Р Е Ш Е Н И Е

328

 

гр. Добрич,20.07.2017г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на единадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

при участието на секретаря, Стойка Колева, разгледа докладваното от председателя административно дело № 283 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по постъпила на 22.05.2017г. жалба на „Литалиано карс 2015“ ЕООД, ЕИК 203571593 със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Генерал Киселов“ № 3А, ет.2, ст.2, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала П.К.- италиански гражданин срещу заповед № 851з-35/20.04.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана  първоначална регистрация на лек автомобил “САНГ ЙОНГ – РЕКСТОН“, с рег.хххххх, рама № KPTG0B1FS4P157198 – по документи, внос от Италия.

В жалбата са изложени твърдения за неправилно тълкуване от ответника на относимата към казуса разпоредба на чл. 143, ал. 3 от ЗДвП. Според жалбоподателя, не се констатират ограничаващите предпоставки в посочената регламентация, които да възпрепятстват възможността за регистрация на внесеното МПС. Жалбоподателят се позовава на заключението на комисията по МПС при ОД на МВР-Добрич, която установила данни за рамата на автомобила, съвпадащи с тези по документи на други две места по автомобила. Въпреки това, ответникът постановил незаконосъобразен отказ, който следва да бъде отменен. Въвежда се оплакване, че мотивите на административния орган в оспорената заповед са вътрешно противоречиви. В съдебно заседание управителят на дружеството-жалбоподател се явява лично с преводача Надежда Кирова и с адв.Кадикянов, който заявява, че автомобилът към момента не се намира в България, прибран е от доверителя му в Италия. Иска се отказът да бъде отменен , а административният органа да бъде задължен да извърши исканата административна услуга.

Ответникът по жалбата, Началник на сектор "ПП" при ОДМВР-Добрич, се представлява от главен юрисконсулт Максим Желев, който оспорва жалбата и моли за отхвърлянето й, както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

            Жалбата е подадена в срока по чл. 149 от АПК от адресата на оспорения акт, за когото е налице правен интерес от обжалването. Обжалваната заповед съдържа белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, тъй като представлява отказ за първоначална регистрация на собствен автомобил, дължима по закон, съобразно чл. 143, ал. 1 от ЗДвП.

            След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, в рамките на задължителната проверка по чл. 168 от АПК, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Оспорената заповед № 851з-35/20.04.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана  първоначална регистрация на лек автомобил “САНГ ЙОНГ – РЕКСТОН“, с рег.хххххх, рама № KPTG0B1FS4P157198 – по документи, внос от Италия е издадена по заявление № 170851003155, подадено на 14.03.2017г. от „Литалиано Карс 2015“ ЕООД, чрез редовно упълномощен пълномощник. Към заявлението са приложени сертификат за собственост на предишния собственик Салих Набила, живуща в Италия, договор за продажба от 08.03.2017г., сключен между Сабих Набила и „Литалиано Карс 2015“ ЕООД и регистрационният талон на автомобила. Документите в административната преписка са на италиански език, представени със заявлението за регистрация,непреведени.

На 14.03.2017г. е съставен протокол за проверка на МПС от комисията при ОД на МВР, в чийто последен пункт са описани резултатите от извършената проверка на процесния автомобил. Комисията е констатирала наличие на силна корозия в областта на набития идентификационен номер /VIN/, поради което същият не бил разчетен; на предната греда в двигателния отсек била установена занитена заводска табелка с данни за идентификационен номер, съвпадащи с тези по документи; номерът на двигателя бил автентичен; автомобилът на отговарял на условията за установяване на идентификационен номер, съгласно нормативната база.

Златин Златев-експерт в НТЛ при ОД на МВР е изготвил Експертна справка № 12 със задача –установяване на идентификационен номер на рама. Направено е заключение, че в областта на набития номер на рама е установена напреднала корозия и не е разчетен идентификационния номер. В двигателното отделение на напречната греда била установена заводска табелка с данни за номер на рама, съвпадащ с този по документи. На напречна греда в двигателния отсек били установени набити позиции, съвпадащи с последните шест позиции от номер на рама. Според експерта Златев представеното за регистрация МПС не отговаряло на условията за възстановяване на идентификационен номер на рама, съгласно нормативната база. Експертната справка е съставена на 21.03.2017г., но в същата е посочено, че изследването е извършено на 15.03.2017г.

Въз основа на тези данни на 20.04.2017г. ст.инспектор Д.Димитров изготвил до началника на  сектор „ПП“ – Добрич докладна записка, в която се сочи, че автомобилът бил пренасочен за оглед от комисията по МПС при ОД на МВР-Добрич, понеже при извършване на идентификация от техник – механик в сектор „Пътна полиция“ не се установил набит номер на рама.

На същата дата, 20.04.2017г. началникът на сектор „Пътна полиция“ е издал оспорената заповед. По делото не се представят доказателства за начина и датата на съобщаване на заповедта.

В съдебното заседание жалбоподателят представя декларация на италиански от 24.05.2017г., преведена на български език от търговски дружество СИМИ АД със седалище в гр.Милано- търговски представител за Италия на производителя на автомобилите Санг Йонг. С декларацията търговският представител на производителя удостоверява, че процесният автомобил с рег.хххххх, че номерът на рамата KPTG0B1FS4P157198, посочен върху декларацията за регистрация с първо типово одобрение – номер OEKPT03EST42 е правилен, както е правилен и номерът на рамата, посочен върху заводската идентификационна табелка, поставена в отделението на двигателя. Посочено е, че удостоверението се издава с цел възстановяване на номера на рамата. От Свидетелството за регистрация на автомобила с № ВС 0399614 представено по делото и в превод на български се установява номер на първо типово одобрение – OEKPT03EST42.

            С оглед установеното от фактическа страна, съдът формира следните правни изводи:

Заповедта е издадена от компетентен орган. В Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, издадени от Министъра на вътрешните работи, са определени условията и реда за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица. Съобразно чл. 2 от Наредбата, моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти. В конкретния случай, жалбоподателят е подал заявление за първоначална регистрация пред сектор "ПП" при ОДМВР Добрич, където е седалището и адреса на управление на дружеството-собственик.

Съгласно чл. 143, ал. 3 от ЗДвП и Наредба № 1-45/24.03.2000 г. на МВР- компетентността е на ръководителя на структурното звено "ПП", тъй като на същото звено е възложена конкретната дейност, съгласно чл. 2 от наредбата. Предвид изложената регламентация, съдът приема, че компетентен да се произнесе с акт, с който да откаже регистрация на моторно превозно средство или да издаде документ за регистрация, е началникът на съответния сектор "Пътна полиция" към ОД МВР-Добрич.

В мотивите на оспорената заповед е посочено, че автомобилът е пренасочен за оглед от комисията по МПС при ОД на МВР. Това е станало, когато техникът –механик в сектор „ПП“ не е установил набит номер на рама, поради силна корозия. За резултатите от работата на техника –механик не се представят доказателства.

В обжалваната заповед са посочени фактически констатации, обосноваващи правното основание за отказ за възстановяване на идентификационен номер, въз основа на който е изведен и отказа за първоначалната регистрация. Изложените мотиви са свързани изцяло с правните изводи на комисията за МПС при ОД на МВР Добрич и на експерта НТЛ при ОД на МВР Добрич, че автомобилът „не отговаря на условията за възстановяване на номер на рама, съгласно нормативната база“ без да е провеждано производството по възстановяване на идентификационен номер (ИН)  на ППС по чл.143, ал.4 от ЗДвП, чиято крайна цел е регистрацията на  МПС.

С оглед това съдът намира, че при издаването на оспорената заповед са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в незаконосъобразно смесване  на предпоставките за отказ за регистрация по чл.143, ал.3 от ЗДвП с частичните резултати от непроведено производство по възстановяване на ИН, уредено в чл.143, ал.4 от ЗДвП.

Производството по регистрация, уредено в чл.143, ал.1-3 от ЗДвП е различно и самостоятелно от производството за възстановяване на идентификационен номер на ПП, уредено в чл.143, ал.4 от ЗДвП и в Инструкция № І-185 от 06.12.2002 г. за определяне на реда за възстановяване на ИН на ППС, министъра на вътрешните работи.

Съгласно нормата на чл. 143, ал. 3 от ЗДвП, посочена като правно основание за издаване на заповедта, ППС с подправен, заличен или повреден ИН не се регистрира, докато не бъде установен ИН, поставен от производителя.

Комисията по МПС е извела извод, че МПС не отговаря на условията за възстановяване на идентификационен номер без да извърши всички задължителни действия, визирани в чл.6 от Инструкцията на министъра на вътрешните работи. Самият протокол на комисията, въз основа на който административният орган е постановил отказ за регистрация, няма съдържанието, което се изисква от  Инструкцията по чл.7, тъй като липсва описание на състоянието на ИН, извършените от комисията действия и приложените документи. Изобщо не е възлагана проверка в информационните фондове на МВР дали процесното МПС не е обявено за издирване. Няма данни да е издавана и заповед по реда на чл.8 от Инструкцията от директора на ОД на МВР, с която се нарежда възстановяване или се отказва възстановяване на ИН на МПС. Затова съдът намира, че производство по възстановяване на ИН на автомобила не е провеждано.

Независимо от това, отказът за първоначална регистрация е изцяло обвързан с констатации на технически специалисти, че номерът на рамата не може да се възстанови – изводи, които не съответстват на установените от тях факти при огледа. Техническите специалисти при Сектор Пътна полиция –Добрич са установили по несъмнен начин, че невъзможността да се разчете номерът на рамата на автомобила се дължи на напреднала корозия, а не на някакви механични интервенции, умишлено повреждане и т.н.

Регистрацията на пътни превозни средства с подменен, заличен или повреден идентификационен номер се извършва само при отчитане номера на рамата, там, където производителят първично го е поставил, с набиването му върху хоризонтална плоскост. Нормата на чл. 143, ал. 2 ЗДвП има императивен характер и нарушението й се свързва с негативните последици визирани в ал. 3 на чл. 143, поради което не може да се прилага разширително и санкцията й да въздейства в правната сфера на лице, собственик на автомобил, за който е установено, че е с автентичен регистрационен номер.

За да бъде постановен отказ на административния орган за регистрацията на лекия автомобил е необходимо да бъде установена външна интервенция на идентификационния номер, данни за каквато в случая по делото няма.

Законовото изискване е да не се допусне движението на пътни превозни средство, които не носят поставен от производителя идентификационен номер като гаранция за тяхното разпознаване, както и за съответствието им с фабричните стандарти. Разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от ЗДвП установява цитираната забрана, докато не бъде установен автентичния идентификационен номер, поставен от производителя.

В настоящия случай липсват доказателства за подправен, заличен или повреден идентификационен номер. Напротив от извършените огледи се установява, че  върху автомобила е поставен добре различим и неподправен номер на рама, посочено е, че автомобилът има автентичен номер на двигател. Няма направени констатации за установени следи от подправяне по химически или механичен начин. Тези изводи се извеждат от изготвената Експертна справка на Златин Златев. Изрично със справката е установено, че  номерът на рамата може да бъде установен, тъй като част от него (последните шест цифри)  е установен набит върху напречна греда, т.е. върху неподвижна част на автомобила. Експертът е констатирал също, че пълният идентификационен номер е открит и върху табелка, за която, макар и подвижен елемент, не е направен извод  за налични механични интервенции и няма съмнения, че не е поставена от производителя. Изрично е посочено, че невъзможността за разчитане на номера на рамата се дължи на напреднала корозия, а не на човешка намеса.

По делото се установи с декларация от търговския представител за Италия на производителя на автомобили с марка Санг Йонг, че автомобилът с рег.хххххх,т. е. процесния, има номерът на рамата KPTG0B1FS4P157198, посочен в декларацията за регистрация с първо типово одобрение – номер OEKPT03EST42, т.е. в Свидетелството за регистрация на автомобила с № ВС 0399614 представено по делото и в превод на български се установява номер на първо типово одобрение – OEKPT03EST42.

По тези съображения съдът намира, че административният орган незаконосъобразно е отказал първоначална регистрация на МПС като е мотивирал отказа си в незаконосъобразно изведени изводи на комисията по МПС и на експерта НТЛ при ОД на МВР, че ИН на МПС не може да бъде възстановен без да е проведено и приключило това административно производство. Налице е основание за отмяна на заповедта по чл.146, т.3 от АПК – съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

След отмяната на заповедта административната преписка следва да се върне на административния орган  с указания за повторно провеждане на производството по регистрация по чл.143, ал.1 от ЗДвП при съобразяване на декларацията от СИМИ АД – търговски представител за САНГ ЙОНГ за Италия и съответно извършване на повторни огледи за следи от човешка интервенция върху наличните върху автомобила идентификационни номера.

Жалбоподателят не претендира присъждане на разноски.

            Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК , Административен съд гр.Добрич ІV-ти състав

 

                                                            Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по жалба на „Литалиано Карс 2015“ ЕООД ЗАПОВЕД № 851з-35/20.04.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана  първоначална регистрация на лек автомобил “САНГ ЙОНГ – РЕКСТОН“, с рег.хххххх, рама № KPTG0B1FS4P157198 – по документи, внос от Италия.

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по  заявление № 170851003155, подадено на 14.03.2017г. от „Литалиано Карс 2015“ ЕООД в едномесечен срок от предоставяне на автомобила за оглед след влизане на решението в сила.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: