О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

08.06.2017г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

            Добрички административен съд, в закрито заседание на осми юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Дарина Витанова

                    Нели Каменска

като разгледа докладваното от съдия Каменска частно касационно административно дело № 302/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК и е образувано по частна жалба на Д.А. *** срещу Определение № 110/10.03.2017г., постановено по административно дело, означено като гр.д. № 48/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което е прекратено производството по делото, поради това, че по оспорването има влязло в сила съдебно решение № 138/30.05.1997г. на Районен съд Балчик.

            Жалбоподателката не е съгласна с определението на съда за прекратяване на производството по делото. Счита, че делото следва да бъде отново преразгледано, тъй като в искането за възстановяване на имотите заявителите били допуснали техническа грешка, изразяваща се в неправилно посочване на собственика на имотите- Димитра Йорданова Генчева. Твърди се, че заявителите следвало да посочат като собственик на имотите бащата на Димитра Генчева- Иван Железов Желев.

            Ответникът, Общинска служба по земеделие – Балчик,  редовно уведомена, не изразява становище по частната жалба.

            След преценка на представените по делото доказателства, Административен съд гр.Добрич намира, че оспореното определение за прекратяване на делото е правилно и законосъобразно,  издадено е на основание чл.159, т.6 от АПК, тъй като по оспорването има влязло в сила съдебно решение.

От доказателствата по делото се установява, че производството пред Районен съд Балчик е било образувано по жалба  на Д.А. *** срещу решение на Поземлена комисия Балчик взето с протокол № 24-8/13.09.1993г., с което е постановен отказ да се признае правото на възстановяване на собствеността върху 35 дка на наследниците на Димитра Йорданова Генчева по заявление вх. № Б632/28.02.1992г., подадено то Тодорка Стефанова Иванова. Съдът е изискал преписката и е установил, че след постановяване на отказа наследниците на Димитра Йорданова Генчева, в т. ч. заявителката Тодорка Иванова и жалбоподателката Д. Анастасова, са го оспорили пред районния съд в гр.Балчик.  Съдът е разгледал жалбата им и на 30.05.1997г. е постановил решение № 138 по адм.д. № 428/1996г., с което я е оставил без уважение като неоснователна и е потвърдил решението на Поземлена комисия Балчик, взето по протокол № 24-8/13.09.1993г. по заявление № Б632/92. Решението е влязло в сила на 30.05.1997г. Впоследствие, по молба на Д.А. и други физически лица пред Върховен административен съд е било образувано адм.д. № 2031/2008г. с искане за отмяна на влязлото в сила решение по адм.д. № 428/96г. на РС гр.Балчик, на основание чл.239, т.1 от АПК.  С решение № 3742/19.05.2008г., Върховен административен съд , ІV отделение е разгледал искането по същество и го е отхвърлил като неоснователно.

Въз основа на тази фактическа обстановка Районен съд гр.Балчик е приел, че жалбата срещу решение на ПК-Балчик, взето по протокол № 24-8/13.09.1993г., е недопустима и е прекратил производството по делото.

Съгласно чл.159, т.6 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а съдебното производство се прекратява, когато по оспорването има влязло в сила съдебно решение. В случая е явно, че оспореното решение на поземлената комисия от 13.09.1993г. е било обжалвано и оставено в сила с влязлото в сила на 30.05.1997г. съдебно решение № 138 по адм.д. № 428/1996г. на РС гр.Балчик. Нещо повече, проведено е производство по чл.237 и сл. от АПК за отмяна на влязлото в сила решение и с друго влязло в сила решение , постановено по адм.д. № 20131/2008г. по описа на Върховен административен съд е прието, че не са налице основанията за отмяна на влязлото в сила решение на Балчишкия районен съд. Налице е тъждество между двете дела, което обстоятелство е абсолютна процесуална пречка за повторно разглеждане по същество на така отправеното искане. Влязлото в сила съдебно решение между същите страни по същия правен спор погасява правото на жалба и прави новото съдебно производство недопустимо. Съгласно чл. 177, ал. 3 от АПК решението, с което е отхвърлено оспорване за отмяна на административен акт, е пречка за оспорването му като нищожен, както и за оспорването му на друго основание.

По тези съображения касационният състав намира частната жалба за неоснователна. Определението следва да бъде оставено в сила, тъй като са налице предпоставките, при наличието на които съдът е длъжен да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по делото.

Така мотивиран и на основание чл.235 във вр. с чл.221, ал.2 от АПК, Втори касационен състав на Административен съд гр.Добрич

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 110/10.03.2017г., постановено по административно дело, означено като гр.д. № 48/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

     Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: