Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№…………

гр. Добрич,…………..  год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на деветнадесети септември,през две хиляди и седемнадесета година, ІІ кас.състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                             МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, разгледа докладваното от съдия М.Георгиева кас.адм.дело № 278/ 2017г. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 36/28.03.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 331/2016г.  Районен съд-Каварна  е отменил Наказателно постановление № 16-210689/ 29.08. 2016г. на Директора на ТД на НАП - Варна,с което  на “Шабла холидейс”ООД, ЕИК 204083547,със седалище и адрес на управление гр.Каварна,ул.Дончо Стойков №10 ,представлявано от М.К.С.ЕГН ********** и Т.С.П. с ЕГН **********, на основание  чл. 185,ал.2,във връзка с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл.33,ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ,във връзка с чл.118 от ЗДДС. 

           В законния срок,чрез процесуалния си представител юрисконсулт С.Ж.,ТД на НАП-Варна,обжалва решението като неправилно,поради нарушение на материалния закон и необоснованост.Настоява,че АУАН и НП са законосъобразни и не са налице условия за приложение на чл.28 от ЗАНН.Като основание за  това сочи,че  сумата от 78 лева разлика между регистриран и  констатиран оборот като стойност не е голяма,но е 48% от регистрирания оборот.

           Ответникът,чрез процесуалния си представител адв. Василев,оспорва жалбата в писмено възражение.

           Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за основателност на жалбата.Неправилно в случая е била приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.Действително се касае за сума в неголям размер,но в сравнение с регистрирания оборот същата е почти наполовина от него, а това води до извода,че доводите на съда не следва да се възприемат. 

           Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е основателна и следва да бъде  уважена.         

            За да отмени наказателното постановление съдът е приел фактическата обстановка,описана в АУАН и НП, която се потвърждава от показанията на свидетелите С.Ф. и В.И.. Актът и постановлението съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,посочени са доказателствата,които го потвърждават. Нарушената норма е посочена правилно, както правилно е определена и санкционната норма. Съдът е приел за безспорно установено,че визираното нарушение е осъществено,но е определил случая като маловажен и е отменил наказателното постановление.          

             Касационният състав не споделя извода  на решаващия съд за определяне на случая като маловажен. При правилно установената фактическа обстановка съдът е направил неправилни правни изводи.

             “Шабла холидейс”ООД е санкционирано за това,че при проверка на 02. 08.2016г. в търговски обект снек-бар „Боси“,находящ се в гр.Шабла , централен плаж и стопанисван от дружеството е установено,че като ДЗЛ не е направило регистриране във ФУ чрез операцията „служебно въведени“ на 77,90 лева. Според отпечатания дневен финансов отчет без нулиране от ЕКАФП с посочена марка и номер,е разчетена касова наличност на 162,00 лева. От отчета се установява,че ФУ притежава операциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми,но за деня няма отразени такива нито за въвеждане,нито за извеждане. От попълнения опис за касовата наличност в обекта е установена действителна наличност в размер на 240,50 лева.Присъстващият на проверката представляващ дружеството заявил,че това са оборотни средства в началото на работния ден,но не са регистрирани в ЕКАФП чрез съответната операция. 

           Наказващият орган е преценил,че в резултат на деянието фискът не е ощетен и е наложил предвиденото от закона наказание за това.Ето защо, изложеното от съда съображение за маловажност в насока,че за фиска не са настъпили вреди е неоснователно.След като законодателят е предвидил специална  санкционна норма за случаите,когато нарушението не е свързано с укриване на доходи и в случая е приложена точно тази норма, липсата на вреди не е основание да се прилага чл.28 от ЗАНН. Другите две  съображения на  съда са,че разликата от 77,90 лева е малка и нарушението е изолиран случай,тъй като не са представени доказателства за други нарушения. Дори и да се приеме,че последното е вярно,то сумата,установена като разлика,  се явява почти половината от установения оборот, а това не може да се определи като по-ниска степен на обществена опасност.

Предвид гореизложеното, касационната инстанция приема, че съдебното решение е неправилно и следва да бъде отменено,а делото следва да бъде решено по същество, като се потвърди отмененото наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 и чл. 222, ал. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, АдмС-Добрич, ІІ касационен състав

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение №36 от 28.03.2017 г., постановено по н.а.х.д № 331/2016 г. по описа на РС-Каварна и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-210689/ 29.08. 2016г. на Директора на ТД на НАП - Варна,с което  на “Шабла холидейс”ООД, ЕИК 204083547,със седалище и адрес на управление гр.Каварна,ул.Дончо Стойков №10 ,представлявано от М.К.С.ЕГН ********** и Т.С.П. с ЕГН **********, на основание  чл. 185,ал.2,във връзка с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.33,ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ,във връзка с чл.118 от ЗДДС.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                           2.