ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/30.05.2017 год.,гробрич

 

Добричкият административен съд,  VІ състав, в закрито заседание на тридесети май две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева частно административно дело № 299 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 във връзка с, ал. 5 от АПК и чл. 188 от ЗДДС. Настоящото производство е образувано по искането на Д.*, със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя В.Г.Н. против разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ №127-ОП/18.05.2017 г.  издадена от директора на Дирекция "Контрол“ в ТД НАП Варна издадена на основание чл. 186 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за нарушение чл. 3, ал. 1 на Наредба № Н - 18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства. Разпореждането за предварително изпълнение е включено в заповедта, а жалбата срещу заповедта съдържа и искането по чл. 60, ал. 4 вр. с, ал. 5 от АПК съгласно препращащата норма на чл. 188 от ЗДДС.

Ответникът в представено писмено становище по делото, счита, че правилно е допуснато предварителното изпълнение на Заповед №127-ОП/18.05.2017 г. на Директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Варна.

След като се запозна с представените писмени доказателства и със становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С посочената заповед е разпоредено запечатване на търговски обект - павилион за хранителни стоки, находящ се в *** до ритуален дом, стопанисван от „Д.* и забрана за достъп до него за срок от 7 /седем/ дни на осн. чл.186, ал.1 и чл.187, ал.1 от ЗДДС. На основание чл. 188 от ЗДДС във връзка с чл. 60 от

АПК е допуснато предварително изпълнение на административния акт по съображения, че предварителното изпълнение ще доведе до предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси – спазване на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, интересът на държавния бюджет за регистриране и отчитане от задълженото лице на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект и правилно определяне на реализираните от същото доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено, а и от закъснението на изпълнението могат да настъпят значителни и труднопоправими вреди за фиска.

          Принудителната административна мярка, наложена на 18.05.2017 г. и съобщена на 25.05.2017 г. е във връзка с проверка на обекта на 17.05.2017 г., при която е констатирано неотчитане на сума от 33,56 лв. с издаване на фискален бон от ФУ. Установено е, че тази сума е разлика между документалната и фактическата наличност.

Заповедта е съобщена на жалбоподателя на 25.05.2017 г., а жалбата е подадена на 29.05.2017 г. /3-дневния срок изтича в ден неделя/ директно до съда с направено в нея искане за спиране на предварителното изпълнение, по което се произнася настоящия състав в това производство.

В направеното искане за спиране на предварителното изпълнение жалбоподателят твърди, че тъй като се касае за обект с хранителни стоки и предварителното изпълнение на мярката би нанесло непоправими вреди на дружеството.

За да постанови оспореното предварително изпълнение административният орган се е позовал на нормата на чл. 188 от ЗДДС във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК. Нормата на чл. 188 от ЗДДС не допуска предварително изпълнение по силата на самия закон, а препраща към АПК относно допускането или не на предварително изпълнение. В тази връзка в АПК предпоставките за допускане на предварително изпълнение са уредени в чл. 60, ал. 1 от АПК, именно на които се е позовал административния орган.

Поради изложеното настоящият състав намира, че в конкретния случай е приложим изцяло редът по чл. 60, ал. 4 и 5 от АПК, поради и което следва да бъде изследвано наличието на предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК, само при наличието на които е допустимо предварително изпълнение с разпореждане на административния орган.

Разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК предвижда предпоставките при наличието на които е допустимо разпореждането на предварително изпълнение от административния орган, а именно тогава когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес, като оспорената в това производство заповед е от тази категория актове. При наличието на такова разпореждане направено от административния орган съдът може да упражни контрол за неговата законосъобразност и да постанови спиране на изпълнението на административния акт, като по този начин осигури защита на лицата, подали жалба или протест. Спирането на изпълнението зависи от преценката дали са налице основанията за допускане на предварително изпълнение, както и от това дали с допуснатото предварително изпълнение ще се изпълнят целите на разпоредбата и дали няма да се увреди интерес на жалбоподателя, противопоставим по степен на важност на защитените с нормата на чл. 60 от АПК интереси.

В конкретния случай в допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение са изброени повечето основания по чл. 60, ал. 1 от АПК, но са изложени и конкретни мотиви защо органът приема, че същите са налице, а именно за да се защити особено важен държавен интерес, а именно интересът на държавния бюджет относно регистрирането и отчитането на продажбите в търговския обект с ФУ, респективно правилното определяне на публичните задължения на жалбоподателя, както и защото от късното изпълнение биха последвали още вреди с неотчитането на продажби. Т.е. изложени са конкретни мотиви относно налагане на мярката, като същата е наложена за минимален срок 7 дни. Съдът споделя мотивите на административния орган. Според чл.19, ал.2 от Конституцията, законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност. Задължението за заплащане на данъци е въздигнато в основен принцип от нормата на чл.60 от Конституцията. Установените факти от търговската дейност на жалбоподателя – извършване на продажба, без надлежното й отчитане чрез издаване на фискален бон – показват, че в случая е налице засягане на важен държавен интерес – задължението на стопанските субекти да отчитат коректно приходите си, за да заплащат определените данъци, постъпленията от които формират приходната част от държавния бюджет. С нарушението на това свое задължение жалбоподателят нарушава и еднаквите правни условия, създадени от законодателството на всички стопански субекти, като получава предимство пред тези от тях, които отчитат в пълен обем приходите си.

Във връзка с гореизложеното съдът намира, че по делото са доказани наличието на предпоставки за допускане на предварителното изпълнение, поради и което не са налице предпоставките да бъде спряно предварителното изпълнение, допуснато с разпореждане на административния орган, до приключване на спора относно законосъобразността на обжалвания акт заповед за налагане на ПАМ - запечатване на търговски обект и забрана на достъпа до него с влязъл в сила съдебен акт.

Воден от горното и на основание чл. 60, ал. 5 от АПК във връзка с чл. 188 от ЗДДС съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ искането на Д.*, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Г.Н. против разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ №127-ОП/18.05.2017 г.  издадена от директора на Дирекция "Контрол“ в ТД НАП Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд гр. София.

 

 

 

                                          СЪДИЯ: