Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………../12.07.2017г., град Добрич

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                    НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура – Добрич ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.адм.д. № 284 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63 от ЗАНН.

           С решение № 53 от 18.04.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 412/2016 г. Районен съд - Балчик е изменил наказателно постановление № 08-0803198/242/01.09.2016 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на КД “ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44, Н., Стоянов и сие“, с ЕИК 124025002, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ за извършено нарушение на чл.4, ал.2, във вр. чл.4, ал.1 от Наредба №5/29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, като е определил имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.415в, ал.1 от КТ.

  Срещу решението е постъпила касационна жалба от Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич. В жалбата си касаторът твърди, че решението на БРС е неправилно и незаконосъобразно в частта по отношение на намалената санкция. Излага доводи, че неправилно районният съд е приел, че в случая е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като нарушението не е отстранено веднага, както изисква законът, а едва в двумесечен срок и то след намесата на инспекцията по труда. Иска отмяна на решението на въззивния съд в тази му част и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди изцяло НП. В условията на евентуалност, в случай, че съдът приеме, че са налице материалноправните предпоставки за приложение на чл.415в, ал.1 от КТ, иска увеличение на размера на санкцията предвид на това, че е допуснато нарушение от същия вид по отношение на четирима работници.

  Ответникът по делото, в представен по делото писмен отговор, излага становище за неоснователност на касационната жалба и иска решението на БРС да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Прокурорът от Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че решението на Районен съд - Балчик е правилно и законосъобразно и следва да се остави в сила.  

  Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

  Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

С процесното наказателно постановление КД “ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44, Н., Стоянов и сие“ е санкционирано за това, че в периода  16.06.-30.06.2016 г.   при извършена проверка е установено, че дружеството в качеството си на работодател е допуснало грешка при подаване на уведомлението на 28.04.2016 г. за регистрация на трудовия договор на Надя Фанкова Ангелова, като е вписало дата на сключване 22.04.2016 г., при дата на сключване на трудовия договор 25.04.2016 г. Работодателят не е поправил грешката в срок – не е изпратил отново уведомлението в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката за неприети уведомления, като с тези свои действия е нарушил чл.4, ал.2, във вр. чл.4, ал.1 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ.

Въззивният  съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество на спора е приел, че вмененото на дружеството административно  нарушение е извършено, но тъй като е отстранено преди издаването на наказателното постановление и от него не са настъпили вреди за наетия работник, следва да се приложи разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, в резултат на което е намалил размера на имуществената санкция на 100 лева.

Тези изводи на съда се споделят изцяло от настоящия касационен състав.

При извършената служебна проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се констатират пороци, водещи до нищожност или недопустимост на обжалваното решение. Не се констатират и съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до опорочаване на вътрешното убеждение на съда. При приетите за установени от районния съд фактически положения, които не подлежат на касационен контрол, с оглед на ограничителните основания по чл.348 от НПК, във вр. чл.220 от АПК, материалният закон е приложен правилно и е приложен законът, който е следвало да бъде приложен. В мотивите си районният съд е изложил подробни съображения защо приема, че следва да се приложи разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ. За да стигне до този извод, той е събрал всички допустими и необходими доказателства относно релевантните по спора факти и въз основа на тяхната обективна преценка е установил правилно фактическата обстановка по делото. Обстоятелството, че изводите на съда при преценката на фактите по делото не съвпадат с преценката на касатора, не е основание да се приеме, че е налице неправилност  на решението. 

Не се споделя касационният довод, че не са налице предпоставките за приложение на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като нарушението не е отстранено веднага, както изисква законът, а едва в двумесечен срок и то след намесата на инспекцията по труда. Изискването на закона е нарушението да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, а не веднага след извършването му, както неоснователно се твърди от касатора. В случая нарушението е установено от органите на инспекцията по труда при извършена проверка през м. юни 2016г., като с протокол № 1623975/30.06.2016г. е дадено задължително предписание на дружеството да го отстрани в срок до 11.07.2016г. Именно това е сторил и работодателят, който в указания срок е поправил грешките в уведомлението по отношение на сключения с лицето Надя Фанкова Ангелова трудов договор и го е изпратил отново до НАП, видно и от приложената по въззивното дело справка от ТД на НАП - Варна. Следователно нарушението е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в КТ, поради което правилно и законосъобразно районният съд го е преквалифицирал като маловажно по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ.

От друга страна, с оглед на факта, че се касае за непоправяне в срок на допусната техническа грешка при първоначалното подаване на уведомлението до НАП, а не изобщо за неподаване на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, и макар че работодателят е допуснал такива нарушения по отношение на още двама работници (а не както неоснователно се твърди в жалбата четирима работници), които нарушения обаче са отстранени в същия указан от контролните органи срок, настоящият състав на съда счита, че едно наказание в минимален размер съответства на тежестта и характера на нарушението и на целите на ЗАНН, както правилно е преценил и районният съд, поради което не са налице основания за увеличаване на определеното от него наказание в размер на 100 лева.      

  Предвид на изложеното касационната жалба е неоснователна, а решението на БРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53 от 18.04.2017г., постановено по н.а.х.д. № 412/2016г. по описа на Районен съд - Балчик. 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                  ЧЛЕНОВЕ :