О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

312

гр. Добрич , 06.11. 2017 год.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на шести ноември  две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА МАРКОВА- ГЕОРГИЕВА

 

постави на разглеждане адм. дело № 309/ 2017г. по описа на съда и установи  следното :

          Делото е образувано по жалба от Г.М.Д. ***, срещу Решение № 8/ от 03.04.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с  което е потвърдено разпореждане №241-00-2531-3/23.03.2017г.Със същото, на осн. Чл.54г,ал.4 от КСО е спряно производството по изплащането на парично обезщетение за безработица на жалбоподателката.

          В съдебно заседание на 16.10.2017г. жалбоподателката се явява лично и с адв. Г.Д. която уведомява съда,че ответната страна е изплатила на Д. дължимите обезщетения към 20.09.2017г. За твърденията не се представят доказателства.Иска се от съда да прекрати делото,като присъди сторените от Д. разноски. Липсва заявление за оттегляне на жалбата. В съдебното заседание ответникът,редовно призован,не се представлява и не изразява становище по искането на жалбоподателката.

          На 17.10.2017г. в деловодството на съда е постъпила писмо от Директора на ТП на НОИ-Добрич, с изх.№1029-24-2525/11.10.2017г., и е представено разпореждане №241-00-2531-5/09.08.2017г., издадено от Ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Добрич, с което е възобновено изплащането на отпуснатото с разпореждане № 241-00-2531-1/22.11.2016г. парично обезщетение за безработица на   Г.М.Д. *** за периода от 12.03.2017г. до 29.12.2017г. в размер на 21,80 лева дневно.

           Съгласно цитираното писмо,разпореждане  №241-00-2531-5/09.08.2017г.  е представено от Директора на ТП на НОИ-Добрич на  основание чл.156,ал.1 от АПК.

           Предвид изложеното съдът прецени,че действията на ответника се равняват на оттегляне на обжалвания акт от административния орган.При  това положение,на основание чл.143,ал.2 от АПК,на жалбоподателката следва да се присъдят разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева.

           Така мотивиран,АдмС-Добрич

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.Д. ***,ЕГН **********, срещу Решение № 8/ от 03.04.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с  което е потвърдено разпореждане №241-00-2531-3/23. 03.2017г.  на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Добрич.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 309 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич.

          ОСЪЖДА  ТП на НОИ - Добрич, да заплати на Г.М.Д. ***, ЕГН **********,сумата от 300 лева.

          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                                          Административен  съдия: