Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 279/ 23.06.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:    Силвия Сандева

                   Нели Каменска

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Веселин Вичев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 274 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Регионална здравна инспекция гр.Добрич, подадена от хххххххх– главен юрисконсулт срещу решение № 43 от 04.04.2017г., постановено по нахд № 123/2016г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено, издаденото срещу „хххххх“ ЕООД наказателно постановление № 85/29.09.2014г. на Светла Димитрова – директор на РЗИ –Добрич.

В касационната жалба се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение. Твърди се, че съдът не е извършил правилна преценка за доказателства по делото , вследствие на което бил извел погрешен извод, че неизпълненото предписание не било връчено по надлежния ред. Било без значение на кого трябва да се връчват съобщенията и книжата, тъй като в АПК и ГПК нямало ограничения в смисъл същите да се връчват на управителя на дружеството ли на упълномощено от него лице. По съществото на спора възразява, че задължението да се представи в РЗИ-Добрич протокол от акредитирана лаборатория за изследване на водата от открития плувен басейн, било установено в чл.18, ал.3 и ал.4 от Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. Иска се решението като неправилно, необосновано и незаконосъобразно да се отмени, а наказателното постановление да се потвърди.

Ответникът, „хххххх“ ЕООД гр.Добрич, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич, дава становище за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на постановеното решение, тъй като споделя мотивите в него, че липсват доказателства за връчване на предписанието. Липсват и доказателства за възможността до определената в дата в предписанието да се вземат проби от басейна. По тези съображения пледира потвърждаване на решението на районния съд.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С оспореното пред районния съд в гр.Балчик наказателно постановление „хххххх“ ЕООД гр.Добрич е санкционирано по реда на чл.212, ал.3 от Закона за здравето за това, че е нарушило чл.44 от Закона за здравето, според който „ физическите и юридическите лица са длъжни да изпълняват задължителните предписания на държавните здравни инспектори и заповедите на органите за държавен здравен контрол“. Според мотивите в наказателното постановление, нарушението било установено при проверка по документи, извършена на 04.07.2014г. от ст.инспектор ***** в отдел „Държавен здравен контрол“, за обект – открит плувен басейн 250 куб.м., находящ се в с.Кранево , община Балчик, х-л „Добруджа“, експлоатиран от „хххххх“ ЕООД с управител П.Д.М.. При проверката се установило, че не е изпълнена т.1 от Предписание № РД 1634/08.05.2014г., тъй като не бил представен протокол от акредитирана лаборатория за изследване на водата от открития плувен басейн през м.юни 2014г. по показателите, съгласно чл.18, ал.3 и ал.4 от Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, обн. ДВ бр.82/1975, изм. ДВ Бр.25/2002г. За извършената документална проверка бил съставен протокол № 003121/04.07.2014г., а НП било издадено въз основа на АУАН № Ю-035/2014г. от 06.08.2014г. на актосъставителя, *****.

За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че доказателствата по делото не доказано по категоричен начин, че дружеството е уведомено за издаденото на 08.05.2014г. предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки. Този извод на съда се споделя от настоящата инстанция, тъй като действително не са налице доказателства за връчване на предписанието. Представеното по делото известие за доставяне  на л.13 съдържа само дата и подпис на получател, но не и името и длъжността на лицето, което го е приело. Служителката в дружеството, Павлина Димитрова Славова категорично заявява, че подписът на известието за доставяне, получено от някого на 13.05.2014г. не е нейн. Наказващият орган не е оспорил това твърдение и не е поискал чрез графологична експертиза да се установи верността му. Поради което единственият законосъобразен извод е този, изведен в мотивите на решението на районния съд, че по делото няма категорични и безспорни доказателства за връчване на издаденото на дружеството предписание.

Възражението в касационната жалба, че задължението да се представи в РЗИ протокол от акредитирана лаборатория за изследване на водата в открития плувен басейн произтичало и от нормативен акт, е неоснователно. В случая дружеството не е санкционирано за допуснато нарушение на този нормативен акт, а за неизпълнение на предписание, т.е. за нарушаване на чл.44 от Закона за здравето.

По тези съображения настоящият състав приема, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, а развитите доводи в касационната жалба за наличие на отменителните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН са неоснователни. Правилни и обосновани са изводите на въззивния съд за недоказаност на извършеното нарушение на чл.44 от Закона за здравето.

По изложените съображения настоящият състав приема, че не са налице изложените касационни основания за отмяна на решението на районния съд и същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното  и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 04.04.2017г., постановено по нахд № 123/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: