Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

295

гр. Добрич,  03.07.2017 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІІ кас. състав, в публично заседание на тринадесети юни  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА.

ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                      ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря Мария Михалева и  прокурор Виолета Великова  разгледа докладваното от съдия Т. Милева кас. адм. дело № 285/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по чл.208 от АПК във връзка с чл.63 от ЗАНН.

            С решение №52 от 18.04.2017 г., постановено по нахд №411/2016 г. Районен съд Балчик е изменил наказателно постановление №08-0803197/241/01.09.2016 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич с което на КД “ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44, Н.,*** е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на осн. чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ за извършено нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, като е постановил имуществена санкция в размер на 100 лева на осн. чл.415в, ал.1 от КТ.

   Срещу решението е постъпила касационна жалба от Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич. В жалбата си касаторът твърди, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно по отношение на намалената санкция. Излага доводи в насока, че неправилно районния съд е приел, че е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, поради което и моли да се отмени решението на въззивния съд в тази му част. В алтернатива се моли размерът на санкцията да бъде увеличен.

    Ответникът КД “ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44, Н.,*** в представен по делото писмен отговор, сочи че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, както и справедливо. Релевира доводи, че в касационната жалба липсват изложени конкретни основания за отмяна на решението. Моли, да се остави в сила решението на първоинстанционния съд.

    Прокурорът от Окръжна прокуратура, гр. Добрич дава заключение, че решението на Районен съд гр. Балчик е правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвърди, а жалбата като неоснователна да бъде отхвърлена.

    Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

 Разгледана по същество, в рамките на предявеното касационно основание, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

С процесното наказателно постановление КД “ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44, Н.,*** е санкционирано, за това че в периода  16.06.-30.06.2016 г.   при извършена проверка от служители в Дирекция “ИТ” гр. Добрич на дружеството, стопанисващо обект – хотел „Палма“, находящ се в с. Кранево е установено, че дружеството в качеството си на работодател е допуснало грешка при подаване на уведомлението на 28.04.2016 г. за регистрация на трудовия договор на Х.Б.И., като е вписал дата на сключване 22.04.2016 г., при дата на сключване на трудовия договор 25.04.2016 г. Работодателят не е поправил грешката в срок – не е изпратил отново уведомлението в тридневен срок от датата връчването или получаването на справката за неприети уведомления. С тези свои действия е прието, че  дружеството  е нарушило чл.4, ал.1 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ.

 Въззивният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество на спора, първоинстанционния съд е приел, че е извършено от дружеството,  вмененото му  нарушение. Същото обаче е отстранено преди издаване на наказателното постановление, не са настъпили вреди за наетия работник, поради което и съдът е приел, че следва да се приложи разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ и е намалил размера на имуществената санкция на 100 лева. Тези изводи на съда се споделят изцяло от настоящият състав.

  При извършената служебна проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се констатират пороци, водещи до нищожност или недопустимост на обжалваното решение. Не се констатират и съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване на правото на защита на наказаното лице или до опорочаване на вътрешното убеждение на съда. При приетите за установени от районния съд фактически положения, които не подлежат на касационен контрол, с оглед на ограничителните основания по чл.348 от НПК, във вр. чл.220 от АПК, материалният закон е приложен правилно и е приложен законът, който е следвало да бъде приложен. В мотивите си районният съд е изложил подробни съображения защо приема, че следва да приложи разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ. За да стигне до този извод, той е събрал всички допустими и необходими доказателства относно релевантните по спора факти и въз основа на тяхната обективна преценка е установил правилно фактическата обстановка по делото. Обстоятелството, че изводите на съда при преценката на фактите по делото не съвпадат с преценката на касатора, не е основание да се приеме, че е налице неправилност  на решението. 

Предвид на изложеното, касационната жалба е неоснователна, а решението е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложените съображения и на основание чл.221 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52 от 18.04.2017 г., постановено по нахд №411/2016 г. Районен съд гр. Балчик.

            Решението е окончателно.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         2.