436, представлявано от Ц.М.Р. с ЕГН ********** ***,  срещу Решение № 51/ 09. 02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1454 по описа на Районен съд Добрич за 2016 година. С оспорваното решение е потвърдено  Наказателно постановление № 220211/21.10.2016г.,издадено от Директора на ТД на НАП Варна, с което на касатора, за констатирано нарушение на чл.25,ал.1,т1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118,ал.4,т.4 и чл.185,ал.1,  от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева,на основание чл.185,ал.1 от ЗДДС.

          Касаторът–“СИД 12” ЕООД настоява за отмяна на оспорваното решение, респективно отмяна на наказателното постановление.Счита за неправилно приетото от съда,че разликата в оборотите от касовия апарат и тетрадката от обекта се дължат на неиздадени касови бонове и това е укриване на оборот.В протокола от проверката е посочено,че при контролна покупка от служителите на НАП е издадена касова бележка, а и при проверка през предходния месец също е издаден касов бон.Твърди,че разликата между касовия апарат и наличните пари в касата е от оборотните пари, с които започват работа.Същите били описани в касовата книга, но не били заведени в касовия апарат.В съдебно заседание, касаторът не се представлява.Депозира писмена молба, делото да се гледа в отсъствие на представител на дружеството.

          Ответникът-ТД на НАП Варна,редовно призован, не се представлява.   

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава становище за неоснователност на касационната жалба и счита, че решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно.В хода на административно-наказателното производство и в съдебното производство безспорно е доказано,че има извършено административно нарушение, а именно,че има установена разлика между открит оборот продажби за периода 22-23.06.2016г. между касовия апарат и данни от иззета тетрадка по проверката в размер на 84,14 лева.Не са налице допуснати процесуални нарушения, предвид което решението следва да се потвърди.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от надлежно упълномощено лице и относно Решение,с което се засягат правата на касатора.Разгледана по същество, същата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК, преценявайки доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

          Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от “СИД 12” ЕООД  срещу Наказателно постановление № 220211/21.10.2016г.,издадено от Директора на ТД на НАП Варна, с което на дружеството, за констатирано нарушение на чл.25,ал.1,т1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118,ал.4,т.4 и чл.185,ал.1, ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500  лева,на основание чл.185,ал.1 от ЗДДС.Наказанието е наложено за това че при извършена проверка на 01.09.2016г. в 11.30 часа,  документирана в ПИП № 0093788/01.09.2016г. на търговски обект–баничарница,  находяща се в гр.Добрич, ул.”Дунав” до бл.24,стопанисван от “СИД 12” ЕООД, в обекта,непосредствено до касата е открита тетрадка-малък формат с надпис “СИД 12” ЕООД в която, назначеното на трудов договор лице Русева, собственоръчно написало,че в “тетрадката са описани разходи и обороти за обект баничарница на адрес ул.”Дунав” до бл.24, от дата 01.04.2016г. до 31.08.2016г.” Тетрадката била иззета на основание чл.40 от ДОПК. След анализ на данните проверяващите установили,че за периода 22.06.2016г. до 23.06.2016г. оборота от продажби в обекта е в размер на 46,65 лева. В обекта е наличен и въведен в експлоатация ЕКАФП с посочен модел, който по време на проверката работи.След взети данни от информационната система “Фискални устройства” се установило,че за същия период оборота от продажби, отразени във фискалната памет на фискалното устройство в обекта, е в размер на 46,65 лева. Установената разлика за периода между касовия апарат и данните от иззетата тетрадка са в размер на 84,14 лева.Наказващият орган е определил тази разлика като укрит оборот от продажби и е приел,че задълженото лице “СИД 12” ЕООД, с ЕИК по Булстат 202230436 не е изпълнило задължението си да  издаде фискални касови бележки за периода 22.06.2016г. до 23.06.2016г. за сумата от 84,14 лева, която представлява стойността на извършени продажби в обекта, с което е нарушил реда и начина за регистриране и отчитане на продажби на стоки в търговския обект,чрез ФУ. Правната квалификация наказващия орган е определил като нарушение на чл.25,ал.1,т1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118,ал.4,т.4 и чл.185,ал.1, ЗДДС. Предвид липсата на спорни обстоятелства, наказващият орган е приел,че не е необходимо да се провежда разследване по чл.52,ал.4 ЗАНН. В наказателното постановление  е отразено, че нарушението е за първи път,описани са доказателствата,които потвърждават установеното нарушение. АНО е посочил, че при определяне размера на наказанието е взел предвид всички смегчаващи и отегчаващи обстоятелства. Преценил е ,че липсват предпоставки да се приложи чл.28 от ЗАНН и е определил наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева,на основание чл.185,ал.1 от ЗДДС.

          За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел фактическата обстановка описана в АУАН и НП, която се подкрепя от показанията на св. Ася Дукова,св.Емилия Симеонова и св.Антония Русева, както и от заключението по назначената Съдебно-счетоводна експертиза съгласно която,след съпоставка на сумите,посочени в иззетата тетрадка ,с тези от ЕКАФП, за процесния период се установява разлика в размер на 84,14 лева,в т.ч. за дата 22.06.2016г.-44,49 лева, а за дата 23.06.2016г.-39,65 лева. Сумата представлява реализиран оборот в търговския обект за този период, който не е отчетен през касовия апарат. Съдът е приел за безспорно доказано, че визираното в акта и постановлението нарушение е извършено от въззивника.Подложил е на цялостна проверка атакуваното наказателно постановление и е преценил,че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.Коментирал е,че тетрадката е иззета по чл.40 от ДОПК, който като специален закон определя изземването като законосъобразно. В тази връзка е приел,че данните от тетрадката са допустими писмени доказателства, събрани по установения ред за установяване на правно- релевантните факти и обстоятелства по спора.За страната,която е създала тези доказателства, те представляват извънсъдебно признание на фактите, които са отразени в тях и се ползват с доказателствена сила, докато не бъдат опровергани, като се докаже тяхната невярност.Съдът е коментирал и размера на санкцията,наложена в минималния законоустановен, който не подлежи на преразглеждане. Изложил е подробни съображения,защо нарушението не може да се квалифицира по чл.28 от ЗАНН и е потвърдил наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

            Настоящият състав, като прецени изложените от касатора основания и събраните във въззивното и касационното производство доказателства, споделя изцяло изводите на съда за доказаност авторството на деяниетоъответно за реализирано от дружеството нарушение,посочено в атакуваното наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен органри издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат неговата отмяна,съответно отмяната на съдебното решение на това основание. При преценка на оспорвания съдебен акт касационният състав установи, че решаващият съд е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делотоеспективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираното нарушение.  

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 51 от 09.02.2017г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 1454 по описа на съда за 2016г.

 

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: