Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич,  17.07.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на четвърти юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурор Веселин Вичев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №297/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по чл.208 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

             Делото е образувано по жалбата на Т.П.Т. ***, представляващ ЕТ „Т.Т.“ против решение № 101 от 17.03.2017 г. по н.а. дело № 105/2017 г. на Районен съд гр. Силистра. С обжалваното решение е изменено наказателно постановление №212069 от 08.09.2016 г. на Директор на офис Силистра при ТД на НАП Варна, с което  ЕТ „Т.Т.“*** е наложена имуществена санкция в размер на 750 лева, на основание чл.179, ал.1 от ЗДДС, като е намалена имуществената санкция на 500 лева.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е незаконосъобразно, тъй като е постановено в нарушение на закона, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необосновано, поради което следва да се отмени, както да се отмени и измененото с него наказателно постановление. Изложени са съображения, че АУАН е подписан на 26.05.2016 г., а на 25.04.2016 г. е влязъл в сила акт за дерегистрация на ЕТ по ЗДДС и не е имало основание към този момент да се подава СД. Сочи се, че тъй като ЕТ-то е прехвърлено като търговско предприятие, то правоприемникът е бил длъжен и е внасял СД. Релевират се и доводи, че е налице малозначителност на деянието и моли да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

В с.з. касаторът  се явява лично и с процесуалния си представител адв. П. Ненчева, която поддържа подадената жалба на изложените в нея съображения, като отново се излагат подробни доводи в тази насока.

Ответната страна, чрез процесуалния си представител гл. юриск. Ст. Желязков оспорва жалбата и моли решението на въззивния съд да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич счита, че касационната жалба е неоснователна и предлага решението на Районен съд – Силистра  да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Административен съд - Добрич, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

ЕТ „Тодор Т.“*** е санкциониран за това, че като регистрирано по ДДС лице не е подал справка-декларация за ДДС за данъчен период месец април 2016 г. съгл. изискванията на чл.125, ал.5 от ЗДДС, в законоустановения срок – 14.05.2016 г.

За да измени наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, изложил е подробни доводи, каква си последиците при прехвърляне на търговско предприятие и в тази връзка е изследвал и разпоредбата на чл.107, т.3 от ЗДДС. Изложил е и подробни доводи във връзка с извършено нарушение от страна на касатора, както и относно приложението на чл.28 от ЗАНН. Като краен резултат е намалил наложената имуществена санкция като се е съобразил с хипотезата на чл.27 от ЗАНН.

Изложените доводи от въззивния съд изцяло се споделят от настоящия състав.

Районният съд е изследвал всички релевантни за спора обстоятелства, излагайки изключително подробни и задълбочени мотиви, чрез които е направена връзката между приетите за установени фактически обстоятелства и съответните правни изводи. Разпитан е актосъставителят и са обсъдени писмените доказателства. Съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 159б, а в, ал. 5 е предвидено, задължението декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 да се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Безспорно е, че дори до настоящият момент, процесната декларация не е подадена и това е в ущърб на наказаното лице, което ако след съставяне на АУАН бе подало същата, можеше да се приеме, че нарушението е маловажно.

Всички изложени твърдения в касационната жалба са поставени и пред районния съд, който се е произнесъл по всяко от тях, поради което и настоящият състав намира, че не следва да ги преповтаря.

Предвид изложените мотиви, настоящата инстанция счита, че решението на Районен съд - Силистра е постановено при правилно прилагане на закона и след обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

Воден от горното и като съобрази, че решението на въззивния съ е валидно, допустимо и постановено в съответствие с закона, то същото следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд - Добрич

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101 от 17.03.2017 г. по н.а. дело № 105/2017 г. на Районен съд гр. Силистра.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1………………….

 

 

                                                                                                   2………………….