О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ……………….05.07.2017 год., гр. Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание, на пети юли две хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от съдия Красимира Иванова адм. дело № 271 по описа на АдмС - Добрич за 2017 г., намира следното :

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 1109/ 15.05.2017 г. от  Л.Б.А., ЕГН ********** и Р.П.А., **********,***, подадена чрез адв. М.В., ДАК.

Към жалбата са липсвали доказателства за внесена държавна такса в размер на по 10 лв. за всеки един от жалбоподателите по сметка на Административен съд Добрич, дължима на основание т. 2б, б. “а” от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.

Жалбата е била подадена от пълномощник, но към нея е липсвал екземпляр от пълномощно.

Към жалбата са липсвали екземпляри за ответника.

Жалбоподателите не са посочили ответник по жалбата.

Жалбата не е съдържала означение на обжалвания акт, съответно указание в какво се състои незаконосъобразността му и в какво се състои искането. В този смисъл жалбата е била без ясен предмет.

С оглед горното и на основание чл. 158 АПК във връзка с чл. 151, т. 2, 3, 4 и чл. 150, ал. 1, т. 5, 6, 7 и чл. 150, ал. 2 от  АПК съдът е оставил жалбата без движение, като е дал срок на оспорващите да изправят констатираните нередовности и им е указал, че при неизпълнение указанията на съда в срок – производството по делото ще бъде прекратено, а жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

В указания срок са последвали няколко молби, към които са представени доказателства за внесена държавна такса, представено е пълномощно в полза на процесуалния представител и са потвърдени действията му по подаване на жалбата.

В молбата вх. № 1501/ 30.06.2017 г. обаче, с която е уточнен ответникът и обжалваният акт, са смесени различни предмети и ответници. Така, като ответник е посочен кметът на Община Добричка, но същевременно е записано, че той със своите действия, бездействия и мълчалив отказ и чрез действията и бездействията на кмета на с. Драганово и служителите при община Добричка е накърнил правата на жалбоподателите. Обжалването на мълчалив отказ пред съда се извършва по реда на чл. 145 и сл. от АПК, а защитата срещу неоснователни действия и бездействия е по реда на чл. 250 и сл. от АПК, като сроковете и редът за произнасяне за двата вида оспорване са различни. Ако се твърдят незаконосъобразни действия, те трябва да са налице към момента на подаване на жалбата и да се иска тяхното преустановяване, ако липсва основание за извършването им. В случая се твърдят различни обстоятелства, като според записаното се налага изводът, че тези действия са приключили много преди подаване на жалбата. По отношение незаконосъобразни пътувания пък със служебен автомобил, както и искане за доказателства за отпуснати средства за път до с. Войсил и въпросите, свързани с тези средства, то установяването им е свързано с достъп до обществена информация и следва да бъде направено искане до общината или кметството, в които се твърди, че са извършвани/отпуснати, по реда на ЗДОИ. Липсват подобни доводи в тази насока. По отношение бездействията липсва уточнение в какво конкретно се изразяват тези бездействия – начинът на описание е общ и абстрактен. В този смисъл съдът не е в състояние да прецени по кой ред следва да води съдебното производство, какви указания по реда на чл. 171, ал. 4 от АПК да даде и да проведе надлежно производство.

С оглед горното съдът счита, че по отношение изясняване предмета на жалбата, т.е. по отношение конкретизиране на ответника, означение на обжалвания административен акт; указание в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането, не е последвало изправяне на нередовността, поради което и на основание чл. 158, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 150, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено, поради което съдът

            

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1109/ 15.05.2017 г. от  Л.Б.А., ЕГН ********** и Р.П.А., **********,***, подадена чрез адв. М.В., ДАК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 271/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателите, което да се извърши чрез адв. М. В..    

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: