Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 266/14.06.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                             МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

          при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя КАНД № 295/2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 225 във връзка с чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1197/ 26.05.2017 г. на  И.Т.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.С., ДАК, срещу решение № 24/ 17.03.2017 год. по НАХД № 277 по описа на Каварна за 2016 год., с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

С жалбата се настоява, че решението на РС – Каварна е неправилно, необосновано и постановено при непълнота на доказателствата. Сочи се, че административнонаказващият орган при издаване на наказателното постановление (НП) се е обосновал с посоченото в АУАН писмо на ДАНС, без да извърши никаква проверка. Позовава се на ППВС № 10 от 1973 г., съгласно което отразените в акта за констатиране на административното нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното и затова административнонаказателното обвинение следва да се установи с допустимите от закона доказателства. Излагат се допълнителни доводи за незаконосъобразност на НП и се иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отменено и НП.

Ответникът по жалбата – ОО „АА“ - Добрич, редовно призован, не се представлява. Представя отговор по касационната жалба, с който оспорва последната.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е основателна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна и като взе предвид, че се касае за повторно разглеждане на делото след връщането му на РС за ново разглеждане от друг състав, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от И.Т.К. срещу НП № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 г. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

С жалбата пред РС се оспорва извършването на нарушение от лицето. Жалбоподателят твърди, че е изискал представяне на квитанция за платен данък по ЗМДТ. Допълва, че при представяне на квитанцията не е в състояние да провери истинността на документа. Прави оплакване, че по начина на изписване на нарушението в НП, не може да разбере точно какво е нарушил. Иска да бъде отменено НП изцяло.

При повторното разглеждане на делото новият състав на съда е разгледал жалбата, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. Изискал е справки за собствеността на автомобила, относно деклариране на същия в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич, информация от ИА „АА“ за преминати технически прегледи в технически пункт „Златната рибка“ ЕООД, с разрешение № 1236, справки от Община град Добрич за платен данък за ППС за 2014 г., писмо от Изпълнителния директор на „Демакс“ АД. В резултат на допълнително събраните по указания на Административен съд – Добрич доказателства е стигнал до извода за доказаност на описаното в НП нарушение и е потвърдил наказателното постановление.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Съображенията за това са следните:

Производството за проверка е започнало в резултат на писмо на ДАНС, в което е отразено, че за редица автомобили, преминали технически преглед, между които и процесният л. а. Фолксваген Голф с рег. № ******, не е бил заплатен дължимият данък превозно средство. От справка на сектор „Пътна полиция“ се установява, че конкретният автомобил е регистриран на името на първи собственик ****** Т., ЕГН ********** от гр. Добрич и втори собственик ******, ЕГН **********, също от гр. Добрич. Проверката в звено „Местни данъци и такси“ на община град Добрич сочи, че  конкретният автомобил не е деклариран и че за него няма платен данък. Този факт обаче не е достатъчен, за да се приеме, че при представяне на автомобила за преглед на 08.01.2015 г. лицето, представило автомобила за преглед, не е удостоверило плащане на данък с някакъв документ. От една страна автомобилът, видно от Протокола за извършен периодичен преглед, е представен за преглед от трето лице – ******. Каква връзка има това лице с автомобила и на какво основание то го е представило за преглед, липсват доказателства. Собствениците на автомобила са с българско гражданство, но не са разпитвани време на административнонаказателното производство. Лицето, представило автомобила за преглед, също не е разпитвано. Справка за платен данък е правена само на името на първия собственик. За втория справка не е изисквана. Платежни документи по делото не са приложени, но за първия собственик се сочи, че е заплатил данък ППС по банков път на 21.01.2014 г. в размер на 20 лв., като е записано, че този данък е за друго превозно средство, което не е декларирано по ЗМДТ. За втория собственик не е изследвано дали има извършени плащания за данък ППС по ЗМДТ и ако, да, за кое. Видно от писмо на ИА „АА“ рег. № 14-00-00-2261/1/15.12.2016 г., от 18.01.2016 г. информационната платформа е започнала автоматичната проверка за наличието на дължим данък върху превозните средства. В същото това писмо са изредени автомобили, но липсва информация за конкретния автомобил. За същия няма сканирани документи от проведения преглед, тъй като прегледът е преди свързване на системата.

         Така събраните доказателства навеждат на единствения извод, че събраните доказателства са недостатъчни и не може да се установи по категоричен и безспорен начин наличие на нарушение, съответно да се приеме по категоричен начин наличие на виновно поведение от страна на председателя на комисията. Административнонаказващият орган е този, който следва да докаже извършването на нарушение, а съдът само да извърши анализ за законосъобразност и проверка на представените от органа доказателства. Налага се изводът, че административнонаказващият орган се е позовал на писмото на ДАНС, като е съставил АУАН, без да извърши надлежна проверка, без да събере относимите факти и обстоятелства, без да направи задълбочен анализ на същите и едва тогава да постанови своя акт. Като е издал НП в нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, който изисква преди да се произнесе по преписката, наказващият орган да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, да извърши и разследване на спорните обстоятелства, като разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство, касаторът е издал порочен акт, което налага отмяната му. Като е потвърдил този акт – НП на Началника на ОО „АА“ – Добрич, РС - Каварна е постановил своя съдебен акт в противоречие със събраните доказателства и с изискването на закона – чл. 53, ал. 1 от ЗАНН „когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно…“ В случая съдът е потвърдил НП на база вероятности и изводи, сторени вследствие личната му логика, които обаче не са удостоверени с надлежни доказателства. Вината не може да се презумира по аргумент от чл. 303, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 84 от ЗАНН, тя се доказва. Наказанието, което е наложено, не е защото се вменява на председателя на комисията, че е извършил преглед, без да е платен данък, а защото му се вменява, че е извършил прегледа, без да е изискал и да му е представен документ за платен данък. В случая, от една страна се установява, че по банков път от първия собственик има платен данък за МПС, което също не е декларирано в Дирекция „Местни данъци и такси“, като в този смисъл не може от извода, че МПС не е декларирано, да се прави извод, че не е платен данък. Освен това проверката за заплащане е правена за първи собственик, а за втори собственик такава не е правена. С оглед на това не може на база предположение, че и вторият собственик няма плащане, да се презумира нарушение от наказаното лице. Дали е бил представен документ остава в рамките на вероятността. По делото е събран като доказателство Протокол за извършен годишен технически преглед, в който е отразено, че документ е бил представен. Тази констатация не е опровергана, с оглед на което и нарушението остава недоказано. Вярно е, че съдът е определил, че справката от Дирекция „Местни данъци и такси“ под рег. № 11 – 03 – 130/ 27.01.2017 г. има по – висока доказателствена стойност от протокола, но следва да се има предвид, че и двата документа представляват официални документи по смисъла на чл. 93, т. 5 от НК, а освен това тази справка, както вече беше отразено, сама по себе си не е достатъчна, за да се приеме, че е налице нарушение и то е извършено виновно.

С оглед изложеното, настоящият състав приема, че решението на първоинстанционния съд е постановено в противоречие с материалния закон, при превратно тълкуване на доказателствата, поради което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго по съществото на спора, с което да бъде отменено наказателното постановление.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Добрич, в касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ Решение № 24/ 17.03.2017 год. по НАХД № 277 по описа на Каварна за 2016 год., с което е потвърдено Наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                       ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

 

                                                                     2……………………