О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../30.06.2016 г, гр. Добрич

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 6-ти състав в закрито заседание на тридесети юни  през две хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от съдия-докладчик Т. Милева адм.дело 304 по описа на ДАС за 2017 г. намира за установено следното:

 

           Производството по делото е образувано по жалба  на ***със седалище и адрес на управление ***представлявано от управителя К.Р.С.Н., чрез *.***. - САК против Решение №РД-01-0501 от 05.04.2017 г. на кмета на община Каварна, с което е потвърден РА №11 от 14.02.2017 г., издаден на осн. чл.119, ал.2 от ДОПК.

 

         С разпореждане на съда от 30.05.2017 г. жалбата е оставена без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, с оглед констатирани нередовности по смисъла на чл.150, т.5 и чл.151, т.3  от АПК. На жалбоподателя е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите на жалбата. Съобщението с указанията на съда е връчено на 05.06.2017 г. лично на процесуалния представител на дружеството – адв. В.Д. - САК. В предоставения 7-дневен срок, нередностите на жалбата не са отстранени, независимо от  предупреждението за неблагоприятните последици от неизпълнението на разпореждането.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.158 и чл.160 от АПК, административният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от ***със седалище и адрес на управление ***представлявано от управителя К.Р.С.Н., чрез *.***. - САК против Решение №РД-01-0501 от 05.04.2017 г. на кмета на община Каварна, с което е потвърден РА №11 от 14.02.2017 г., издаден на осн. чл.119, ал.2 от ДОПК.

           ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №304/2017 г. по описа на ДАС.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: