Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич,  11.07.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в публично заседание на  четвърти юли  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                 ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурор Веселин Вичев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №298/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

         Подадена е касационна жалба от КЗП Варна срещу Решение №163 от 13.04.2017 г., постановено по нахд №848/2016 г. по описа на РС Добрич. В жалбата се твърди, че решението е  постановено в противоречие със закона, при неправилно тълкуване и прилагане на процесуалните норми, в противоречие със събраните по делото доказателства, поради което и моли да се отмени и да се потвърди наказателното постановление. Излагат се доводи, че неправилно въззивният съд е приел, че акта за установяване на административно нарушение е издаден след изтичане на срока по чл.34 от ЗАНН. Релевират се доводи, че тъй като преценката дали има извършено нарушение е на Комисията за защита на потребителите в рамките на особено производство по чл.68л от ЗЗП, то КЗП се е произнесла на 29.10.2015 г. и от тогава следва да тече срока по чл.34 ЗАНН. Твърди се, че с протокол №43/29.10.2015 г., в който е документирано решение на КЗП е възприет извода, че нарушението е констатирано на 29.10.2015 г. И от тази дата започва да тече срока за издаване на АУАН.

         Ответникът – „ДЕАЛИ“ ЕООД, гр. Добрич, чрез своя процесуален представител адв. М. З. в представено писмено становище оспорва касационната жалба и счита решението на ДРС за правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения защо е налице изтичане на срока по чл.34 от ЗАНН.  

         Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата и правилност на решението.

         Касационната жалба е подадена в срока по 211, ал.1 от АПК, допустима е и разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          С Наказателно постановление №В-037020 от 23.03.2016 г. е наложена имуществена санкция на осн. чл.210, от ЗЗП в размер на 1000 лева на „ДЕАЛИ“ ЕООД за извършено нарушение на чл.68В във връзка с чл.68Г, ал.4 и чл.68д, ал.1 от ЗЗП, за това, че при извършена проверка на 25.08.2015 г. от органите на КЗП Варна в обект – магазин „VOGUE“, находящ се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №11Б, стопанисван от дружеството е установено, че на входа на обекта търговеца е обявил намаление от 50% за период от един месец на всички стоки, което е невярна и подвеждаща информация, тъй като не всички стоки са намалени с 50%, част от тях се предлагат на нормална цена, а именно намалена е само лятната стока, а зимната е есенната е на нормална цена.

            Районен съд - Добрич е отменил наказателното постановление като е приложил нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН и е приел, че в конкретния случай е изтекъл тримесечният срок за съставяне на АУАН от откриване на нарушителя. За да достигне до този правен извод, съдът се е позовал на представен по делото Констативен протокол №К-0219569 от 25.08.2015 г. Съдът е приел, че от датата на този протокол - 25.08.2015 г. нарушителят е станал известен на контролните органи, поради което е започнал да тече тримесечния срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Тримесечният срок е изтекъл на 25.11.2015 г., а актът е съставен на 14.12.2015 г., тоест след законоустановения за това срок, което възпрепятства административно-наказателната отговорност.

          Възприетите от въззивния съд изводи са в съответствие със събраните доказателства и със закона, поради което напълно се споделят от настоящия съд.

          Касационната инстанция не споделя доводите на касатора, че установяването на нелоялна търговска практика има преюдициален ефект по отношение на административнонаказателната отговорност по чл. 210а от ЗЗП, поради което срокът по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН започва да тече едва след постановяване решението на КЗП, с което търговската практика е обявена за нелоялна и след уведомяване на инспектора на КЗП за това решение. Правилен е изводът на РС, че още с проверката на място на 25.08.2015 г. за актосъставителя е бил открит нарушителя, в който смисъл протеклото друго административно производство е ирелевантно за административнонаказателното такова, завършило с процесното наказателно постановление.

         Според настоящият съдебен състав,  административното производство по чл. 68л, във вр. с чл. 68в, чл. 68 г. и чл. 68д от ЗЗП, завършило с издаване на Заповед №1028/04.12.2015 г. на Председателя на КЗП, не е преюдициално на административноноказателното производство, завършило с издаването на процесното НП, а самостоятелно производство по АПК, подлежащо на контрол за законосъобразност по друг ред - АПК. Ето защо съставянето на АУАН след 3-м. срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН е съществено процесуално нарушение, което не може да се санира, а срокът по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН не е предпоставен от издаването на индивидуален административен акт по АПК.

          В разрез с тезата на наказващия орган, съдът не споделя довода, че извършителят на нарушението следва да се счита открит едва с произнасянето на КЗП с решение по Протокол № 43 от 29.10.2015 г. /процесният протокол не е приложен и като доказателство по делото/, с което е прието, че е налице прилагане на нелоялна агресивна търговска практика по смисъла на чл. 68в, във вр. с чл. 68г, ал. 4 и чл. 68з, във вр. с чл. 68и, т. 4 от ЗЗП от страна на „ДЕАЛИ“ ЕООД. Цитираното решение по същество обективира преценката на КЗП за наличие на предпоставките за издаването на заповед по чл. 68л от ЗЗП, забраняваща прилагането на търговската практика, което не е задължително условие и предпоставка за упражняване от страна на председателя на КЗП (респективно от страна на овластените от него лица) на правомощието по чл. 233, ал. 2 от ЗЗП за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на извършено административно нарушение. Евентуалното издаване на административен акт по чл. 68л, ал. 1 от ЗЗП е без значение за преценката налице ли е нарушение по чл. 210а от ЗЗП, респективно реализирането на административнонаказателната отговорност по посочения законов текст се осъществява независимо и самостоятелно, при спазване на изискванията на ЗАНН досежно установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления / по арг. от чл. 233, ал. 3 от ЗЗП /.

          В случая са налице две производства: административнонаказателна процедура по ЗАНН и производство по издаване на административен акт по АПК. Налагането на забрана за прилагане на нелоялна търговска практика се осъществява по правилата на АПК и преценката за това не следва да се обвързва с реализирането на административнонаказателна отговорност за извършено противоправно деяние по ЗЗП. Заповедта на Председателя на КЗП за налагане на принудителна административна мярка по чл. 68л, ал. 1 от ЗЗП не е предпоставка за установяването на административно нарушение по този закон и за налагането на наказание за такова, при което е достатъчно лицата, оправомощени да издават актове за административни нарушения, да установят наличие на неправомерно деяние. Административнонаказателната отговорност за деяния по ЗЗП се осъществява по реда на ЗАНН, съгл. чл. 233 от специалния нормативен акт, като ЗЗП не съдържа специални правила относно процедурата по установяване на нарушенията и налагането на санкциите за тях. В случая нарушението е установено при извършената от служители на КЗП проверка на 25.08.2015 г., когато е съставен и Констативен протокол № К-0219569/25.08.2015 г., съдържащ всички фактически установявания, които са били преповторени по-късно в АУАН и НП. По фактите не е бил налице спор. Дали тези факти водят до извода за налично нарушение от вида, визиран в процесното НП, е правен спор, който се решава в административнонаказателния процес. От тази дата следва да се счита, че е започнал да тече срокът за съставяне на АУАН по чл. 34 от ЗАНН, тъй като към тази дата нарушението и неговият автор са надлежно установени, като същевременно ЗЗП не съдържа специална разпоредба, регламентираща друг срок.

          Налице е безспорно неизпълнение на императивно вменено задължение на органите на администрацията по провеждане на законосъобразно и справедливо административнонаказателно производство. Това нарушение на производствените правила е съществено и не може да бъде санирано, доколкото води до нарушаване на правото на защита, а толерирането му при осъществяване на съдебния контрол за законосъобразност насърчава контролните органи в небрежното изпълнение на задълженията им. Същите, именно защото осъществяват контрол по спазване на законодателството, трябва сами безпогрешно да изпълняват процесуалните механизми по реализиране на административнонаказателна отговорност. При проява на небрежност от тяхна страна при съставяне на АУАН, съдебният контрол върху издаденото въз основа на него НП, неминуемо довежда до констатиране на съществени недостатъци на производството и до отмяна на НП.

         Предвид изложените мотиви, настоящата инстанция счита, че решението на Районен съд - Добрич е постановено при правилно прилагане на закона и след обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

        Воден от горното и като съобрази, че решението на Районен съд - Добрич е валидно, допустимо и постановено в съответствие с закона, то същото следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд - Добрич

 

       РЕШИ:

 

       ОСТАВЯ В СИЛА решение №163 от 13.04.2017 г. по нахд848/2016 г. на Районен съд гр. Добрич.

      Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1………………….

 

                                                                                         2…………………..