Р Е Ш Е Н И Е

 

284 / 26.06.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА.

ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

           При участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 276/ 2017 год. по описа на АдмС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1133 от 17.05.2017 г. на ЕТ "Анелия – Ю.Б.", ЕИК ***, седалище: с. Българево, общ. Каварна, с управител Ю.И.Б., подадена чрез адв. Г.Г.,***, срещу Решение № 22/ 16.03.2017 г. по нахд № 344/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна.

         С жалбата се сочи, че жалбоподателят е обжалвал Наказателно постановление № Д-4-ДНСК-89/ 13.09.2016 г. на ДНСК гр. София, а съдът е потвърдил Наказателно постановление № Д-4-ДНСК-90/ 13.09.2016 г. на ДНСК гр. София. По този начин съдът се е произнесъл по законосъобразността на акт, различен от посочения в жалбата, като, подменяйки предмета на съдебен контрол, е постановил едно недопустимо съдебно решение, което прави оплакване жалбоподателят, е в противоречие с диспозитивното начало и съдопроизводствените правила. Добавя, че дори да се касае за явна техническа грешка, поради факта, че НПК не предвижда процесуална възможност за отстраняване на такава, то следва изводът за обезсилване на решението. Иска да бъде обезсилено обжалваното решение, като недопустимо и постановено по непредявено искане и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, който да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление.

         Ответникът по жалбата - Дирекция за национален строителен контрол - София, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от старши юрисконсулт З.Г., редовно упълномощена. Последната, в писмен отговор, приложен по делото, и в съдебно заседание, оспорва жалбата. Настоява, че в случая се касае за техническа грешка в изписването на номера на наказателното постановление и същата би могла да бъде коригирана, без да се обезсилва оспореното решение.

         Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че касационната жалба е неоснователна. Счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно, като изразява становище, че изписването на различен номер на наказателно постановление от този на обжалваното, е техническа грешка.

         Административен съд - Добрич, като обсъди посочените в жалбата касационни основания, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, приема за установено следното:

         Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и 213 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна.

Производството пред Районен съд – Добрич е образувано по жалба срещу НП Д-4-ДНСК-89/ 13.09.2016 г. на ДНСК гр. София. Съдът е провел съдебно производство по тази жалба, обсъдил е доказателствата, свързани с това НП, но с диспозитива си е потвърдил  Д-4-ДНСК-90/ 13.09.2016 г. на ДНСК гр. София. Като е потвърдил НП с друг номер, съдът се е произнесъл по различно от НП, предмет на жалбата, поради което решението му се явява недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено, а делото върнато на друг състав на РС – Добрич за произнасяне по процесното наказателно постановление.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, І касационен състав, на основание чл. 221, ал. 3 от АПК,

                                      Р  Е  Ш  И:

         ОБЕЗСИЛВА Решение № 22/ 16.03.2017 г. по нахд № 344/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: