Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 287/ 28.06.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:      Силвия Сандева

                           Нели Каменска

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Веселин Вичев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 287 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „******ЕООД, ЕИК ******, гр.Варна, подадена от управителя П.И. срещу решение от 13.03.2017г., постановено по нахд № 409/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-231999/ 16.09.2016г., издадено от директора на ТД на НАП -Варна.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, тъй като: в административнонаказателното производство не било установено какво нарушение било допуснато с неотразяване на сумата от 300 лв.; не ставало ясно дали нарушението и наложената санкция са по реда на чл.185, ал.1 или по чл.185, ал.2 от ЗДДС;  а отговорността на „******“ ЕООД била неправилно ангажирана; деянието не било извършено от субективна страна от юридическото лице, а от материално-отговорното лице продавача Събев; следвало да се приложи чл.28 от ЗАНН; възражението в АУАН било направено от счетоводителя на фирмата, ******, която била упълномощена само да подписва и да получава АУАН и НП, но не и да прави възражения и да дава писмени защити по актове и наказателни постановления. По тези съображения моли решението да бъде отменено, като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът – ТД на НАП –Варна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че решението е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Не е приложим чл.28 от ЗАНН, предвид естеството на нарушението.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

  При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК и в рамките на наведените касационни основания, настоящата инстанция намира, че същото е правилно и законосъобразно. Не е налице основанието по чл.348, ал.1, т.1 от НПК за неговата отмяна, тъй като материалният закон е приложен правилно.

В производството пред въззивния съд е установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 23.08.2016г. проверка в магазин за хранителни и промишлени стоки „Панорама-1“, в кк „Албена“, стопанисван от „******“ ЕООД, била установена разлика между фактическата наличност в касата и тази, разчетена от фискалното устройство в размер на 300 лв. в повече. На 29.08.2016г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено оспореното пред РС гр.Балчик наказателно постановление от 16.09.2017г., с което на дружеството е наложена имуществената санкция от 500 лв. на основание чл.185, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС за нарушаване на чл.33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съгласно който "извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми".

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че в проведеното административно-наказателно производство не са  допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства и санкцията е определена  законосъобразно, според предвидения минимум в нормата за извършеното деяние.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение. Същото не страда от пороци, обосноваващи неговата отмяна.

Възраженията, че дружеството не носи субективна отговорност, са неоснователни. Правилно е ангажирана имуществената отговорност на „******“ ЕООД, стопанисващо търговския обект, и това е извършено на основание чл.83, ал.1-2 от ЗАНН за нарушаване на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18, като тази хипотеза е описана в АУАН и в НП достатъчно ясно. Имуществената отговорност на юридическите лица се ангажира за неизпълнение на техни задължения, предвидени в нормативен акт. Отговорността им е обективна и безвиновна, т.е. субективният елемент „вина“ не е сред предпоставките за ангажиране на отговорността по чл.185, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС.

Съгласно чл.185, ал.1  от ЗДДС, на лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. А според ал.2, извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

Изрично в мотивите на наказателното постановление е направена констатацията, че нарушението не води до неотразяване на приходи и затова дружеството е санкционирано със санкцията от 500 лв., съобразно разпоредбата на чл.185, ал.2, изр.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС.

Неоснователно е възражението, че не било установено какво нарушение било допуснато с неотразяване на сумата от 300 лв. Както в АУАН, така и в мотивите на наказателното постановление е посочено, че е допуснато нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г., обявено за наказуемо от чл.185, ал.2 от ЗДДС.

Не са допуснати нарушения при връчването на упълномощено лице на акта за административно нарушение. Управителят на дружеството е упълномощил изрично ******, подписала акта „да представлява дружеството пред ТД на НАП като подписва и получава актове за установяване на административни нарушения“. Правото да се получи и подпише АУАН несъмнено включва и правото да се упражни защитата в полза на упълномощителя, изразяваща се във вписване на възражение по констатациите в акта.

С оглед размера на сумата от 300 лв., установена в повече като разлика между разчетената във фискалното устройство и фактическата наличност В касата, настоящата инстанция също счита, че не са налице предпоставките за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

По изложените съображения касационния състав приема, че не са налице твърдяните процесуални нарушения в административно наказателното производство. Ясно е изложено от наказващия орган какво точно нарушение е извършено и как е определена имуществената санкция. Извършването на самото нарушение не се оспорва, а се установява и от събраните по делото непротиворечиви доказателства. Районният съд не е нарушил материалния закон, потвърждавайки оспореното наказателно постановление. Предвид това, решението му е валидно, допустимо и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд - Добрич

 

                                     Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 39 от 13.03.2017г., постановено по  нахд № 409/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: