Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 12.07.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на четвърти юли, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:          Нели Каменска

                               Теодора Милева

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Веселин Вичев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 290 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „Шабла Холидейс“ ООД, ЕИК 204083547, гр.Каварна, ул.“Дончо Стойков“ № 10, подадена чрез  адв.С.В. срещу решение № 31 от 24.03.2017г., постановено по нахд № 296/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 213568/ 14.09.2016г., издадено от директора на ТД на НАП -Варна.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, тъй като в административнонаказателното производство били допуснати съществени процесуални нарушения. Имало противоречие между протокола за извършена проверка и акта за установяване на административно нарушение; санкционираното дружество притежавало 2 бр. фискални устройства, а в НП не било посочен номера на фискалното устройство. Тези обстоятелства нарушавали правото на защита на дружеството и били достатъчни за отмяната на наказателното постановление. По тези съображения моли решението да бъде отменено, като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът – ТД на НАП –Варна, представляван от гл.юрисконсулт Стоян Желязков счита, че касационната жалба е неоснователна, решението законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна, тъй като тъй като контролният орган е установил по категоричен начин, че е нарушен реда и начина за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискално устройство, като търговецът не е изпълнил свое законово задължение да издаде фискални касови бележки за посочените суми. Поради липса на процесуални нарушения в административнонаказателното производство и  поради правилното определяне на санкцията прокурорът пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

  При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК и в рамките на наведените касационни основания, настоящата инстанция намира, че същото е правилно и законосъобразно. Не е налице основанието по чл.348, ал.1, т.1 от НПК за неговата отмяна, тъй като материалният закон е приложен правилно.

В производството пред въззивния съд е установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 14.08.2016г. в 16,00 часа проверка в търговски обект- снек-бар „Боси“, находящ се на Централен плаж в гр.Шабла и стопанисван от „Шабла Холидейс“ ООД, бил установен работещ един касов апарат, модел „Тремол“. Съгласно междинният касов отчет от тази дата към 16,13 часа оборотът от продажби на стоки бил в размер на 1 081,40 лв., а наличността на паричните средства била 1 367, лв., според описа, изготвен от материално отговорното лице в обекта. Тъй като нямало записани суми като служебно „въведени“ „изведени“, проверяващите органи приели, че разликата от 285, 60 лева в повече между отчетеното чрез фискалното устройство и наличността на средствата се дължи на неиздаването на фискални касови бележки за тази сума. Нарушението представлявало неотразяване на приходи по чл.25, ал.1, т.1 във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.4 и чл.185, ал.1 от ЗДДС.  За проверката бил съставен протокол № 0238325/14.08.2016г., а на 17.08.2016г. бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено оспореното пред съда наказателно постановление № 231568/14.09.2016г. С него на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция от 500 лв.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че в проведеното административно-наказателно производство не са  допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства и санкцията е определена  законосъобразно, според предвидения минимум в нормата за извършеното деяние.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение. Същото не страда от пороци, обосноваващи неговата отмяна, тъй като първоинстанционният съд е приложил правилно материалния закон.

Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите (обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г. ) регламентира условията, реда и начина за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контрола на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, реда и начина за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки. Съгласно нормата на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД. Именно това деяние е описано като извършено от търговеца на 14.08.2016г. Изрично в мотивите на наказателното постановление е направена констатацията, че нарушението води до неотразяване на приходи и затова дружеството е санкционирано със санкцията от 500 лв., съобразно разпоредбата на чл.185, ал.1 от ЗДДС.

А съгласно разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, на лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. 

Първоинстанционният съд правилно е приел, че фактическа обстановка е напълно изяснена чрез  гласните и писмените доказателства по делото. Действително, санкционираният търговец не е ангажирал никакви други доказателства, с които да установи нещо различно от възприетото в АУАН и в НП.

Възражението в касационната жалба, че констатациите в протокола от проверката се различавали от тези в акта за установяване на административно нарушение, не намират опора в тези писмени доказателства. И в протокола от извършена проверка, и в АУАН са описани едни и същи факти, а именно, че разчетената касова наличност във ФУ е 1081,40лв., а фактическата 1367 лв., липсва отразява на въвеждане на пари в касата и че разликата е  + 285,60 лв. В протокола от извършената проверка са отразени само тези фактически констатации и те съответства напълно на фактическите констатации в съставения на 17.08.2016г. АУАН. Съгласно чл.36, ал.1 от ЗАНН, административно-наказателното производство се образува със съставянето на акт за установяване на административно нарушение. Поради това АУАН, а не протоколът от извършена проверка, е правно значимият документ, с който започва административно-наказателното производство.

От приложените доказателства се установява, че в проверявания търговски обект- снек - бар „Боси“ работи само един касов апарат, затова възражението, че било допуснато съществено процесуално нарушение, поради неиндивидуализирането чрез сериен номер на фискалното устройство, е неоснователно. Фискалното устройства е индивидуализирано от приложения отчет от фискална памет.

Поради гореизложените съображения, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд - Добрич

 

                                     Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 31 от 24.03.2017г., постановено по  нахд № 296/ 2016 г. по описа на Районен съд - Каварна.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: